Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky sociálny fond

Definícia pojmu Európsky sociálny fond v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky sociálny fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Európska únia.

Definícia výrazu „Európsky sociálny fond „

Orgán, zriadený v roku 1960, ktorý je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva.

(ESF) – (European Social Fund) – štrukturálny fond – finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ prispievajúci k napĺňaniu priorít EÚ ako posilňovanie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest. A to cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely (článok 2 nariadenia o ERDF).

(ESF) – Pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, podnikavosti a rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitnými problémami pri hľadaní práce, udržaní si práce alebo návrate do práce po neprítomnosti; poskytuje podporu členským štátom pri zavádzaní nových aktívnych politík a systémov boja so skrytými príčinami nezamestnanosti a na zlepšenie ich zručností.

zriadený v roku 1960 je hlavným nástrojom sociálnej politiky Spoločenstva. Poskytuje finančnú pomoc na odborné vzdelávanie, rekvalifikáciu a na schémy podpory vytvárania pracovných miest.

(ďalej aj ESF) finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti zlepšovaním podmienok pre zamestnanosť a tvorbu pracovných príležitostí, podporou vyššej úrovne zamestnanosti a väčšieho počtu a lepších pracovných miest cestou podpory politík členských krajín s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, kvalitu a produktivitu práce, propagovať sociálne začleňovanie (inklúziu) vrátane prístupu znevýhodnených ľudí k práci, a znižovať národné, regionálne a miestne rozdiely (čl. 2 Nariadenia ES 1081/2006);

(ESF) – (European Social Fund) – jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?