• Zmeny vo vlastnej ekonomike,
  • Potreby a požiadavky spotrebiteľov,
  • Ceny služieb,
  • Ceny komplementárnych výrobkov a služieb vzhľadom na poštové a telekomunikačné služby,
  • Dostupnosť a kapacitu alternatívnej techniky prenosu,
  • Podmienky prístupu spotrebiteľov a rôznorodosť v spôsobe dodania.

Dopyt v pošte a telekomunikáciách má svoje špecifické črty:

  • Je silne časovo závislý od spotrebiteľa, používateľa a ponuka spojenia je neskladovateľná,
  • Je variabilný v čase, čo vyplýva z náhodného charakteru správania sa účastníkov,
  • Rastie v závislosti od počtu pripojených účastníkov siete.