(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Obligácie

Definícia pojmu Obligácie v ekonomickom slovníku. Výraz Obligácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie, Bankovníctvo, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Obligácie „

– druh cenných papierov, ktoré vydáva štát, banky a priemyselné, obchodné, železničné a iné podniky. Obligácia je dlžobný úpis platný do určitého termínu, do ktorého sa musí od majiteľ odkúpiť s určitým vopred stanoveným úrokom. Obligácie slúžia na získanie doplnkových finančných prostriedkov, sú teda jednou z foriem úveru. Štátne obligácie znejú na čiastkové a zaokrúhlené sumy z úhrnnej štátnej pôžičky. výnos z pevne úročených obliácii sa určuje percentom z nominálnej hodnoty, pri obliáciách s pohyblivým kurzom úrokom podľa aktuálnej úrokovej sadzby na kapitálovomtrhu. Pri ziskových obligáciách výnos súvisí s dosiahnutým ziskom emitenta. Neúročené (nulové) obligácie nezabezpečujú priebežné vyplácanie úrokov, ale sa predvajú za zníženú nominálnu hodnotu. Prémiové obligácie sú nižšie úročené, v termíne ich splatnosti sa však vypláca prémia. Ponukové obligácie sa umiestňujú n aukcii podľa najvýhodnejších úrokových sadzieb. Prioritné obligácie umožňujú prednostné právo na podiel pri likvidácii spoločnosti, resp. výhodnejší úrok ako pri základných obligáciách. Indexové obligácie chránia pred znehodnotením pôžičky v podmienkach inflačných tendencií, emitent zvyšuje ich nominálnu hodnotu podľa miery inflácie, čím sa zvyšuje zároveň výnos. Výmenné a opčné obligácie sú vymeniteľné za akcie podnikov. Opčné obligácie korešpondujú s výmennými. Ide pritom o získanie práva na akcie avšak s tým, že pri získaní akcií obligácie zostávajú majiteľovi do termínu ich splatnosti. Hypotekárne zástavné listy (osobitný druh obligácií) sa emitujú na základe hypotekárneho, resp. iného krytia pohľadávok, čím sú zabezpečené dvojmo. Pokladničné poukážky sú v podstate krátkodobé dlhopisy so splatnosťou do jedného roka, ktoré emituje štát, resp. iná verejná inštitúcia (banka). Iné úverové a kladové cenné papiere (vkladové listy) emitujú sporiteľne a banky. Majú nízku nominálnu hodnotu a sú úročené alebo prémiované. Depozitné certifikáty majú termín splatnosti vyše roka. Spoločnou charakteristikou vvšetkých druhov obligácií je, že sú založené na úverovom vzťahu, uhrádzajú sa v termíne splatnosti a umožňujú získať dohodnutý výnos.

Dlžobné úpisy. Druh cenných papierov vydávané štátom, bankami, podnikmi.

Druh cenných papierov, ktoré vydáva štát, banky a priemyselné, obchodné, železničné a iné podniky, teda dlžobný úpis platný do určitého termínu, do ktorého sa musí od majiteľ odkúpiť s určitým vopred stanoveným úrokom.

Už ste čítali?