Poistná udalosť

Definícia pojmu Poistná udalosť v ekonomickom slovníku. Výraz Poistná udalosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo, Peniaze, Poisťovníctvo, Hypotéky.

Definícia výrazu „Poistná udalosť „

Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia.

Náhodná udalosť nezávislá od vôle poisteného, pri vzniku ktorej je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

Je udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia (napr. pri havárii autobusu ─ škodová udalosť) utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí).

Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem škoda. Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

náhodná udalosť bližšie určená v poistnej zmluve, v prípade vzniku ktorej je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie.

je situácia, ktorá vytvára nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa.

Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba.

Udalosť, ktorá má za následok záväzok poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Situácia, ktorá vytvára nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa.