(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Oprávnené výdavky

Definícia pojmu Oprávnené výdavky v ekonomickom slovníku. Výraz Oprávnené výdavky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Oprávnené výdavky „

Výdavky, ktoré boli skutočne realizované v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme výdavkov konečného prijímateľa, a ktoré boli realizované v rámci operácií vybraných na podporu v rámci pomoci v súlade s kritériami výberu a procesmi podliehajúcimi pravidlám ES.

výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené v rámci obdobia stanoveného v rozhodnutí o poskytnutí pomoci vo forme nákladov a výdavkov prijímateľa v súlade s nariadeniami EÚ a národnou legislatívou;

spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt. Medzi neoprávnené náklady projektu môže patriť DPH, nákup pozemkov a budov, osobné motorové vozidlá, reprezentačné výdaje a pod. Konkrétne oprávnené náklady určí programový doplnok a výzva na predkladanie projektov.

výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006 a zmluvou o poskytnutí NFP. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V podmienkach SR za stanovenie minimálnych štandardov k oprávnenosti výdavkov zodpovedá Centrálny koordinačný orgán;

Výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami.

Spolufinancovanie z fondov EÚ sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov na projekt.

Už ste čítali?