(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Ekonomická analýza

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Ekonomická analýza (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Ekonomická analýza.


Ciele a základné metodické nástroje ekonomickej analýzy. (pred.)
Analýza -všeob. metodológ. postup ved. skúmania
-objekt skúmania sa rozkladá na jednotlivé časti tak, aby sa ich poznaním, hl. odhalením vzťahov, dospelo k hlbšiemu pochopeniu skúmaného objektu
-slúži na získanie nových poznatkov
1972 : prírodovedec Trigogin získal Nobelovu cenu,zaviedol pojmy : turbulencia a chaos
objav : fyzikálny svet je svetom zmien, príležitostí a začiatkov
Trucker : " Riadenie v turbulentných časoch"
Peters : "Ako zarobiť na chaose"
Jadro poznania teda nespočíva v rozkladaní ale zachovaní celistvého názoru; spočíva v posúdení celku a jeho meniac skladby.Pri A musíme vždy vylúčiť ciele, stanoviť problém
Ekonomická analýza :metóda vedeckého poznania a ekonomického výskumu
metóda prístupu k ek. realite (zameriava sa na objekty skúmania, kde je ek. realita)
hlavný nástroj : ekonomické modely
Rozbory:ekonomická disciplína;je to širší pojem a je skôr z hospodárskej praxe
využíva nie len metódy ekonomickej analýzy, ale aj ďalšie metódy
Ekonomické modely
hlavný nástroj EA;model = znázornenie objektívnej reality (abstrakcia)
Typy modelov:1.Ikonocké (ikonografické) : napr.model kozmickej rakety, modelárske litadielka, model papierových šiat (strihy), model molekuly DNA
2.Analógové : nemusia sa podobať na originál a majú podobu reálneho systému
3.Symbolické (matematické, ekonomické) majú podobu symbolov, reálnych objektov; používa sa tu matematická symbolika ; napr. : model EA
Použitie všetkých modelov je podmienené dobrým programovým zabezpečením.Dobrý model jasné stanovanie problému;opiera sa o : - nesporné predpoklady (ekonomická teória)- sporné predpoklady (hypotézy, ktoré však musia byť veľmi blízke skutočnosti, pretože môžu veľmi ovplyvniť riešenie); je najjednoduchším spôsobom riešenia
Formulácia modelu znamená:
1.stanoviť premenné a parametre
2. sformulovať podmienky definičné vzťahy; funkčné vzťahy; predpoklady fungovania
premenné- menia sa v procese modelovania; sú vnútorné premenné modelu
- nemôžem ich zmeniť; môžem na nich len pôsobiť , aby sme dostali žiadaný výsledok
parametre- sú vonkajšie informácie modelu; nie je predmetom výpočtu modelu; napr. : daňová sadzba je konštanta vzhľadom k modelu ale tiež sa môže meniť- poukazujú na to, ako sa zmení výsledná veličina vzhľadom na zmenu niektorého parametra
Zákl. typy ekon. (symbolických) modelov.
1.Deskriptívne : sú to vlastne popisné modely ("čo sa stane ak..."); napr. simulačný model
2.Normatívne: napr. : optimalizačný model, ktorý max/min určitú účelovú funkciu; ak nemôžem využiť optimalizačný m. využijem simulačný m.
1. Heuristicke: aplikujeme tu intuitívne pravidlá ; používajú sa pri spracovaní stratégií pomocou metódy scenárov
2.Prediktívne: pri predvídaní budúcnosti; zahrňuje predpoveď vývoja časového rádu
ďalšie členenie ek. modelov:
3.mikro- a makroekonomické
24. statické: všetky premenné sa vzťahujú k rovnakému časovému obd. napr. : N funkcia
dynamické: zohľadňujú časový priebeh procesov napr. : modely zásob
3)5.deterministické: predpokladajú, že ide o determinované t.j. funkčné vzťahy (k určitej hodnote jednej premennej je priradená hodnota 2. premennej napr. : model tvorby zisku)
stochastické: predpokladajú, že uvedené vzťahy sú stoch. t.j. náhodné (určitej hodnote 1 premennej zodpovedajú s urč. pravdepodobnosťami rôz. hodnoty druhej premennej napr. : model HZ s využitím metódy Monte- Carlo)
Analytické modely a ich využitie v analýze. (kniha)
