(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Nenávratný finančný príspevok

Definícia pojmu Nenávratný finančný príspevok v ekonomickom slovníku. Výraz Nenávratný finančný príspevok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „Nenávratný finančný príspevok“

(NFP) – suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

(ďalej aj NFP) suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Už ste čítali?