Štát zabezpečuje tri základné ekonomické funkcie: efektívnosť, rovnosť, stabilita.

efektívnosť (alokačná funkcia):
– štát sa snaží zabrániť monopolizácii ekonomiky v záujme zlepšenia fungovania trhu
– reguluje negatívne vedľajšie účinky podnikania (znečisťovanie životného prostredia)
– spravuje verejné statky (štát vykonáva niektoré činnosti, ktoré majú verejný charakter a pre svoju náročnosť a nevyhnutnosť môžu byť realizovateľné len štátom (napr. fungovanie ozbrojených síl, ochrana zdravia obyvateľstva). Zdroje na nákup verejných statkov poskytuje štátny rozpočet, ktorého príjmy predstavujú hlavne dane a úlohou štátu je čo najefektívnejšie spravovať tieto financie.
rovnosť (distribučná funkcia):
– sociálne spravodlivé rozdelenie dôchodkov, ktoré zamedzí prehlbovaniu rozdielov medzi chudobnými a bohatými (napr. progresívne zdanenie) a tým zamedzí prípadným sociálnym nepokojom vrámci štátu, rovnaké ekonomické podmienky pre podnikanie

stabilita (stabilizačná funkcia):
– zabezpečenie a udržiavanie stability ekonomického prostredia,

– vytvorenie podmienok pre udržateľný rast ekonomiky, podmienky zaručujúce konkurencie schopne podnikanie (z hľadiska stability ekonomiky najčastejšie sledujeme tieto ciele: zamestnanosť, cenová stabilita, ekonomický rast, rovnováha platobnej bilancie, optimálne rozdelenie dôchodkov)