(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Základy manažmentu

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Základy manažmentu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Základy manažmentu.


1. Rysy dokonalých podnikov podľa Petersa a Watermana 1) boli vždy orientované k inovačným aktivitám 2) poznali veľmi dobre potreby svojich zákazníkov 3) vo firmách treba presadzovať riadiacu autonómiu a súťaživosť 4) dosahovali zvýšenie produktivity práce, lebo sa veľmi venovali svojim zamestnancom 5)riadenie v týchto firmách vychádzalo z časti z filozofie hodnôt, kt. vyznávali vedúci Méri podniku 6) v týchto firmách bolo zameranie na tie obchody, kt. považovali za najlepšie 7)tieto firmy mali jednoduchú org. štruktúru, ale aj lojálnych zamestnancov oddaných firme 8)niektoré divízie boli centralizované, ale aj decentralizované v závislosti na daných podmienkach
2. produktivita - podiel výstupov k vstupom za časovú jednotku a v požadovanej kvalite Drucker "Najväčšia príležitosť pre zvýšenie produktivity spočíva vo vlastnej produktivite práce". Firmy k zvýšovaniu produktivity využívajú prácu, materiál, kapitál. Produktivita v sebe zahŕňa účinnosť a efektívnosť. A)produktivita môže vzrásť 1.Zvýšením výstupov pri konštantných vstupoch 2.Znížením vstupov pri konštantných výstupoch 3.Zvýšením výstupov a súčasne znížením vstupov B)účinnosť znamená dosahovanie cieľa C)efektívnosť znamená dosiahnutie cieľa s najmenším počtom zdrojov
3.Je riadenie veda alebo umenie? Riadenie rovnako ako všetky ostatné činnosti: medicína, účtovníctvo, futbal je umenie. Je to " vedieť ako robiť vo svete danej situácie". Méri môžu pracovať lepšie ak používajú systematické znalosti Mmentu , teda znalosti , ktoré vychádzajú z vedy . Prax v riadení je umenie. Organizované znalosti, o ktoré sa opiera môžeme označiť ako vedomosti, o ktoré sa opiera veda.
4.Ako sú chápané pojmy " veda" "princíp" a "teória"? Prvky vedy: - veda je organizovaná znalosť Podstatnou vlastnosťou akejkoľvek vedy je používanie vedeckých metód. Veda zahrňuje jasné koncepcie, teórie a ďalšie nahromadené znalosti odvodené z hypotéz ( z predpokladov že niečo je pravdivé ). Teória je systematické zoskupovanie vzájomne súvisiacich koncepcií a princípov. Princípy v Mmente sú
vysvetľujúce Princípy môžu byť alebo
nikdy nie však . Techniky Mmentu sú v podstate zásady , ako vykonávať činnosť resp. , ako dosahovať potrebné výsledky
Medzi Mérske techniky možno zaradiť:Rozpočtovanie, účtovanie, plánovanie, techniky riadenia, (metóda sieťovej analýzy, metóda kritickej cesty )
