(, EuroEkonóm.sk ,  0)

FORMY NEPRIAMEHO EXPORTU:
– vývozná firma
– vývozný komisionár
– dodávka domácej firme pre zahraničného objednávateľa
Pri nepriamom exporte preberá odbytový orgán v tuzemsku všetky funkcie, náklady a riziká, spojené s exportom, t.j. obchod so zahraničím ostáva pre výrobcu domácim obchodom, pri prípadných určitých modifikáciách výrobku, zmluvných podmienok a iné.
PRIAMY EXPORT S NEPRIAMYM ODBYTOM:
– dovozné obchodné spoločnosti
– veľkoobchody
– nákupné centrály
– odbytové spoločné podniky
– odbytové spoločnosti iných zahraničných podnikov
Pri priamom vývoze s nepriamym odbytom vyrába podnik výrobky v tuzemsku, resp. v tretej krajine a vyváža ich odtiaľ do cieľovej skupiny. Výrobca preberá síce všetky funkcie, náklady a riziká súvisiace so zahraničným obchodom, dodávky však uskutočňujú výhradne len samostatní zahraniční odbytoví partneri, ktorí preberajú dodávanie konečným odberateľom – užívateľom.
ZMLUVY O PREVODE LICENCIÍ, RESP. TECHNOLÓGIÍ A FRANCHISING
Uzavretím zmlúv o prevode licencií, resp. technológii s licenčnými, resp. technologickými spoločnosťami, v príslušnej cieľovej krajine sa dá realizovať výroba podnikových výrobkov. Licenčná zmluva obsahuje prenechanie patentovaných výrobkov a postupov, registrovaných tovarových značiek alebo kombinácie týchto práv. U zmlúv o prevode technológií stojí v popredí transfer know-how až po odovzdanie výrobných dokumentov, technických výkresov a i. Okrem toho môže byť dohodnuté bežné technické poradenstvo a odovzdanie marketingovej koncepcie.
Ako odmenu platí príjemca licencie často jednorázový alebo pravidelný licenčný poplatok, ktorý sa vypočíta ako percentuálny podiel z dosiahnutého obratu z predaja daného výrobku.
FRANCHISING
Ide o poskytnutie obchodného know-how prijímateľovi franšízy v príslušnej cieľovej krajine. Predstavuje formu intenzívnejšej kooperácie na zmluvnom základe v oblasti marketingu, hlavne odbyt a financovania. Poskytovateľ franšíze obdrží za svoje výkony franšízový poplatok. Prijímateľ franšízy poskytuje spravidla kapitál, potrebný na prevádzkovanie systému v zmluvne zabezpečenej oblasti, niekedy sa Poskytovateľ franšíze podieľa na kapitále prijímateľa franšízy. Je vhodný predovšetkým ako implantačná stratégia pre odvetvia, ktorých výrobky sa v zahraničí nemôžu predávať iným spôsobom.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár