niverzálna služba je súbor poštových služieb, ktorý je poskytovateľ univerzálnej služby povinný poskytovať trvalo v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určitej kvalite a za prijateľné ceny všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyberaním a dodávaním denne.

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým používateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu.

Predmetom univerzálnej služby podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sú tieto povinnosti:

  • Poskytovanie verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou používateľov a technickej uskutočniteľnosti.
  • Pravidelné poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách podľa výberu účastníka pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých zverejnených účastníkoch verejných telefónnych služieb.
  • Zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov.
  • Poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov.
  • Poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach.
  • Zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých používateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením.