(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Operačný program

Definícia pojmu Operačný program v ekonomickom slovníku. Výraz Operačný program sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Európska únia.

Definícia výrazu „Operačný program „

Programový dokument schválený EK pre vykonávanie Rámca podpory Spoločenstva, obsahujúci súvislý súbor priorít zahrňujúcich viacročné opatrenia, ktorý môže byť vykonávaný využitím pomoci jedného alebo viacerých fondov, jedného alebo viacerých iných existujúcich finančných nástrojov a EIB.

(Operational Programme) – dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (článok 2 všeobecného nariadenia).

doplnkový dokument k Rámcu podpory spoločenstva. Konkretizuje použitie finančných prostriedkov určených pre štrukturálnu pomoc. Sektorové operačné programy (SOP) sa zaoberajú konkrétnym sektorom ekonomiky (v SR je to SOP Priemysel a služby, SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, SOP Ľudské zdroje). SOP sa pripravuje zhora-nadol. Regionálne operačné programy (ROP) sa sústreďujú na konkrétny región. ROP sa pripravuje zdola-nahor. Na Slovensku nemáme žiaden ROP. ROP a SOP by sa mali vzájomne dopĺňať a podporovať. OP sa delia na priority, opatrenia a aktivity.

(ďalej aj OP) – dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu a ERDF (čl. 2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);

(Operational Programme) – dokument predložený členským štátom a schválený Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou fondu alebo v prípade cieľa 1 z Kohézneho fondu a ERDF.

Už ste čítali?