(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Medián trhovej kapitalizácie

Definícia pojmu Medián trhovej kapitalizácie v ekonomickom slovníku. Výraz Medián trhovej kapitalizácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Medián trhovej kapitalizácie“

Medián trhovej kapitalizácie portfólia fondu, reprezentovaného akciami, dáva predstavu o veľkosti firiem, do ktorých akcií investuje fond. Trhová kapitalizácia sa vypočítava cestou vynásobenia počtu akcií firmy na aktuálnu cenu firmy. Pre výpočet mediánu trhovej kapitalizácie portfólia fondu Morningstar používa zaokrúhlený priemer. V prvej etape sa akcie, ktoré sú v portfóliu fondu usporiadajú podľa kapitalizácie, od najvyššej po najnižšiu. Potom sa určujú akcie, ktoré sa nachádzajú v strednej pätine portfólia a vypočítava sa ich priemerná kapitalizácia. Výsledkom je mediánov trhová kapitalizácia fondu. Výhodou používania tohto ukazovateľa oproti jednoduchej trhovej kapitalizácie je v tom, že mediánová hodnota neodráža disproporcionálne vplyvy jedného, alebo dvoch balíkov akcií, ktorých emitineti majú vysokú, alebo nízku trhovú kapitalizáciu. Napríklad fond špecializujúci sa na akciách s nízkou trhovou kapitalizáciou, môže mať nie veľké investície v akciách spoločnosti General Electric kvôli zabezpečeniu likvidity portfólia. Avšak v prípade výpočtu kapitalizácie na základe jednoduchého priemeru, informácia o jeho kapitalizácii bude nekorektná. Výpočet kapitalizácie na základe mediánu dáva presnejší obraz o aktívach fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Median Market Capitalization.

Už ste čítali?