(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Oprávnená osoba

Definícia pojmu Oprávnená osoba v ekonomickom slovníku. Výraz Oprávnená osoba sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Oprávnená osoba „

Osoba, ktorej vzniká v prípade poistnej udalosti právo, aby jej bolo vyplatené poistné plnenie.

Je to osoba určená na prijatie poistného plnenia.

osoba(y), ktorú určil poistník, a ktorej má vzniknúť právo na plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo osoby podľa Občianskeho zákonníka. Poistník má právo oprávnenú osobu zmeniť až do vzniku poistnej udalosti prostredníctvom písomného oznámenia doručeného poistiteľovi.

Osoba, ktorej sa vyplatí poistné plnenie v prípade, ak nastane poistná udalosť.

Už ste čítali?