6. Charakterizujte funkcie Mérov.
Plánovanie zahrňuje vytýčenie cieľov a ciest ako tieto ciele dosiahnúť (atribúty: ciele, stratégie, plány, politiky ) Organizácia je tá časť riadenia , ktorá zahrňuje určenie štruktúry rolí pre ľudí, ktorí sú v danej organizácii Personalistika zahrňuje zaplňovanie a udržovanie zaplnených pozícií v organizácii To je prevedenie pomocou:- identifikácie požiadavok na pracovné sily - zoznam disponibilných ľudských zdrojov - nábor - výber, oceňovanie, plánovanie - povolanie, školenie, rozvoj uchádzačov Vedenie je ovplyvňovanie ľudí, aby boli presvedčení v organizácii a spĺňali požiadavky pre skupinové ciele organizácie Kontrolovanie zahrňuje: meranie a korekciu aktivít v organizácii s cieľom dosiahnúť aby činnosti organizácie bli v súlade s plánom sledovať postup a včas urobiť opatrenia k náprave. Koordinovanie je potrebné pre dosiahnutie medzi úsilím k dosiahnutiu . Každá Mérska funkcia prispieva určitým spôsobom ku koordinovaniu
7.Uveďte podstatné rozdiely v Mérskych praktikách vo vybraných krajinách. Francúzsko: plánovanie a Mérska elita Nemecko:spoločné rozhodovanie Kórea: INHWA- autokraticko paternalistický, skupinová etika Austrália: moralistický prístup, úspech závisí od podstúpeného rizika Taliansko: vyššia konkurencieschopnosť, skupinové rozhodovanie Rakúsko: snaha o sebarealizáciu Anglicko: soc.istota, dostatok zdrojov, adaptabilita, logika
Japonský Mment: Z - zavádzanie man techník do iných krajín - kolekt. Zodpovednosť,neform. Demokr. vzťahy
8. Schonberg zahrňuje 9 poučení japonského úspešného riadenia výroby. 1. technika a technológia a s ním spojené metódy riadiacej práce sú prenositeľné veľká pozornosť by sa mala venovať systému komplexného riadenia: kvality výroby a systému presného časového plánovania výroby bez medziskladov 2. riadenie výroby systémom presného časového plánovania "Just in time" odhaľuje rezervy, kľúčové miesto má výrobný proces bez zásob nedokončenej výroby a medziskladov t.j. jeho plná časová synchronizácia 3. kvalita výroby sa začíva z jej organizácie ide o systém zabezpečovania kvality, kľúčové miesto majú prevencie nedostatkov, personál má byť vedení k zvyku považovať kvalitu svojej práce za nevyhnutnú záležitosť svojej cti 4.zavedenie nových metód riadenia výroby zároveň mení vzťah zamestnancov a jej činnosti 5.moderná výroby vyžaduje jej účelové projektovanie, ktoré potom zaistí jednoduchú organizáciu 6.úspech výrobno-hospodárskej činnosti je do značnej miery podmienený pružnosťou systému riadenia výroby 7.hospodárne fungovanie systému riadenia výroby rozširuje aj nadväzný systém hmotného zabezpečenia potrebných dodávok, surovín a materiálov, nástrojov príprava 8. maximálne rozvíjať tvorivú iniciatívu a duch spolupráce všetkých zúčastnených v systéme riadenia výroby 9. využitie japonských metód riadenia výroby vyžaduje v podmienkach USA predovšetkým "to reálne chcieť a plánovite to zabezpečiť"
9. Uveďte princípy formovania organizačných štruktúr: 1. princíp optimálneho počtu riadiacich stupňov 2. princíp súladu centralizácie a decentralizácie rozhodovacích procesov v riadiacej štruktúre 3. princíp rozpätia riadenia 4. princíp súladu štruktúry riadenia divízie s požiadavkami napr. holdingu 5. princíp súladu štruktúry s príslušným stupňom inovácie 6. princíp súladu štruktúry riadenia s potrebami reprodukčného procesu 7. princíp súladu práv a zodpovedností v každom článku riadiacej štruktúry 8. princíp súladu štruktúry a procesov riadenia 9. princíp súladu štruktúry riadenia s potrebami a účinkami automatizovaných systémov riadenia - aké sú predpoklady konkurencie - schopnosti ( silné a slabé stránky ) konkurencie
1. - predstaviteľ operačného Mmentu, jeho dielo Fayol - zakladateľ myšlienkového prúdu "Správne riadenie" - dielo "zásady správy všeobecne a správy podniku" - riadenie podniku chápal ako vedenie k vopred zadanému cieľu pri maximálnom využití možnosti z disponibilných zdrojov Funkcie správy a) plánovanie - stanovenie cieľov a postupov ako ich dosiahnúť b) organizovanie - zabezpečovanie hmot. a ľudských zdrojov c) prikazovanie - dávanie úloh a inštrukcií podriadeným prac. d) koordinovanie - zlaďovanie činností pracovníkov e) kontrola - overovanie súladu plánu a skutočnosti o príprave návrhu- rozdelenie činností (6 činností) - riadenie chápal ako zladenie 6 základných činností 1) technické (výrobné, technologické) 2) obchodné (nákupné a predajné) 3) finančné (získanie a využitie kapitálu) 4) ochranné (zabezpečenie vlastníctva a ochrana osôb) 5) poisťovacie 6) účtovné ( evidencia-kontrola, štatistika, rozbory hospodárenia)- 14 princípov 1.zabezpečiť deľbu práce 2.vyvážiť právomoc a zodpovednosť 3.zabezpečiť dodržiavanie disciplíny 4.zabezečiť princíp jediného vedúceho 5.zabezpečiť jednotnosť riadenia 6.zabezpečiť podriadenie individuálnych záujmov zamestnancov spoločným záujmom organizácie 7.dbať na spravodlivé odmeňovanie 8.dodržať princíp centralizácie 9.zabezpečiť líniu právomoci 10.udržiavať poriadok 11.dbať o rovnosť v jednaní 12.udržiavať stabilitu zamestnancov vo funkcii a práci 13.podnecovať iniciatívu zamestnancov k zdokonaľovaniu organizácie a práce 14.udržiavať kooperatívneho ducha pre spoločnú prácu
2. etapy vývoja Mmentu a) začiatky industrializácie - ľudská práca : ruky, dlane, fyzická sila- motivácia : nátlak, zabezpečenie životných potrieb- riadiaca metóda: rozkaz, stráženie- riadiaci štýl : veliteľská hierarchia, autorita b) začiatok konkurencie ( po 2.sv.vojne) - ľud.práca: znalosti, intelektuálna kapacita - motivácia: plat, rozličná životná úroveň- riad.met: plánovanie, kontrola, norma- ria.št: inštrukcie, rozhodovanie v rámci štruktúry c) plná konkurencia - ľudská práca: cit, vôľa, totálny záujem- motivácia: uznanie, aktívne spolurozhodovanie- riadiaca metóda: dialóg- riadiaci štýl: decentralizácia, neformálna štruktúra, radar
3.prednosti formálneho plánovania písomne zaznamenaný plán poskytuje menej interpretačného priestoru , je každému k dispozícii, je motivačným činiteľom, lebo sú v ňom termínované úlohy
4.čiastkové analýzy - analýza podniku ( podiel na trhu, kvalita výrobkov, životný cyklus výrobkov, čas potrebný na výrobu jednotky produkcie, vek strojov a zariadení, produktivita práce, intenzita marketingových aktivít, výška disponobilného CF, kvalifikácia pracovníkov, informačná a komunikačná štruktúra ) - analýza odvetvia ( druh vyrábaných výrobkov, rozsah diferenciácie, porovnateľné výrobky, rozsah automatizácie, skúsenosti a z nich vyplývajúce prednosti, nevyhnutná veľkosť výrobných stredísk, náklady na transport a distribúciu, bariéry prístupu na trh,veľkosť produkcie nevyhnutnej pre vstup na trh ) - analýza trhu ( fáza životného syklu výrobku, veľkosť trhu a trhový potenciál, sezónne vplyvy, segmentácia trhu, koncentrácia zákazníkov, elasticita dopytu, početnosť nákupov, koncentrácia ponuky, agresivita konkurencie, stupeň využitia kapacít ) - analýza konkurencie ( budúce ciele konkurencie, súčasné stratégie konkurencie, aké sú predpoklady konkurencie, schopnosti ((silné a slabé stránky)) konkurencie ) - analýza okolia ( technický rozvoj, politický, hospodársky, sociálno-kultúrny vývoj )
5.Znázornenie podnikového plánu H: odbytu, výroby, zásobovania, finančný, investícií, práce, D ekol. Opatrení, vzťahov k verejnosti, rozvoja riadenia, soc. opatrení , výskumu a výroby
6.Méri nového tisícročia- sedem charakteristík 1.rýchle zmeny, vyplývajúce z nespokojnosti, to vyvolá tlak na adaptabilitu Merov a je kľúčom k ich ešte vyššiemu postaveniu 2.riešiť problémy, ktoré budú vyvolané rozšírením dokonalejšej techniky a technológie, v dôsledku toho výroba nových výrobkov, narušenie tradičných hraníc medzi sektormi a odvetviami v priemysle, nové formy súťaženia, využívania informatiky 3.riešenie potreby zdrojov v závislosti od úpadku a rastu ekonomiky v podnikateľskej sfére 4.dynamický nárast služieb 5.ochrana životného prostredia, vytváranie nových pracovných príležitostí 6.riešenie skupinových konfrontácií sociálneho charakteru zamestnancov a odborových organizácií 7.realizovanie systémových opatrení štátu a komúny s podnikovými záujmami a rastom životnej úrovne - vlastnosti Mérov 1charakter a čestnosť 2iniciatíva a preberanie rizík 3snaha slúžiť zamestnancom 4intelekt 5predvídať s rozhľadom 6vnímavosť, flexibilita, pružnosť, presvedčenie - čo musia Méri mať A) základné kvality vedúcej osobnosti B) koncepčné a strategické myslenie C) schopnosť vysporiadať sa so sociálno-ekonomickými internými problémami pri rozdeľovaní ľudských zdrojov
7.ekonomické prostredie Méri pracujú v pluralistickej spoločnosti, v ktorej mnoho org. skupín organízuje rôzne skupiny. Ani jedna nemá neobmedzené možnosti. Úlohou Mérov je tieto rozdiely integrovať. Vonkajšie prostredie ekonomické: Ekonomické prostredie predstavuje prostredie kapitálu vyprodukovaného samostatno v organizácii. Peňažné zdroje pre nákup môžu byť vytvárané v rámci organizácie. Neziskové organizácie podporujú štát prostredníctvom dotácií. Sú závislé na rôznych subdodávateľoch, produkujú rôzne materiálnové a kapitálové položky. PS - disponibilita, počet, akosť, kvalifikácia, cena, náklady. Nadbytok nekvalifikovaných, nedostatok kvalifikovaných. PS je dôležitýým faktorom pre podnik. Autoamatizácia vytvára podmienky pre znižovanie PS v niektorých oblastiach. Cenová hladina - vstupy do podniku ovplyvňuje cenová úroveň. Keď ceny rastú, rastú aj vstupy, rastú výstupy, krízou podniku je inflácia. Vládna finančná a daňová politika - predstavuje charakter vládnej politiky. Vláda svojou finančnou politikou ovplyvňuje disponibilitu úveru. Diskontná sadzba ovlyvňuje úvery obchodných bánk, dôležitý spoj vyberania daní. Zákazníci - ich priania, čo budú kupovať, sú najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim úspešnosť podniku.
8.personálny Mment Úloha - zladiť všetky programy RĽZ s podnikateľskou stratégiou aby všetky tieto programy zodpovedali jej potrebám. Preto je potrebné plne chápať obchodnú a finančnú situáciu a stratégiu podniku: Aspoločenský cieľ Borganizačný cieľ Cfunkčný cieľ Dosobný cieľ
9.organizačná štruktúra- čo je to ? Je to sústava orgánov a článkov riadiaceho aparátu, ich vzájomné vzťahy a spolupráca. - vertikálna úseky - závody , odbory - prevádzky, oddelenia - dielne, referáty - čaty - horizontálna úsek riaditeľa org. jednotky, personálny úsek, technický, výrobný, obchodný, ekonomický, technicko-výrobný, obchodno-ekonomický, investičný úsek
10..11 britských charakteristík dokonalosti1 1) aktívne jednať 2) využívať autonómnosť a podnikavosť 3) rozvíjať vzájomnú komunikáciu medzi vedením a pracovníkmi, aj v rámci skupín navzájom 4) využiť zamestnancov zmysel pre vlastnícku či podielovú (ziskovú) zainteresovanosť 5) podporovať záujem a úsilie o inovačné riadenie a inováciu vôbec 6) dodržiavať jasné stanovenie cieľov 7) stanoviť jasné poslanie firmy, zoznámiť s nimi všetkých zamestnancov a získať ich pre plnenie 8) orientovať všetky činnosti na vysoký výkon, resp. produktivitu 9) starať sa o rast kvalifikácie pracovníkov 10) vedieť nadmerne zaplatiť dobrú prácu, a to v porovnaní s ostatnými firmami 11) využívať pobádacie metódy pre rozvoj iniciatívy, tvorivosti, spoľahlivej a kvalitnej práce
1.vedecké riadenie - zásady Taylora (dielo "zásady vedeckého riadenia") zaoberal sa - účinnosťou práce zamestnancov - metódami práce - technikou skúmania - zdokonaľovaním Mérskej práce Podstata jeho názorov a doporučení: - systém pravidiel, predpisov - kvalita vedúcich výroby - čo, ako treba spraviť, čas práce
2. etické teórie pozri- utility - zákl. práva - práva
