(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Ohlásenie škody

Definícia pojmu Ohlásenie škody v ekonomickom slovníku. Výraz Ohlásenie škody sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Ohlásenie škody“

V prípade, že príde ku škode, ktorá je poistením krytá, poistený (resp. poškodený) oznamuje túto skutočnosť poisťovni. Ohlásenie sa vykonáva písomne (oznámenie o škode) so všetkými poisťovňou požadovanými údajmi. Toto oznámenie definuje a identifikuje vzniknutú škodu.

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode, ktorá je poisteným krytá. Ohlásenie sa vykonáva písomne (ohláška o škode, oznámenie o škode). Môže byt aj ústne, alebo telefonické ohlásenie, ktoré sa neskôr potvrdzuje písomne so všetkými poisťovňou požadovanými údajmi. Písomné oznámenie jednoznačne definuje a identifikuje vzniknutú škodu.

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode, ktorá je poisteným krytá.

Už ste čítali?