(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Depozitár

Definícia pojmu Depozitár v ekonomickom slovníku. Výraz Depozitár sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy, Financie, Financie a investovanie.

Definícia výrazu „Depozitár“

je banka, ktorá dohliada na spravovanie majetku v podielovom fonde. Depozitár koná s odbornou starostlivosťou samostatne a výlučne v záujme podielnikov.

Firma, ktorá sa zaoberá úschovou cenných papierov. Na Slovensku subjekt, ktorý má dohliadať nad činnosťou podielových fondov. Považuje sa za nástroj ochrany malých podielnikov, alebo akcionárov. Mal by dohliadať nad koreknosťou oprácií s cennými papiermi, správnosťou výpočtu čistej hodnoty aktív a podobne. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Depositary.

Banka, ktorá dohliada na spravovanie majetku v podielovom fonde.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.