Modelovú techniku možno úspešne využiť pri riešení typ. úlohy analýzy: pri A odchýlok. Predpokladaná a skutočná úroveň či vývoj ukazovateľa (-ľov) sa veľmi často líšia. Za istých okolností je odchýlka pozitívom a za iných je jej vplyv negatívny.Ťažiskovými úlohami analýzy sú:a) identifikácia relevantných činiteľov b) kvantifikácia ich vplyvu
Výdatnú pomoc pri riešení a) sú analytické modely. Zvyčajne majú podobu matematického vzťahu definovaného medzi analyzovaným ukazovateľom a analytickými ukazovateľmi.
Podmienky tvorby analytických modelov:
-všetky ukazovatele musia mať dobrú ekonomickú interpretáciu
-ich matematické vzťahy nemusia vyhovovať matematickým pravidlám
-ďalej je nutné -nestrácať zo zreteľa: cieľ analýzy;podmienky a možnosti A podniku;výber činiteľov musí byť podriadený daným podmienkam tvorby anal. modelov
Príklad:Podnik má problém nedostatočnej tvorby výkonov. Zistiť, prečo tomu tak je, nám umožní model:V= P* (V/P) V- výkony; P- počet prac.; V/P- prod. práce pracovníka
a súčasne : V/P = V /HR * HR / SR * SR /R * R/P
V/HR : hodinová produktivita práce robotníka
HR/SR: priemerná dĺžka smeny robotníka v hod
SR/R: priemerný efektívny fond robotníka v dňoch(smenách)
R/P : podiel robotníkov na pracovníkoch
Takže môžeme oba rozklady spojiť a tak určiť relevantné činitele:
V = P * V/HR * HR/SR * SR/R * R/P
Ak tento model naplníme čísel. údajmi za plán. a bežné obdobie, ľahko zistíme príčinu nedost. tvorby výkonov.
Metódy kvantifikácie vplyvu deterministických činiteľov.(kniha)
Výber metódy použitej na riešenie tohoto problému závisí od konštrukcie analytického modelu, najmä od väzieb, ktoré existujú medzi ukazovateľom, ktorého odchýlku analyzujeme a ukazovateľmi (činiteľmi), o ktorých predpokladáme, že ju spôsobili. Na podnikovej úrovni máme takéto druhy väzieb:
Aditívne väzby činiteľov.Kvantifikácia vplyvu determinujúcich činiteľov je pri nich jednoduchá. Vyplýva z toho, že sú pri nich priamo súmeriteľné absolútne rozdiely činiteľov.Vypovedacia schopnosť mozno zvysit
a.) ak sú rozdiely u všetkých činiteľov všetky kladné / všetky záporné :je vhodné dané rozdiely deliť x (zmenou syntet. ukazovateľa) a charakterizovať tak relatívny (%) vplyv rozdielnych hodnôt jednotl činiteľov na rozdielnu hodnotu synt ukazovateľa.
b.) ak sa vyskytujú aj kladné aj záporné hodnoty rozdielov činiteľov: je užitočnejšie porovnať rozdiely činiteľov s hodnotou Xo ,čím získame informáciu, o koľko % je hodnota X1 nižšia / vyššia oproti Xo v dôsledku rozdielnej hodnoty jednotl činiteľov.
Multiplikatívne väzby činiteľov.Vyčíslenie vplyvu zmeny jednotl. činiteľov je komplikovanejšie pretože:
a) daný absolútny rozdiel rôznych analytických ukazovateľov vyvoláva rôzny rozdiel analyzovaného (syntetického ukazovateľa)napr. : ak vzrastie pri platnosti vzťahu X =a.b hodnota ukazovateľa "a" o 2 , zmení sa hodnota syntetického ukazovateľa X inak, ako keď vzrastie o 2 ukazovateľ "b"
b.) pri daných absolútnych rozdieloch jednotlivých analytických ukazovateľov je absolútny rozdiel analyzovaného syntetického ukazovateľa rôzny v závislosti na veľkosti skutočných hodnôt ukazovateľov: majme : ao = 10 ; bo = 2 t.j. xo = 20
a ak sa zmení a : a1 = 12 ; b1= 2 t.j. x1= 24 tak x = 4
ale ak sa zmení b: a1 = 10 ; b1=4 t.j. x1= 40 tak x = 20
Z uvedeného vyplýva, že pri multiplikatívnych väzbách nie sú ich absolútne rozdiely súmeriteľné teda x ? a * b * c
Pre rozdelenie x na jednotlivé činitele potrebujeme osobitné metódy napr.:
a.) m. reťazového dosadzovania - najfrekventovanejšia, je založená na zásade
"ceteris paribus" teda na predpoklade, že sa mení len jeden činiteľ, ostatné sú nezmenené.
=Výhoda : najväčšia prednosť = jednoduchosť

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Ekonomická analýza (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár