(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovenská republika
tel. : +421 2 67295470
fax: +421 2 67295148
e-mail: dekfmv@euba.sk
www fakulty: fmv.euba.sk/

Katedry

Katedra medzinárodných politických vzťahov
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
Katedra medzinárodného práva

Charakteristika

Fakulta medzinárodných vzťahov je jednou zo šiestich fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vznikla dekré-tom rektora Ekonomickej univerzity zo dňa 17. januára 2000. Fakulta v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v dvoch stupňoch vzdelávania v inžinierskom stupni, v študijnom odbore 302500 „Medzinárodné vzťahy“ v dennej forme štúdia a v doktorandskom stupni, vo vednom odbore 67–21–9 „Medzinárodné vzťahy“ v internej a externej forme štúdia. Fakulta medzinárodných vzťahov získala právo konať habilitačné a inauguračné konania. Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave je súčasťou systému vzdelávacích inštitúcií v rámci Slovenskej republiky, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov. Vznik fakulty vzišiel z novo vzniknutých potrieb, ktoré vyvolalo nové štátoprávne usporiadanie a vznik samostatnej Slovenskej republiky. FMV sa zameriava na prípravu odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov so za-meraním na medzinárodné ekonomické vzťahy. Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v ústredných orgánoch štátnej správy, v medzinárodných organizáciách, v podnikoch so za-hraničnou majetkovou účasťou, v domácich spoločnostiach, v médiách, kde sa zameriavajú na problematiku medzinárodných vzťahov, resp. medzinárodných ekonomických vzťahov.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. a

    poslite mi čislo učtu skolu :DD

Pridaj komentár