(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Podielový fond

Definícia pojmu Podielový fond v ekonomickom slovníku. Výraz Podielový fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Peniaze, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Podielový fond“

je zložený z majetku, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami. Majetok v podielovom fonde spravuje správcovská spoločnosť v súlade s jeho investičnou stratégiou danou v štatúte za účelom jeho zhodnocovania v prospech investorov.

Spoločný majetok podielnikov, zhromaždený a spravovaný správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje tento majetok. Správca fondu investuje do diverzifikovaného portfólia cenných papierov, akými sú napr. akcie, dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu. Podielový fond je založený na účely zhodnotenia majetku podielnikov formou investovania na finančných trhoch. Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami.

Majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listami.

Už ste čítali?