(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Národný rozvojový plán

Definícia pojmu Národný rozvojový plán v ekonomickom slovníku. Výraz Národný rozvojový plán sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európska únia.

Definícia výrazu „Národný rozvojový plán“

(NDP) – Základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Obsahuje analytickú, syntetickú, realizačnú a hodnotiacu časť. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami. Tento plán poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, na bariéry ďalšieho rozvoja i návrhy na ich prekonanie prostredníctvom stanovenia rozvojových priorít a stratégií.

(National Development Plan) – analýza situácie vypracovaná členským štátom so zreteľom na ciele kohéznej politiky EÚ (ciele 1, 2 a 3), prioritné potreby pre dosiahnutie týchto cieľov, ako aj stratégia, plánované prioritné činnosti, ich špecifické ciele a príslušné indikatívne finančné prostriedky na obdobie 2000 – 2006, resp. v prípade SR na roky 2004 – 2006. Slúži pre Komisiu ako východisko pre vypracovanie Rámca podpory Spoločentva.

Už ste čítali?