(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo: Banská Bystrica
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika
tel. : +421 48 4154404
fax: +421 48 4152432
e-mail: fpvmv@umb.sk
www fakulty: www.fpvmv.umb.sk

Katedry

Katedra politológie
Katedra medzinárodných vzťahov
Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie
Katedra bezpečnostných štúdií

Charakteristika

Katedra politológie zabezpečuje výučbu v bakalárskom, magisterskom, doktorandskom štúdiu v dennej a externej forme. Členovia katedry sa špecializujú na problematiku teórie politiky, dejín politického myslenia, teórie politických systémov, osobitne politického systému Slovenskej republiky, teórie politických strán, politickej filozofie, porovnávacej politológie, politickej sociológie a metód politologického výskumu. Katedra participuje na výučbe vo všetkých akreditovaných odboroch v rámci fakulty. Ide o odborné zabezpečenie týchto predmetov: Úvod do teórie politiky, Dejiny politických teórií, Dejiny politického myslenia na Slovensku, Teória politických systémov, Moderné teórie demokracie, Politický systém SR, Teória politických strán a straníckych systémov, Súčasná politická filozofia, Európska právna kultúra, Masmediálna politika, Politická sociológia, Metódy politologického výskumu, Sociológia volebného správania, Sociálna psychológia, Metódy porovnávacej politológie, Porovnávacia politológia, Aplikovaná politológia a Politická analýza. Vo vedeckom výskume katedra rozvíja kontakty s kľúčovými pracoviskami v SR, ale aj s viacerými zahraničnými partnermi z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Fínska, Talianska, Ruska, obzvlášť s Filozofickou fakultou Univerzity v Miškovci, Inštitútom politológie Varšavskej univerzity a Inštitútom politologických štúdií Karlovej univerzity v Prahe. Spolupráca sa uskutočňuje predovšetkým v rámci programu Erasmus a Socrates v nadväznosti na aktivity spojené s realizáciou rôznych programov EÚ. Cieľom pedagogickej činnosti Katedry politológie je poskytnúť poslucháčom základnú vedeckú informačnú bázu a formovať rozvoj ich intelektuálnych schopností a zručností pre samostatnú politickú analýzu a praktickú politickú činnosť.

Katedra medzinárodných vzťahov prioritne zabezpečuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť v odbore medzinárodné vzťahy (študijný program „medzinárodné vzťahy„ – na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni a „európske štúdiá“ na bakalárskom stupni. Študijný program „medzinárodné vzťahy“ – magisterský stupeň v anglickom jazyku a čiastočne frankofónne štúdium v študijnom programe „medzinárodné vzťahy“ na magisterskom stupni v spolupráci s Fakultou politických a právnych vied Univerzity Champagne–Ardenne Reims). Podieľa sa na výučbe tradičných predmetov, ako aj nových disciplín, ktoré so sebou priniesol kognitívny rozvoj vied: teória a dejiny medzinárodných vzťahov, teória a prax diplomacie, dejiny diplomacie, medzinárodné právo, medzinárodné organizácie, svetové a národné dejiny, všeobecná politická geografia, kultúrna dimenzia medzinárodných vzťahov. Vyučovanie špecializovaných predmetov zahraničná politika SR a diplomatický protokol je zabezpečované v úzkej spolupráci s MZV SR. Katedra tiež zabezpečuje výučbu so zameraním na globalistiku, regionálnu politiku a regionálny rozvoj, medzinárodnú ekonomickú integráciu, ako aj prognostiku a synergetiku. Pomerne rozsiahly priestor v rámci ponuky povinne voliteľných predmetov je venovaný jednotlivým svetovým makroregiónom v rámci teritoriálnych štúdií. Osobitnú pozornosť venuje katedra posilneniu európskej dimenzie vo vzdelávaní (politiky EÚ, história európskej integrácie, politické dejiny Európy a sveta, teórie európskej integrácie atď.)Katedra spolupracuje s viacerými domácimi a zahraničnými vysokými školami a vedeckými inštitúciami (Bratislava, Nitra, Prešov, Praha, Ostrava, Olomouc, Brno, Plzeň, Inštitút politických vied Varšava, Poľská akadémia vied, London School of Economic, IIASA Laxemburg – Viedeň, s mnohými ďalšími pracoviskami vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Nórsku, Fínsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rusku, na Ukrajine, v USA, Kanade, Argentíne, Indonézii. Katedra rozvíja intenzívnu vedecko-výskumnú činnosť. Pravidelne na pôde FPVaMV organizuje medzinárodné vedecké konferencie a koordinuje vydávanie série zborníkov vedeckých prác (Scientific Script).Pripravuje odbornú prax poslucháčov študijného programu medzinárodné vzťahy a podieľa sa aj na externom doktorandskom štúdiu v uvedenom odbore. Vo vedeckom výskume sa vo všeobecnej rovine zameriava na otázky medzinárodnej politiky, diplomacie, kultúrnej dimenzie medzinárodných vzťahov, na najnovšie dejiny a aktuálne otázky medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov so zameraním na otázky konkurencieschopnosti európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti, na mäkkú moc ako faktor zahraničnopolitického vplyvu Európskej únie, pôsobenie SR v OSN, postavenie SR v integrujúcom sa a globalizujúcom sa svete ako aj na ďalšie aktuálne otázky medzinárodných vzťahov.

Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie vytvára a upevňuje vedomosti, zručnosti a metodické postupy študentov tak, aby boli schopní uplatniť svoje vedecké poznatky zo študovaných odborov pri porozumení svetového diania v rámci medzinárodných vzťahov, politológie i politických systémov. Spojenie interdisciplinárnych vedomostí, kriticky reflektované skúsenosti zo zahraničia a komunikačné zručnosti majú vytvoriť základ kompetencie v medzinárodných situáciách, a to najmä:
– hlbším pohľadom do súčastí medzinárodnej komunikácie v rámci učebného plánu z hľadiska využitia cudzieho jazyka v komunikačnej praxi,
– teoretické a praktické využitie kľúčových termínov študovaného odboru,
– metakomunikatívna kompetencia k popísaniu a vysvetleniu cudzích orientácií v konaní,
– praktické skúsenosti vyplývajúce z internacionalizácie sveta.
Medzinárodná komunikácia slúži k rozvoju a upevneniu aj jazykových kompetencií študenta, ako je hovorenie, písanie, prehĺbenie gramatických štruktúr v rámci odborného jazyka, jeho lexikálnej a štylistickej stránky. Dôraz sa tiež kladie na zvládnutie terminologickej základne študovaného odboru v cudzom jazyku, ako aj jej prekladu do slovenského jazyka a vyjadrenie slovenskej terminologickej základne odboru v príslušnom cudzom jazyku. Študent by mal súčasne zvládnuť, na základe odborných textov a tématickej literatúry, poznatkovú problematiku o krajine cieľového jazyka: históriu, krajinovedu, spoločensko-právnu skutočnosť i medzinárodné postavenie krajiny cieľového jazyka. Vzhľadom k spoločenskému charakteru fakulty i prejav študenta na štátnej skúške z medzinárodnej komunikácie je povinne orientovaný na krajinovedu príslušného regiónu, históriu a súčasnosť príslušného regiónu, na terminologické vyjadrenie odborného textu k problematike medzinárodného a politického postavenia krajiny cieľového regiónu.

Katedra bezpečnostných štúdií bola založená na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, dňa 1.6. 2007. Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v odbore medzinárodné vzťahy a v programe európske štúdiá, politológia a verejná politika a verejná správa systémom povinných a povinne voliteľných predmetov: Geopolitika, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy v súčasnom svete, Bezpečnosť v 21. storočí, Vojny v 21. storočí.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár