Klasická ekonómia (W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, J. B. Say, T. R. Malthus)

Wiliam Petty – hľadal zdroj bohatstva vo výrobe, vysvetlil pojmy cena, mzda, renta, úrok. teória hodnoty – tovaru vytvára iba práca vynakladaná na ťažbu drahých kovov, ostatné druhy práce ju vytvárajú len nepriamo, pokiaľ sa vymieňajú za drahé kovy.

Adam Smith – hlásateľ hospodárskej slobody (liberalizmu). Za základ fungovania trhovej ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania. Tvrdil, že všetky ekonomické javy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka – egoistu, ktorý sleduje svoj osobný záujem (konkurencia), a ten je hybnou silou celého ekonomického vývinu.

Štát má len tri úlohy:
* ochraňovať krajinu pred vonkajším nebezpečenstvom
* udržiavať poriadok a spravodlivosť vnútri krajiny
* budovať a udržiavať verejné zariadenia, ktoré sa nevyplácajú

teória hodnoty – hodnotu určuje množstvo práce vynaloženej na výrobu tovaru (mzda, zisk, renta), najvýznamnejšie dielo – Pojednanie o pôvode a podstate bohatstva národov (1776).

David Ricardo – v roku 1817 vydal dielo Zásady politickej ekonómie a zdaňovania. Rozdeľovanie dôchodkov považoval za najdôležitejšiu súčasť ekonomických teórií.

teória pracovnej hodnoty – veľkosť hodnoty tovaru určuje množstvo práce, ktoré treba vynaložiť na jeho výrobu (aj minulej, spredmetnenej vo výrobných faktoroch, ktoré sa pri výrobe opotrebúvajú alebo celkom spotrebujú).

teória komparatívnych výhod – národ môže zvýšiť svoju životnú úroveň tým, že sa špecializuje na výrobu výrobkov, ktoré dokáže vyrábať s najvyššou produktivitou práce.

Jean Baptiste Say – na výrobe sa spolupodieľa práca – mzda, pôda – renta, kapitál – zisk. Sayov zákon trhov – ponuka si automaticky vytvára dopyt a rozsah trhu je úmerný rozsahu výroby. Výrobou tovarov sa vytvárajú dôchodky, za ktoré ľudia nakupujú iné tovary. Teda suma cien všetkých vyrobených tovarov = sume vyplatených dôchodkov.

Thomas Robert Malthus – populačná teória. Obyvateľstvo rastie geometrickým radom, no životné prostriedky aritmetickým radom. Rozdiel možno zmierniť preventívnou (pohlavná zdržanlivosť) alebo pozitívnou prekážkou (neomaltuziánstvo – bieda, epidémie, vojny).


Komentáre

  1. adrian

    dobrý den,
    Ja by som sa chcel spýtat na jeden citát, ktorý mal Adam Smith vo svojom diele Bohatsvo národov, ale potreboval by som ho v anglicekej verzii, ide o citat: “ Všetky ekonomické javy, vyplývajú z prirodzenej povahy člvoeka – egoistu – kotrý sleduje svoj osobný záujem a ten je hybnou silou celého ekonomického vývinu.“ dakujem.
    S pozdravom,
    Adrian

Pridaj komentár