(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu

Definícia pojmu Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu v ekonomickom slovníku. Výraz Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu“

Matrica investičného štýlu fondu predstavuje štvorec s deviatich buniek, umožňujúci určiť investičnú stratégiu fondu, ale aj rozmer spoločností, do ktorých akcií sa vkladajú peniaze, Tým, že matrica spája oba tieto parametre, dáva všeobecnú predstavu o štruktúre aktív a rizikách fondu. Matrica fondov špecializujúca sa na investovaní do akcií domáceho trhu, spája v sebe dva parametre: trhovú kapitalizáciu spoločností na vertikálnej osi a investičnú stratégiu fondu po horizontálnej osi. Pre určenie kapitalizácie fondu sa používa databáza akcií Morningstar, ktorá obsahuje informáciu o akciách 5000 firiem s najvyššou kapitalizáciou. Z nich 5 % najväčších firiem z hľadiska kapitalizácie sa klasifikuje ako spoločnosti s vysokou kapitalizáciou. Ďalších 15 % sa považuje za spoločnosti so strednou kapitalizáciou a ostatných 80 % sa považuje za firmy s nízkou kapitalizáciou. Medzi na patria aj firmy, ktoré nie sú v zozname 5 000 firiem. Potom Morningstar určuje kapitalizáciu fondu pomocou aranžovania (usporiadania) akcií v jeho portfóliu podľa veľkosti kapitalizácie spoločností od najväčšej po najmenšiu. Následne vypočítava priemernú váhu ukazovateľa pre akcie, nachádzajúca v strednom kvintile portfólia. Na základe ukazovateľa priemernej trhovej kapitalizácie fondu sa pripisuje kategória: vysoká, priemerná, alebo nízka. Čo sa týka investičnej stratégie, podľa tohto parametra fondy sa rozdeľujú na rastové fondy, hodnotové fondy a zmiešané fondy. Preto sa robí porovnanie akcií portfólia, ktoré vstupujú do jednej a tej istej triedy podľa kapitalizácie, ale aj podľa takých ukazovateľov ako hodnota ukazovateľa cena/zisk (P/E) a hodnotenie ukazovateľa cena / bilančná hodnota (P/B). Tieto ukazovatele sa vypočítavajú cestou delenia koeficientov P/E a P/B každej akcie a vážený priemer (podľa veľkosti aktív) mediánové ukazovatele P/E a P/B celej skupiny aktív patriacej do tej istej skupiny z hľadiska kapitalizácie. Napríklad, aby sa vypočítal vážený medián (podľa veľkosti aktív) ukazovateľa P / E akcií, Morningstar najprv zoradí ukazovatele P / E v skupine kapitalizácie od najvyššieho po najnižší, potom pri opačnom prepočte podľa veľkosti kapitalizácie týchto akcií sa nachádza päťdesiaty percentil danej skupiny. Ukazovateľ P/E danej akcie sa považuje za vážený medián hodnoty P/E danej skupiny. Tá istá metóda sa používa pri výpočte váženého mediánu ukazovateľa P/B. Potom sa vypočítava vlastné hodnotenie ukazovateľov P/E, P/B pre fondy. Kvôli tomu sa akcie usporiadajú podľa ich kapitalizácie a vypočítavajú sa vážená mediány P/E, P/B podľa priemerného kvintilu každého z portfólií fondu. Tento vážený priemer ukazovateľov sú hodnoteniami ukazovateľov P/E a P/B. Pre každú skupinu podľa kapitalizácie 1, 00 sa berie ako priemerný význam ukazovateľa. Ak celkové hodnotenie P/E a P/B prevyšuje 2, 25 fond sa považuje za rastový fond. Ak sa hodnotenie nachádza v rozpätí od 1, 75 do 2, 25, fond sa klasifikuje ako zmiešaný, ak je hodnotenie menšie ako 1, 75 fond patrí do kategórie hodnotových. Vo všeobecnosti, portfólio orientované na rast, bude zahŕňať väčšinou akcie tých spoločností, ktoré podľa názoru portfóliových manažérov, majú potenciál vyššieho rastu ako priemer trhu. Orientovanosť na hodnotu znamená koncentráciu fondu na tých akciách, ktoré sú podľa názoru manažérov v súčasnosti podhodnotené, ale trh koniec koncov ohodnotí ich reálnu hodnotu. Zmiešaný fond spája obe filozofie. jeho portfólio môže pozostávať z hodnotových akcií a akcií rastu, alebo z akcií, ktoré majú obe vlastnosti súčasne. Pre fondy pracujúce na medzinárodných trhoch sa používa iný výpočet matrice investičného štýlu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Domestic-Equity Style Box.

Už ste čítali?