(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Fakulta: Fakulta manažmentu
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Prešov
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Ul. Konštantínova 16, 080 01, Prešov, Slovenská republika
tel. : +421 51 7715699
www fakulty: www.unipo.sk/fm

Katedry

Katedra ekonómie a ekonomiky
Katedra financií a účtovníctva
Katedra kvantitatívnych metód a manažérskej informatiky
Katedra manažmentu
Katedra manažérskej psychológie
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
Katedra práva
Katedra turizmu a hotelového manažmentu

Charakteristika

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je úspešne a razantne sa rozvíjajúcou akademickou inštitúciou, ktorá má svoje miesto v sieti analogických inštitúcií na Slovensku a v integrujúcom sa európskom výskumnom a vzdelávacom priestore. Je organickou súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove.

Základným poslaním fakulty vo vedeckom výskume je tvorivé bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied, dominantne v oblasti manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, financií, manažmentu turizmu a hotelierstva, manažmentu regionálneho rozvoja aj verejnej správy. Výsledky vedeckého výskumu tvoria významnú bázu prednáškovej činnosti pedagógov aj aplikácie v podnikoch a ďalších organizáciách.

Základným poslaním fakulty v oblasti vzdelávania je poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijných programoch študijného odboru 3.3.15 Manažment v – bakalárskom, – magisterskom a v – doktorandskom (PhD.) stupni štúdia a pripravovať adaptabilných absolventov pre prax v oblasti ekonomických a manažérskych činností v podnikoch a ďalších organizáciách, absolventov vyšších stupňov štúdia tiež pre uplatnenie vo výskume a vo vzdelávaní. Napriek tomu, že fakulta vznikla integráciou manažérskych katedier až v r. 2004, manažérske študijné špecializácie a odbory terajšej fakulty majú v Prešove dlhodobú 17 – ročnú tradíciu, táto tradícia začala po spoločenských zmenách v marci 1990. Pred nežnou revolúciou bola v našej krajine existencia vysokoškolského štúdia v oblasti moderného manažmentu, príznačného pre všetky krajiny vyspelej časti sveta, absolútne nemysliteľná.

Na Fakulte manažmentu PU v Prešove možno študovať nasledovné študijné programy (všetky v dennej aj externej forme štúdia):

– 3-ročný akreditovaný bakalársky študijný program Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, kde si študenti okrem povinných a zároveň spoločných ekonomických, manažérskych a ďalších povinných predmetov, t.j. tých predmetov študijného programu, ktoré tvoria jadro znalostí študijného odboru 3.3.15 Manažment, napr. makro a mikroekonómia, financie a mena, marketing, podniková ekonomika, svetová ekonomika a medzinárodné vzťahy, obchodné právo, podnikanie, účtovníctvo, kalkulácie a rozpočty, manažment, strategický a operačný manažment, psychológia, atď. (pozri na internete na stránke Fakulty manažmentu PU v Prešove www.unipo.sk/fm v linke „Štúdium“ – Akreditované študijné programy), t.j. predmetov, ktorých je absolútna väčšina, zároveň povinne zvolia jeden z 3 blokov povinne voliteľných predmetov. Každý z týchto povinne voliteľných blokov predmetov tvorí za 3 roky štúdia spolu vždy 32 kreditov z celkového počtu 180 kreditov za celé štúdium). Každý z týchto 3 povinne voliteľných blokov predmetov reprezentuje jedno z troch vnútorných zameraní študenta, kde uvedený blok predmetov prehlbuje vedomosti z danej oblasti:
a) manažment ľudských zdrojov
b) manažment turizmu a hotelierstva
c) manažment regionálneho rozvoja a verejnej správy

Fakulta pripravuje od r. 2008 tiež nábeh ďalších 2 povinne voliteľných blokov predmetov (vnútorných zameraní) študenta študijného programu Manažment:

d) marketing
e) financie a bankovníctvo

– 2-ročný akreditovaný magisterský študijný program Manažment ľudských zdrojov v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, kde si študenti okrem povinných a zároveň spoločných ekonomicko-manažérskych predmetov, t.j. tých predmetov študijného programu, ktoré tvoria jadro znalostí študijného odboru 3.3.15 Manažment (pozri na internete na stránke Fakulty manažmentu PU v Prešove www.unipo.sk/fm v linke „Štúdium“ – Akreditované študijné programy), ktorých je absolútna väčšina, zároveň zvolia povinne voliteľné aj výberové voliteľné predmety, tvoriacich vnútorné zameranie študentov magisterského štúdia a prehlbujúce ich vedomosti v danej oblasti štúdia. Fakulta počas budúceho akademického roka bude rozširovať profiláciu študentov 2-ročného magisterského štúdia na všetkých 5 vnútorných zameraní analogických s bakalárskym štúdiom (terajšie Manažment ľudských zdrojov, Manažment turizmu a hotelierstva, Manažment regionálneho rozvoja a verejnej správy a tiež na pripravované ďalšie pre oblasť financií, pre oblasť marketingu).

– 3-ročný akreditovaný doktorandský študijný program (PhD.), t.j. 3-ročné interné štúdium / 5-ročné externé štúdium Manažment v terciárnej sfére v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,

– postupne zanikajúce a už len dobiehajúce 5-ročné magisterské študijné odbory Ekonomika a manažment podniku (v špecializáciách Personálny manažment a Manažment turizmu a hotelierstva) a Manažment v špecializácii Manažment verejnej správy a regiónov, v ktorých má fakulta už len študentov 3.-5. ročníka. Vo všetkých týchto magisterských odboroch má fakulta právo konať aj rigorózne skúšky a udeľovať titul PhDr.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Jozef Tužák

    Dobrý deň. Tento rok končím maturitnou skúškou na SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice. Chcel by som sa Vás preto spýtať: do kedy mám poslať prihlášku na PU v Prešove, z čoho sa budú robiť prijímacie skúšky a kedy sa budú konat pre odbory: MARKETING alebo EKONOMIKA.

    Prajem pekný deň

    S pozdravom Jozef Tužák

Pridaj komentár