Reguláciu chápeme ako proces založený na zákonoch, ktoré majú charakter buď reštriktívny alebo kontrolný vzhľadom na rozhodnutia prijímané danými firmami, t.j. objektmi regulácie. V súčasnosti sa rozlišuje:

  • Ekonomická regulácia, ktorá je zameraná na ovplyvňovanie cien, sortimentu, podmienok vstupu a výstupu na daný trh a kvality poskytovaných výrobkov a služieb,
  • Sociálna regulácia, ktorá je zameraná na úpravu, kontrolu vedľajších efektov a externalít.