3. organizovanie, postupka, schéma fázy organizačného procesu : A) zadanie org. problému - prvky - ciele, vymedzenie oblastí organizovania a riešenia - rozpočtové a časové údaje - kompetencia riešiteľov org. prieskumu - podanie správ B)prieskum - zhromažďovanie info - metódy :1analýza dokladov 2dotazovanie (písomné, ústne) 3porovnanie 4vlastný písomný záznam 5vedecké metódy C)analýza a kritické hodnotenie - techniky .... D)návrh riešenia E)hodnotenie a výber F)zavedenie, realizácia H)kontrola
4.predstavitelia behaviorizmu a ich význam: Mayo : a) spôsoby jednania vedenia s pracovníkmi a pracovnou skupinou b) miesto jednotlivca v pracovnej skupine c) spôsob hodnotenia práce d) vyjadrenie formou uznania e) sociálna stabilita Weber: pozriMaslow: pozri
5. 10 princípov kontroly 1musí zodpovedať povahe a potrebám činností 2musí rýchlo informovať o odchýlkach 3musí sa dávať dopredu 4musí upozorňovať na strategicky dôležité odchýlky 5musí byť operatívna 6musí byť pružná 7musí byť v súlade s organizáciou podniku 8musí byť hospodárna 9musí byť zrozumiteľná 10musí poukazovať na chybné akcie
6. personalistika - pracovno-právne vzťahy A)individuálne (vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom):1pracovný pomer 2pracovný čas a dovolenka 3pracovná disciplína 4mzda 5prekážky v práci 6pracovné podmienky 7náhrada škody B)kolektívne - vzťahy medzi zamestnávateľom a odbormi a) kolektívne vyjadnávanie b) kolektívne zmluvy c) účasť odborov v pracovno-právnych vzťahoch d) tripartita
7..10 Mérskych úloh 1interpersonálne : reprezentant,vedúci, spojovateľ 2informačné prijímateľ, šíriteľ, hovorca 3rozhodovacie, podnikateľ, krízový Mér, alokátor zdrojov, vyjednávač
8..12 princípov efektívnosti práce - Emerson 1mať jasne definované ciele riadených činností 2triezvo využívať zdravý rozum a kriticky hodnotiť rozhodovacie situácie 3využívať poradcov a skúsenosti druhých 4zabezpečiť procovnú disciplínu a morálku 5zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie a vhodné pracovné podmienky 6viesť spoľahlivú a včasnú evidenciu nákladov a výsledkov práce 7vytvoriť pružné operatívne riadenie prebiehajúcich výrobných a nevýrobných procesov 8správne voliť, umiestňovať, plánovať a organizovať činnosť pracovníkov 9vytvárať vhodné podmienky pre výkon práce, vrátane štandardizácie výrobkov a dielov 10štandardizovať výkon pracovných operácií 11štandardizovať pracovné inštrukcie a výrobnú dokumnetáciu 12zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie a motiváciu k efektívnosti práce každého zúčastneného pracovníka podľa jeho konkrétnej účasti
9. Weber , jeho dielo, 6 princípov byrokratických org. noriem, pravidiel, povinností Predstaviteľ nemeckej racionálnej byrokracie. Tento sociologicky orientovaný směr silne ovplyvnil administratívnu organizáciu amerického priemyslu. Podstata jeho učenia bola, že označoval pojem "byrokracia" ako systém fungujúci na základe pevných noriem, pravidiel a povinností. Princípy byrokratickej spoločnosti: 1)deľba práce založená na funkčnej špecializácii s prísnym vymedzením úloh a povinností každého článku organizácie 2)presné definovanie práv a povinností, kde každý pracovník je zodpovedný nielen za svoje rozhodnutia, jednanie, výsledky práce, ale aj za všetkých jemu podriadených spolupracovníkov 3)činnosť organizácie dodržuje sústavou pravidiel a jej fungovanie je založené na pravidlách (normy, inštrukcie, popisy činnosti) 4)vedúci riadi svoj aparát spolupracovníkov na základe objektívnych pravidiel a postojov, neosobne a spravodlivo voči všetkým osobám 5)práca v byrokratickej organizácii je službou, kde je nutné dodržiavať pravidlá súladu kvalifikácie ľudí s nárokmi na ich zastávané miesta. Pracovníci musia cítiť nielen nároky, ale aj sociálne istoty, mať zabezpečený služobný postup podľa úspešnej práce, pracovať lojálne voči organizácii a v korporatívnom duchu 6)vytvárať podmienky poriadku, stabilitu fungovania byrokratickej organizácie, zabezpečovať jej efektívnosť

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Základy manažmentu (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár