(, EuroEkonóm.sk ,  0)

09:00 Konferencia Ministerstva hospodárstva SR a Ekonomického ústav SAV, Téma: Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku
14:00 TB, MH SR, kinosála, miestnosť č. 20, 1. poschodie, Mierová 19, Bratislava

Konferencia Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku

Hlavným cieľom konferencie je zhodnotiť vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na svetovú a slovenskú ekonomiku, analyzovať ekonomické aspekty hospodárskej krízy a ich dopad na trh a informovať podnikateľskú sféru, orgány štátnej správy a odbornú verejnosť o možných dôsledkoch tejto krízy pre očakávaný vývoj predovšetkým v Európskej únii a na Slovensku.

Sprievodným podujatím konferencie bude prezentácia publikácie s názvom „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky – Globálna finančná a hospodárska kríza (príčiny – náklady – východiská)“, aktuálne vydanej Ekonomickým ústavom SAV v snahe sprostredkovať najnovšie výsledky výskumu svetovej ekonomiky a poskytnúť zdôvodnenie kvalitatívne nového charakteru globálnej krízy, ktorej sme dnes svedkami. V programe konferencie zaznejú vystúpenia niektorých spoluautorov publikácie a publikáciu bude možné zakúpiť na mieste počas priebehu konferencie.

Konferencia sa uskutoční dňa 23. 10. 2009 v zasadačke č. 20 v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR.

1. Gestori konferencie
Ministerstvo hospodárstva SR
Ekonomický ústav SAV

2. Cieľ konferencie
Zhodnotiť vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na svetovú a slovenskú ekonomiku, analyzovať ekonomické aspekty hospodárskej krízy a ich dopad na trh a informovať podnikateľskú sféru, orgány štátnej správy a odbornú verejnosť o možných dôsledkoch tejto krízy pre očakávaný vývoj predovšetkým v Európskej únii a na Slovensku.

3. Štruktúra konferencie
Oficiálne vystúpenia gestorov konferencie, hostí, diskusia, individuálne a skupinové rozhovory

4. Východiská konferencie
• Dopady finančnej a hospodárskej krízy na svetové ekonomiky a ekonomiku SR
• Opatrenia prijaté svetovými vládami na elimináciu dopadov krízy na svetové hospodárstvo
• Opatrenia prijaté vládou SR na elimináciu dopadov krízy na hospodárstvo SR
• Prognóza rastu svetovej ako aj slovenskej ekonomiky
• Dopady finančnej a hospodárskej krízy na prílev zahraničných investícií

5. Partneri konferencie
• Ministerstvo financií SR
• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
• Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

6. Účastníci konferencie
Predpokladaná účasť je cca 200 účastníkov. Z hľadiska kapacity priestorov zasadačky č. 20 je takéto zabezpečenie účasti možné.

Odbornými garantmi konferencie budú:
? za Ministerstvo hospodárstva SR: Ing. V. Ferencz, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH
SR
? za Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

Program konferencie

Vzhľadom na zaneprázdnenosť štátneho tajomníka MF SR, Ing. Petra Kažimíra, bude názov vystúpenia štátneho tajomníka doplnený dodatočne.

 • 9:40 – 9:55 „Nové trendy vo svetovej ekonomike v kontexte finančnej a hospodárskej krízy“ – prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
 • 9:55 – 10:10 „Vývojové línie ekonomického prostredia a hospodárske cykly“ – doc. Dr. Ing. Workie Tiruneh, PhD., Ekonomický ústav SAV
 • 10:10 – 10:25 „Zamestnávateľ v čase hospodárskej krízy, jeho možnosti a príležitosti“ – Ing. Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR
 • 10:25 – 10:45 Prestávka, občerstvenie
 • od 10:45 Blok vystúpení II.
 • 10:45 – 11:00 „Zahraničné investície a budúcnosť Slovenskej republiky“ – Mgr. Karin Jaššová, PhD., riaditeľka odboru strategických investícií MH SR
 • 11:00 – 11:15 „Vývoj priamych zahraničných investícií v podmienkach globálnej krízy“ – prof. PhDr. Monika Šestáková, DrSc., Vysoká škola manažmentu v Bratislave
 • 11:15 – 11:30 „Zahraniční investori a Slovenská republika“ – Mgr. Juraj Kiesel, generálny riaditeľ SARIO
 • 11:30 – 11:45 „Suverénne fondy a nová finančná architektúra sveta“ – doc. Ing. Iveta Pauhofová, Csc., Ekonomický ústav SAV
 • 11:45 – 12:00 „Mechanizmy hospodárskej krízy a politika vlád (možnosti a limity)“ – doc. Ing. Peter Staněk, Csc., Ekonomický ústav SAV
 • 12:00 – 12:30 Prestávka, občerstvenie, face-to-face diskusia
 • 12:30 – 13:30 Diskusia
 • 13:30 – 13:45 Sumarizácia a ukončenie konferencie – doc. Ing. Peter Staněk, Csc., Ekonomický ústav SAV

Zoznam hostí

Zoznam hostí pozývaných na konferenciu „Hospodárska kríza a Slovensko“ (hostia Ministerstva hospodárstva SR)

Ministerstvo hospodárstva SR

 1. Ing. Peter Žiga – ŠT MH SR
 2. Ing. Pavol Krištof – ŠT MH SR
 3. PhDr. Branislav Zvara – hovorca MH SR
 4. Ing. Vladislav Bachár, Csc. – poradca p. ministra
 5. prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc. – poradca p. ministra
 6. GR sekcií MH SR
 7. RO sekcie stratégie MH SR
 8. členovia Monitorovacieho výboru MH SR
 9. Ing. Miroslav Novodomec – HŠR, sekcia stratégie MH SR
 10. Ing. Jozef Dutko – HŠR, sekcia stratégie MH SR
 11. členovia Monitorovacieho výboru MH SR

Iné organizácie

 1. Ing. Peter Kažimír – ŠT MF SR
 2. Dr. Vladimír Faič – predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR
 3. p. Jozef Červenka – Úrad vlády SR
 4. doc. JUDr. Ladislav Balko – Úrad vlády SR
 5. Ing. Ivan Šramko – guvernér NBS
 6. Ing. Radovan Majerský – GR sekcie rozpočtovej politiky, MF SR
 7. Ing. Adrián Belánik – GR sekcie daňovej a colnej, MF SR
 8. Ing. Milan Jankura – GR NADSME
 9. p. Michal Sýkora – predseda ZMOS
 10. prof. RNDr. Michal Tkáč, Csc. – dekan PHF EU KE
 11. prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. – dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky, TU KE
 12. prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. – TU KE
 13. prof. Ing. Milan Gregor , PhD. – Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
 14. Ing. Jaroslav Dugas – EU KE
 15. prof. Ing. Jozef Mihok PhD. – predseda predstavenstva DMD Group, a. s.
 16. Ing. Bohdan Wojnar – člen predstavenstva pre personálnu oblasť, VW Slovensko, a.s.
 17. Ing. Mgr. Tibor Gregor – výkonný riaditeľ Klubu 500
 18. Ing. Eduard Horbaľ – riaditeľ Whirlpool Poprad
 19. PaeDr. Ján Sihelský – GR ÚPSVAR
 20. RNDr. Pavol Kárász, Csc. – SAV
 21. Mgr. Juraj Kiesel – GR SARIO
 22. Ing. Andrea Chovancová – riaditeľka sekcie priamych zahraničných investícií, SARIO
 23. Ing. Juraj Šumichrast – riaditeľ sekcie zahraničného obchodu, SARIO
 24. RNDr. Stanislav Grobár – MH Invest, s.r.o.
 25. Ing. Róbert Novotný – MH Invest, s.r.o.
 26. MUDr. Vladislav Laciak – primátor mesta Rožňava
 27. JUDr. Jozef Konkolyi – starosta obce Kechnec
 28. Ing. Igor Lichnovský – GR Eximbanky SR
 29. Ing. Štefan Veselovský – námestník GR Eximbanky SR
 30. prof. Ing. Ľubomír Šoóš, PhD. – dekan Strojníckej fakulty STU
 31. RNDr. Nadežda Machútová – ústredná riaditeľka SOI
 32. JUDr. Radomír Boháč – GR sekcie hospodárskej spolupráce, MZV SR
 33. doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. (ml.) -prezident a predseda predstavenstva Matador, a.s.
 34. Ing. Miroslav Mihalík – GR SPF
 35. Ing. Milan Novotný -GR a predseda predstavenstva AUTO Martin, a.s.
 36. Ing. Anton Ondrej – riaditeľ pre ľudské zdroje a externú komunikáciu Samsung Electronics Slovakia (Galanta)
 37. Ing. Ján Liška – riaditeľ Recyklačného fondu
 38. Ing. Roman Šipoš – podpredseda predstavenstva VSE a.s.
 39. Ing. Christiana Serugová – PriceWaterhouseCoopers
 40. Ing.Peter Švec – riaditeľ úseku komunikácie PSA Trnava
 41. p. Helena Windish – hovorkyňa SONY Nitra
 42. Ing. Dušan Dvořák – hovorca spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o.
 43. Mgr. Martin Hudec – KIA Motors Slovakia, s.r.o.
 44. Dr. Ing. Tibor Varga – vedúci odborný diplomat zahraničného obchodu, Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Bratislave
 45. JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda KSK
 46. Ing. Juraj Blanár -predseda ŽSK
 47. MUDr. Peter Chudík – predseda PSK
 48. doc. Ing. Milan Murgaš, Csc. – predseda BBSK
 49. doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda NRSK
 50. MUDr. Pavol Sedláček, MPH – predseda TNSK
 51. Ing. Tibor Mikuš – predseda TTSK
 52. Ing. Vladimír Bajan – predseda BASK
 53. prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. – rektor STU
 54. Ing. Róbert Beláň -podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku firemného bankovníctva, Komerční banka Bratislava
 55. Ing. Rudolf Hromádka – predseda Medzinárodného klubu SR
 56. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – STU Bratislava
 57. Ing. Ľubomír Reľovský – člen predstavenstva VSH Turňa nad Bodvou
 58. p. A. I. Safonov – obchodný radca Ruskej federácie v SR
 59. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor EU BA
 60. p. Li Weixin – ekonomicko-obchodný radca Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR
 61. Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva a GR NDS
 62. prof. Ing. Peter Magvaši, CSc. – CEIT
 63. Ing. Jozef Ondáš, MBA – výkonný riaditeľ T- Systems Slovakia , s.r.o.
 64. p. Ivan Haluška – prezident Slovensko-čínskej obchodnej komory
 65. Ing. Anton Čižmár, Csc. – rektor TU KE
 66. p. Bernard Maury – GR Getrag Ford Transmissions Slovakia
 67. Ing. Marián Kurčík – člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Železiarne Podbrezová, a.s.
 68. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing, TU KE
 69. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor UPJŠ KE
 70. RNDr. Marta Cimbáková – RO štátnej a európskej podpory vo vede a výskume, sekcia vedy a techniky, MŠ SR
 71. Ing. Martin Kohút – predseda predstavenstva Ness Slovensko, a.s.
 72. RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA – viceprezident pre riadenie externých služieb a vzťahov U.S.Steel Košice, s.r.o.
 73. Ing. Dušan Tomašec – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB, a. s.
 74. p. Ladislav Unčovský – výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie
 75. p. Vladimír Hrtko – zástupca výkonného riaditeľa Slovenskej bankovej asociácie

Zoznam hostí pozývaných na konferenciu „Hospodárska kríza a Slovensko“ (hostia Ekonomického ústavu SAV)

 1. p. Daniel Šmihula – odbor EZ ÚV SR
 2. p. Andrea Elscheková – Matisová – vedúca zastúpenia EK v SR
 3. p. Juraj Alner – generálny sekretár PÚ v SR
 4. p. Ľuboš Jurík – šéfredaktor mesačníka Euroreport
 5. p. Michal Sýkora – predseda ZMOS
 6. p. Pavol Lím – riaditeľ EKOTOPFILM
 7. doc. Ing. Peter Mihók, CSc. – predseda SOPK
 8. p. Martin Hrivík – generálny tajomník SOPK
 9. prof. Ing. Dr.h.c. Juraj Stern, PhD. – EU BA
 10. PhDr. Viera Rosová, CSc. – podpredsedníčka SAV
 11. p. Viera Cibáková – rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy
 12. RNDr. Tatiana Ferancová, CSc. – FINSTRACO, s.r.o.
 13. PhDr. Milan Zemko, CSc. – Historický ústav SAV
 14. prof. Ing. Peter Baláž, PhD. – vedúci katedry medzinárodného obchodu, EU BA
 15. prof. Ing. Milan Buček, DrSc. – vedúci katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, EU BA
 16. doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – Fakulta medzinárodných vzťahov, EU BA
 17. prof. Ing. Ján Lisý, CSc. – dekan Národohospodárskej fakulty, EU BA
 18. doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc. – prorektor EU BA
 19. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor EU BA
 20. prof. Ing. Pavol Vincúr, CSc. – vedúci katedry hospodárskej politiky, EU BA
 21. prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc. – prorektorka EU BA
 22. Ing. Jana Šikulová, CSc. – FINSTRACO, s.r.o.
 23. doc. Ing. Eva Horvátová, PhD. a členovia katedry BMF – EU BA
 24. doc. Ing. Pavol Ochotnický, PhD. – Národohospodárska fakulta, EU BA
 25. doc. Ing. Magdaléna Přívarová, CSc. – Národohospodárska fakulta, EU BA
 26. doc. Ing. Judita Táncošová, PhD. – Národohospodárska fakulta, EU BA
 27. doc. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – Národohospodárska fakulta, EU BA
 28. Dr.h.c. Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. – prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií SR
 29. Ing. Ivan Čarnogurský – prezident Zväzu priemyselných podnikateľov SR
 30. Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc. – prezident Združenia automobilového priemyslu SR
 31. Ing. Marián Jusko, CSc. – predseda predstavenstva Slovnaft, a.s.
 32. doc. Ing. Štefan Lednár, PhD. – konateľ Zväzu priemyslu Slovenska
 33. Ing. Vladimír Soták – GR Železiarne Podbrezová
 34. PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. – riaditeľka Ústavu etnológie SAV
 35. p. Denisa Baráňová-Čiderová – Prodekanka pre zahraničné vzťahy, EU BA
 36. p. Peter Blubla – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku
 37. p.Marian Božík – námestník riaditeľa, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
 38. p. Michal Briatka – EU BA
 39. p. Štefan Burda
 40. p. Jozef Burian
 41. p. Alena Bušíková – prodekanka City University
 42. p. Milan Čič – vedúci Kancelárie prezidenta SR
 43. p. Zoja Čutková – riaditeľka odboru implementácie lisabonskej stratégie zamestnanosti, MPSVaR SR
 44. Ing. Janka Dovčiaková – EU BA
 45. Ing. Pavol Duman – riaditeľ ORI, SEA
 46. p. Soňa Ferenčíková – EU BA
 47. p. Elena Fifeková – EU BA
 48. p. Lenka Filkaszova – Vysoká škola manažmentu
 49. p. Foltín – riaditeľ Odboru zahraničnej politiky, Kancelária prezidenta SR
 50. p. Katarína Gabrišková – Sympatia Fiancie, o.c.p., a.s.
 51. p. Ivana Gáletová – EU BA
