(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Matrica investičného štýlu fondu

Definícia pojmu Matrica investičného štýlu fondu v ekonomickom slovníku. Výraz Matrica investičného štýlu fondu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie, Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Matrica investičného štýlu fondu“

Matrica investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom – V matrici investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na cenných papieroch s pevným výnosom a pracujúceho buď na domácom, alebo na zahraničných trhoch sú zastúpené dva základné parametre cenných papierov s pevným výnosom. Je to citlivosť na zmeny úrokových mier a kvalita dlhu. Morningstar rozdeľuje fondy špecializujúce sa na cenné papiere s pevným výnosom na tri skupiny v závislosti od ich citlivosti na výšku úrokových mier a čas umorenia (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé) a tri skupiny v závislosti od úverovej kvality cenných papierov (vysoká, stredná, nízka). Táto klasifikácia graficky odráža priemernú efektívnu duráciu a kvalitu dlhu v portfóliu fondu. Tak ako v prípade matrice investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na akciách, existuje deväť základných kombinácií štýlu. Avšak pre dlhopisové fondy sa pohybujú od fondov krátkodobých obligácií s vysokou kvalitou dlhu (najbezpečnejších fondov) po fondy dlhodobých obligácií s nízkou kvalitou dlhu (fondy s najväčšími výkyvmi). Na horizontálnej osi matrice sa odráža priemerná doba umorenia dlhopisov v portfóliu fondu na základe ukazovateľa priemernej efektívnej durácie. Tento ukazovateľ sa vypočítava cestou pripísaniu váhy každému druhu obligácií v závislosti od veľkosti vkladu fondu do týchto cenných papierov. Ukazovateľ durácie portfólia umožňuje jasnejšie si predstaviť jej skutočný stupeň citlivosti na úrokové miery. Fondy s priemernou efektívnou duráciou menej ako 3, 5 roka klasifikujú ako krátkodobé (short-term). Fondy s obligáciami, ktorých priemerná efektívna durácia prevyšuje 3, 5 roka, ale je menšia, alebo je rovná šiestim rokom sa klasifikujú ako strednodobé (intermediate), a fondy so strednou efektívnou duráciou prevyšujúcou 6 rokov sa považujú za dlhodobé (long term). Pre fondy komunálnych obligácií je mierne iné členenie: menej ako 4, 5 roka – krátkodobé, od 4, 5 do 7 rokov – strednodobé, viac ako 7 rokov dlhodobé. Ak sú údaje o durácii nedostupné, Morningstar používa dostupné údaje o priemernej lehote splatnosti. Hoci je durácia presnejším indikátorom, lehoty umorenia môžu tiež byť použité pre určenie volatility fondu v závislosti od zmien úrokových mier. Fondy dlhopisov, ktoré majú lehotu splatnosti menšiu ako 4 roky sú krátkodobé, od 4 do 10 rokov – strednodobé a viac ako 10 rokov ako dlhodobé. Na vertikálnej osi matrice sa nachádzajú ratingy úverovej kvality portfólia fondu. Fondy, ktoré majú priemerný úverový rating AAA alebo AA sa klasifikujú ako fondy s vysokou kvalitou úverov. Dlhopisovým portfóliám s priemerným ratingom od A do BBB sa pripisuje rating so strednou kvalitou úverov. Fondy s ratingom úverov BB a nižšie patria do kategórie fondov s úvermi nízkej kvality. Pre výpočty sa americké dlhopisy posudzujú ako dlhopisy s ratingom AAA, neratingovateľné komunálne obligácie sa klasifikujú ako dlhopisy s ratingom BB a všetky ostatné obligácie, ktoré nemajú pripísaný rating patria medzi dlhové záväzky s ratingom B. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Fixed-Income Style Box.

Matrica investičného štýlu fondu špecializujúceho sa na akciách medzinárodných trhov – Zostavuje sa na základe ukazovateľov, ktoré sa vypočítavajú iným spôsobom ako pri tradičných fondoch zameraných na domáce akcie. Na vertikálnej osi sa odráža veľkosť kapitalizácie firiem, na ktoré sa zameriava fond. Podľa tohto parametra sa fondy klasifikujú na tri skupiny – s nízkou, strednou a vysokou kapitalizáciou akcií v skladbe ich portfólia. Fondy, ktoré vložili finančné prostriedky do akcií firiem, ktorých priemerná kapitalizácia je menej ako 1 mld. USD sa klasifikujú ako fondy malej kapitalizácie, od 1 mld. USD do 5 mld. USD ako fondy strednej kapitalizácie a viac ako 5 mld. USD ako fondy vysokej kapitalizácie. Na vertikálnej osi matrice fondov špecializujúcich sa na akciách medzinárodných trhov, je rozdelenie na hodnotové fondy, fondy rastu a zmiešané fondy. Pretože v rôznych regiónoch sveta ukazovatele zisku vo výkazoch sa vypočítavajú rôznymi metódami, Morningstar používa pre určenie kategórie fondu ukazovateľ cena/hotovostné toky a nie cena / zisk ako s akciami domáceho, napríklad amerického trhu. Ukazovateľ hotovostného toku s operácií sa vypočítava ako suma všetkých príjmov a všetkých výdavkov, ktoré sa vypočítavajú počas účtovného prepočtu zisku. Zohľadňujú sa rezervy, odpisy a ďalšie platby. Ukazovatele cena/ hotovostné toky a cena / bilančná hodnota pre fondy špecializujúce sa na akciách medzinárodných trhov sa porovnávajú s hodnotami indexov MSCI Europe Austrália Fár Rast Index, a nie indexu S&P 500. Potom sa berie do úvahy pomer medzi priemernou hodnotou ukazovateľa fondu cena / hovotostný tok a indexu MSCI EAFE a k nemu sa pripočítava vzťah priemerného ukazovateľa cena / bilančná hodnota k hodnote indexu MSCI EAFE. V každom prípade sa vzťah priemernej hodnoty a indexu MSCI EAFE porovnáva k 1, 00. Ak je výsledná suma menšia ako 1, 75 fond sa klasifikuje ako hodnotový fond, ak je suma v rozpätí od 1, 75 do 2, 25 fond sa klasifikuje ako zmiešaný a ak je viac ako 2, 25, fond sa klasifikuje ako rastový fond. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International-Equity Style Box.

Už ste čítali?