Formy štátnych zásahov pri nedokonalej konkurencii:

 • Zdanenie monopolu
  • Fixnou daňou bez ohľadu na objem výroby, zisku a obratu
  • Daňou zo zisku, ktorá je proporcionálna k dosiahnutému zisku za určité obdobie
  • Daňou z monopolného výrobku, za každú jednotku sa odvádza určitá konštanta
  • Daňou z hodnoty, ktorá je proporcionálna k celkovému príjmu firmy za určité obdobie
 • Cenové kontroly
  • Nástroj na potlačenie inflácie a udržanie nízkych cien vo vysoko koncentrovaných odvetviach. Je to málo účinný nástroj
 • Štátne vlastníctvo monopolov
  • Štát vlastní v niektorých odvetviach monopoly
 • Regulácia, regulovanie
  • Ekonomické = týka sa kontroly cien, druhov výrobkov, vstupných a výstupných podmienok, úrovní služieb, dopravy a finančných trhov
  • Sociálne = týka sa programov na ozdravenie ovzdušia, vody, na zabezpečenie bezpečnosti jadrových elektrární, liekov, áut a pod.
 • Protitrustová politika
  • Predstavujú ju zákony, ktoré zakazujú určitý druh správania sa (napr. spájanie firiem s cieľom pevne stanoviť ceny), alebo potláčajú určité trhové štruktúry (napr. prirodzené monopoly).