BUBOR

Definícia pojmu BUBOR v ekonomickom slovníku. Výraz BUBOR sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „BUBOR“

BUBOR – (BUdapest InterBank Offered Rate) referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu pre HUF, kótovaná každý pracovný deň v Budapešti z kotácií referenčných bánk pre predaj depozít (offer) podľa stanoveného algoritmu.