(, EuroEkonóm.sk ,  0)

SELEKCIA VÝROBKU, RESP. EXPANZIA TRHU
Najdôležitejší východiskový bod je existujúci výrobný program, resp. sortiment, ktorý podnik ponúka doma a na vybraných zahraničných trhoch. Tento program sa adekvátne zmení pomocou určitých výrobkových a sortimentných analýz. V druhom kroku sa pomocou analýzy potrieb, resp použitím modelov pozície výrobku a analýz životného cyklu zistí, do akej miery sú výrobky vhodné na odbyt na trhu, kde doteraz neboli dodávané.
Táto stratégia sa zakladá na predpoklade, že potreby, resp požiadavky potenciálnych odberateľov na nových trhoch krajín sú identické alebo sa veľmi podobajú. Ak tieto podmienky existujú celosvetovo, môže sa ten istý výrobok predávať celosvetovo.
NÁKUP VÝROBKU
Na zaokrúhlenie a doplnenie výrobného programu by mal podnik preskúmať, či by bol možný prípadný nákup výrobkov. Týmto spôsobom sa môžu prevziať do zahraničného sortimentu výrobky, na ktorých vývoj a výrobu nemá podnik dostatok technických predpokladov.
VARIÁCIE VÝROBKU
Zakladá sa na tom, že výrobky existujúce v súčasnom výrobnom programe sa musia cieľavedome počas plánovacieho obdobia zmeniť. Často sa však musia existujúce výrobky prerobiť, keď sa majú v plánovacom období uviesť na nové trhy, na ktorých ale existujú iné trhové požiadavky.
INOVÁCIA VÝROBKY
Podnik musí pre úspešný vstup na nový trh uviesť nové výrobky alebo skupiny výrobkov s rozdielnymi preferenciami vychádzajúcimi zo špecifík daného trhu.
Počas plánovacieho obdobia sa však aj z doteraz spracúvaných trhov spravidla eliminujú niektoré výrobky z daného sortimentu. Tieto sa musia nahradiť novými výrobkami podľa potreby trhu. Inovácie sa môžu uskutočňovať dvoma podstatnými formami:
– diferenciáciou výrobku (podnik priberie už k existujúcim nové, dodatočné varianty výrobkov do celkového sortimentu podniku)
– diverzifikáciou výrobku (ide o rozšírenie medzinárodne ponúkaného programu výkonov o oblasti, ktoré sú pre podnik nové, ale sú nejakým spôsobom spravidla spojené s doterajším programom výkonov)
ELIMINÁCIA VÝROBKU
Rozhodnutie o eliminácii jednotlivých výrobkov z daných trhových sortimentov predpokladá orientáciu na príslušné kvantitatívne a kvalitatívne výsledky analýz. Také výsledky má podnik k dispozícii z rôznych analýz výrobkov a sortimentov, ako aj portfólií pri zohľadnení rozdielnych hodnotiacich kritérií. Z toho vyplynú kritériá, ktoré poukazujú na potrebu eliminácie výrobku v plánovacom období, ako sú vývoj podielu na trhu, vývoj obratu, podiel obratu…
ROZHODOVANIE O VÝROBKOVEJ STRATÉGIÍ
Je determinované radom interných a externých faktorov. Analýza účinkov jednotlivých faktorov na rozhodovanie musí byť urobená špeciálne s ohľadom na rozhodovanie o výrobkovej stratégii v medzinárodnom marketingu.
ROZHODOVANIE O SORTIMENTE VÝROBKOV
Je určené na to, aby na jednej strane bol definovaný sortiment pre vybrané trhy krajín a na druhej strane celkový sortiment celého podnikania.
Rozhodovanie o šírke sortimentu pre daný trh sa vzťahuje na zostavenie rôznych výrobkov alebo skupín výrobkov do jednej ponukovej jednotky. Rozhodovanie o zostavení sortimentu sa týka toho, či sa má zostaviť úzky sortiment menšieho počtu druhov výrobkov, alebo sa má zostaviť široký sortiment s veľkým počtom rôznych druhov výrobkov. Na druhej strane sa má rozhodnúť, či sa má v jednotlivých druhoch výrobkov uvedených v sortimente ponúkať veľa variantov, alebo len obmedzený úzky počet. Hovoríme o rozhodnutiach o určitej hĺbke sortimentu.
ZMLUVNÉ STRATEGICKÉ ROZHODNUTIA
Rozumie sa nimi ucelenosť rozhodnutí, ktoré sa týkajú zmluvných dohôd o dodávkach podnikových výkonov pre odberateľa na vybraných trhoch krajín.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár