(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

poistiteľ

Definícia pojmu poistiteľ v ekonomickom slovníku. Výraz poistiteľ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo, Poistenie a zaistenie, Poistenie.

Definícia výrazu „poistiteľ“

Poisťovňa, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu.

Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

spoločnosť, ktorá sa zaoberá poisťovacou činnosťou podľa Zákona o poisťovníctve. Ide o subjekt, ktorý na základe uzavretej poistnej zmluvy poskytuje poistenie a vykonáva jeho správu. Poistiteľom môže byť poisťovňa. Záväzky poistiteľa v poistení sú určené poistnou zmluvou.

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.