 52. prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD. – prodekan NHF EU
 53. p. Slavomír Hatina – predseda predstavenstva Slovintegra, a.s.
 54. p. Miroslava Havettová – EU BA
 55. p. Pavel Holík – generálny riaditeľ Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti, ÚV SR
 56. prof. Ing. Kajetana Hontyová – EU BA
 57. Ing. Martin Hošták – tajomník RÚZ
 58. p. Pavel Hraško – riaditeľ Spotrebiteľského inštitútu
 59. Ing. Mária Husáková, PhD. – EU BA
 60. p. Monika Husáriková – EU BA
 61. p. Ondrej Patarák – Slovnaft, a.s.
 62. p. Igor Chovan – generálny sekretár ZPVVO
 63. p. Pavlína Ivanová – odborná asistentka EU NHF KET
 64. p. Miroslav Jarábek – riaditeľ odboru energetickej a sur. politiky, MH SR
 65. p. Mária Kačurová – riaditeľka odboru makroekonomických analýz a prognóz, MF SR
 66. p. Barbora Kaščáková – EU BA
 67. p. Vojtech Kišš – HŠR MF SR
 68. p. Vladimír Klobučník – HŠR ÚV SR
 69. p. Beatrix Kormančíková – HŠR ÚV SR
 70. p. Peter Krútky – redaktor časopisu vlády SR Verejná správa
 71. prof. Med. Univ. Dr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr.h.c. – rektor Vysokej škola managementu
 72. doc. Ing. Peter Magvaši, CSc. – predseda vedecko-technickej rady, Stredoeurópsky technologický inštitút
 73. p. Marta Martincová – EU BA
 74. p. Silvia Matúšová – riaditeľka Centrálnej finančnej a kontrakčnej jednotky, MF SR
 75. p. Viera Michaličová – redaktorka, Slovenský rozhlas
 76. p. Viktória Múčková – vedecká tajomníčka rektora EU, EU BA
 77. p. Mária Nádaždyová – Európske partnerstvo pre verejné stratégie
 78. p. Juraj Novák – HŠR, MH SR
 79. p. Marta Orviská – vedúca katedry financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB
 80. p. Veronika Piovarčiová – katedra ekonomickej teórie, NHF EU
 81. p. Peter Podstupka – redaktor, Žurnál
 82. p. Monika Polakovičová – EU BA
 83. p. Lenka Poletova – Business Analyst, Dell
 84. Ing. Albert Puškár – HŠR, ÚV SR
 85. p. Daniela Račková – EU BA
 86. prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. – vedúca Katedry sociálneho rozvoja a práce, EU BA
 87. p. Martina Roháčková – EU BA
 88. p. Ivan Rojček – asistent ministra, MVaRR SR
 89. doc. Ing. Eva Romančíková, CSc. – EU BA
 90. doc. Ing. Dária Rozborilová, PhD. – EU BA
 91. p. Daniela Rumpelová – EU BA
 92. Ing. Valéria Svobodová, PhD. – EU BA
 93. p. Anna Szuhová – riaditeľka CKV Consult s.r.o.
 94. p. Marcela Šajtlavová – MPSVaR SR
 95. p. Lucia Ševčíková – EU BA
 96. p. Ladislav Šimko – ÚV SR
 97. p. Jozef Šimuth – Vysoká škola manažmentu
 98. Ing. Aneta Vargicová – generálna riaditeľka sekcie ekonomiky, MŽP SR
 99. Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. – predseda Ekonomického výboru, SOPK
 100. Ing. Ján Vlčko, tajomník predsedu SOPK
 101. p. Ivan Zahradník – podpredseda SAV
 102. Dr. Peter Molnár – RÚZ
 103. Ing. Daneš Brzica, PhD. – EU SAV
 104. Ing. Boris Hošoff, PhD. – EU SAV
 105. Ing. Saleh M. Obadi, PhD. – EU SAV
 106. Ing. Veronika Hvozdíková, PhD. – EU SAV
 107. Ing. Ivana Šikulová, PhD. – EU SAV
 108. p. Ladislav Unčovský – výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie
 109. p. Vladimír Hrtko – zástupca výkonného riaditeľa SBA

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 23.10.2009 a aktualizovaný 19.5.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár