Mzdy a poistné

Definícia pojmu Mzdy a poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Mzdy a poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Mzdy a poistné“

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií. Patria sem aj odvody sociálneho poistenia a odvody do zdravotných poisťovní.