(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Definícia pojmu Odstúpenie od poistnej zmluvy v ekonomickom slovníku. Výraz Odstúpenie od poistnej zmluvy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Odstúpenie od poistnej zmluvy“

postup uplatňovaný v prípade, že poistník alebo poistený vedome porušili povinnosť pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia, a ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistiteľ poistnú zmluvu neuzavrel.

Postup uplatňovaný vtedy, ak sa zistí, že poistník pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje.

Už ste čítali?