(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Vysoká škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne – City University
Sídlo: Trenčín
Typ školy: súkromná vysoká škola
Vlastník: súkromná škola, pobočka zahraničnej vysokej školy

Kontakt

Adresa: Bezručova 64, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
www fakulty: www.vsm.sk

Katedry

Katedra anglického jazyka
Katedra manažmentu, marketingu a komunikácie
Katedra sociálnych a humanitných vied
Katedra ekonómie a financií
Katedra matematiky a štatistiky
Katedra informačných technológii

Charakteristika

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) bola zriadená zákonom NR SR č. 286/1999 Zb. ako prvá neštátna vysoká škola k 1.12.1999. Zriaďovateľom VŠM je City University of Seattle. VŠM je bezfakultnou vysokou školou a svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného obchodného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Bellevue, štát Washington, USA. Bakalárske štúdium podnikového manažmentu a bakalárske a magisterské štúdium znalostného manažmentu na VŠM je akreditovaným štúdium. VŠM je súčasťou siete vysokých škôl na Slovensku a má zastúpenie v Slovenskej rektorskej konferencii, Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých škôl. VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association).

Zriadenie Vysokej školy manažmentu má s ohľadom na študijný plán vypracovaný podľa požiadaviek medzinárodného trhu práce aj pozitívne dopady, a to v oblasti kompatibility vysokoškolského vzdelania získaného v Slovenskej republike s krajinami Európskej únie, osobitne uznávania kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania (Dohovor Rady Európy a UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškoského vzdelávania v európskom regióne – Lisabon 1997). Z hľadiska zabezpečenia mobility študentov Vysokej školy manažmentu, objem a štruktúra povinných predmetov v súčinnosti s kreditným typom štúdia vytvárajú predpoklady pre mobilitu študentov v rámci príbuzných študijných odborov ponúkaných na iných vysokých školách a univerzitách na Slovensku a v Európe v rámci programu ERASMUS ako i v rámci internej pobočkovej siete City University of Seattle v Európe, či USA. Akademická kvalita vzdelávacích programov je zabezpečená dostatočným počtom domácich a zahraničných akademických pracovníkov a odborníkov so skúsenosťami z praxe s príslušnými vedecko-pedagogickými kvalifikáciami.

Zriadením Vysokej školy manažmentu v Trenčíne sa začal proces inštitucionálno-organizačnej diverzifikácie vysokého školstva v Slovenskej republike. Vytvoril sa sektor súkromného vysokého školstva ako alternatíva verejnému vysokému školstvu. Zvýšila sa dostupnosť k vysokoškolskému vzdelaniu, a to nad rámec verejných prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie. Z hľadiska regionálneho rozvoja sa spolupráca medzi mestom Trenčín a zriaďovateľom Vysokej školy manažmentu v Trenčíne, City University of Seattle datuje od roku 1991, kedy nastúpilo na bakalárske štúdium podnikového manažmentu prvých 53 študentov.

City University of Seattle na Slovensku je pobočkou neštátnej City University of Seattle, so sídlom v štáte Washington, USA, pričom predstvuje najväčšiu pobočku City University of Seattle mimo americký kontinent. City University of Seattle je akreditovaná Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU), pričom v roku 1992 bola americká akreditácia rozšírená aj pre pobočky školy na Slovensku. NWCCU počas svojich návštev Slovenska potvrdila akreditáciu City University of Seattle pre programy na Slovensku. City University of Seattle pokračuje v zmluvnej spolupráci s Vysokou školou manažmentu pri rozvoji jej vzdelávacích programov, zabezpečovaní zahraničných študijných stáží, výmene pedagógov, v realizácii spoločných vedecko-výskumných projektov a konferencií.

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole manažmentu a získaní diplomu môže študent navyše, na základe spolupráce so City University of Seattle po absolvovaní stanoveného počtu rozdielových skúšok získať aj diplom akreditovaný v USA, ktorý mu udelí City University of Seattle. Vysoká škola manažmentu realizuje svoje vzdelávacie aktivity za úhradu školného a poplatkov spojených s výkonom a zabezpečením štúdia. Výška školného predstavuje približne jednu šestinu školného účtovaného za obdobný študijný program v Západnej Európe alebo USA a úroveň školného bola stanovená so zreteľom na kúpnu silu občanov SR. Pre sociálne slabšie skupiny študentov budú vytvárané rôzne úľavy formou zliav a štipendií a boli podniknuté konkrétne kroky na získanie sponzorov zo strany podnikov ako i krajanských organizácií a spolkov v zahraničí. So zreteľom na poznanie, že vzdelávanie je celoživotný proces, poslaním Vysokej školy manažmentu je ponúkať vzdelávacie programy vysokej kvality komukoľvek so schopnosťami, kto túži po vzdelaní. Poslaním Vysokej školy manažmentu je vytváranie takého vysokoškolského štúdia, ktoré je relevantné a dosiahnuteľné a ponúkané prostredníctvom rôznych technológií a foriem štúdia.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Jakub

    Je to jedna z najlepších vysokých škôl na Slovensku. Spôsob výučby je flexibilný, efektívny, inovatívny a hlavne študenti sa učia podstatné veci, ktoré sú aplikovateľné s praxou. Ďalej zahraničný program, ktorý je výlučne v anglickom jazyku je perfektnou príležitosťou zdokonaliť sa v jazyku a tým mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným absolventom na trhu práce, najmä ak sa uchádzate o prácu v medzinárodnej spoločnosti.

  2. Kovac

    Suhlasim je to fan skola…Tera sa snazime sustredit na skusky tore na has cakaju…

Pridaj komentár