Odvolanie hlavného kontrolóra

Definícia pojmu Odvolanie hlavného kontrolóra v ekonomickom slovníku. Výraz Odvolanie hlavného kontrolóra sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Odvolanie hlavného kontrolóra“

z funkcie, ak – bol odsúdený za trestný čin, vykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou hl. kontrolóra, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

obecného zastupiteľstva, keď – bol odsúdený za trestný čin, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.