(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 03 – ZÁSOBOVANIE PODNIKU, ANALÝZA ZÁSOB

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 03 – ZÁSOBOVANIE PODNIKU, ANALÝZA ZÁSOB (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 03 – ZÁSOBOVANIE PODNIKU, ANALÝZA ZÁSOB.


Ekonomika podniku - okruh č. 3
ZÁSOBOVANIE PODNIKU, ANALÝZA ZÁSOB
Zásobovanie:
- predstavuje funkčnú činnosť podniku, ktorou sa začína transformačný proces
- patrí do oblasti materiálového hospodárstva - 3 dimenzie chápania materiálového hospodárstva (MH):
a) úzke chápanie MH (tzv. klasická oblasť kompetencií) - obsahuje len činnosti obstarávania (nákupu a prepravy) a skladovania
b) širšie chápanie MH (tzv. rozšírená kompetenčná oblasť) - obsahuje aj činnosti spojené s rozmiestňovaním materiálu na miesta spracovania v podniku, ako aj pohyb materiálu medzi jednotlivými miestami spracovania
c) najširšie chápanie MH (tzv. rozsiahla kompetenčná oblasť) - MH sa stotožňuje s hmotným tokom v podnikovom transformačnom procese, teda okrem už spomínaných činností obsahuje aj prípravu odbytu hotovej produkcie. Toto chápanie MH možno prakticky stotožniť s obsahom logistiky, pričom logistiku môžeme členiť na obstarávaciu (zásobovaciu) logistiku, logistiku výroby a logistiku odbytu.
Predmet zásob. činnosti je diferencovaný podľa typu podniku. Najčastejšie sa vymedzujú 3 skupiny predmetov obstarávania:
1. Vstupné materiály - zúčastňujú sa na podnikovom transformačnom procese. Členia sa na:
a) výrobkové materiály - stávajú sa súčasťou výrobku, členíme ich na základný (tvoriaci hmotnú podstatu výrobku) a pomocný (dotvárajúci výrobok, napr. farby) materiál
b) technologické materiály - podnikové prevádzkové materiály (mazadlá, topné oleje, nástroje...)
2. Polovýrobky - podieľajú sa na kompletizácii výrobku produkovaného vo vlastnom výrobnom procese, napr. medziprodukty, kompletizačné časti, konštrukčné dielce, súčiastky ...
3. Obchodné tovary - nepodieľajú sa na kompletizovaní vlastného výrobku, ale stávajú sa v pôvodnej podobe predmetom ďalšieho predaja, napr. odberateľ si ho žiada v súvislosti s kúpou nášho výrobku (autorádio namontované do áut u výrobcu áut)
Funkcie zásobovania:
- obstarávanie predmetov nákupu na základe zistených potrieb podniku
- zabezpečenie skladovania obstaraných predmetov
- recyklácia surovín - súvisí so vzrastom záujmu o ochranu ŽP. Zdôrazňuje sa, že nielen komplexné spracovanie surovín, ale aj viacnásobné využívanie rôznych pomocných prepravných prostriedkov, obalových materiálov, príp. iných znovupoužiteľných materiálov môže prispieť k ekológii podnikovej činnosti.
Z týchto základných funkcií zásobovania vyplývajú aj jeho dva základné ciele:
- zabezpečenie materiálových potrieb (príp. potrieb obchodných tovarov) = vecný cieľ
- zníženie nákladov podnikovej činnosti = ekonomický cieľ
So zásobovaním všeobecne súvisia 3 skupiny nákladov:
a) priame materiálové náklady (ceny surovín, materiálov, polotovarov ...)
b) náklady na viazaný kapitál (kalkulované úroky na cudzí kapitál viazaný v zásobách)
c) vlastné náklady procesu zásobovania (mzdy personálu, dopravné náklady, skladovacie náklady, náklady na obchodné rokovania ...)
Stratégia zásobovania v podniku, jej funkcie a dimenzie
Stratégia zásobovania musí vychádzať z existencie 3 subjektov (prvkov) v zásobovaní:
- spotrebitelia materiálových vstupov - sú to všetky miesta, ktoré spotrebovávajú suroviny, materiály, náhradné súčiastky a pod. (vo výrobnom podniku sú to výrobné pracoviská, v obchodných podnikoch obchodné alebo predajné miesta)
- dodávatelia materiálových vstupov - výrobcovia alebo obchodníci,
- útvar zásobovania v podniku - organizačná jednotka, ktorá zabezpečuje obstaranie "materiálových vstupov".
Útvar zásobovania a spotrebitelia materiálových vstupov vytvárajú spoločné "rozhodovacie centrum", ktoré nazývame odberateľ, proti ktorému stoja ako osobitné záujmové skupiny dodávatelia.
Medzi subjektami vznikajú vzťahy
- vecnej (hmotnej) povahy - dodávky od dodávateľov k odberateľovi, príp. vrátenie materiálu z dôvodu reklamácie, ako aj vrátenie pomocných prepravných prostriedkov (paliet a pod.) a vratného obalového materiálu, príp. iných znovupoužiteľných materiálov v rámci recyklácie materiálov
- finančnej (monetárnej) povahy - majú vždy opačné smerovanie ako vecné vzťahy, zdôrazňujú komplexnosť tovarovo-peňažných vzťahov vo všetkých oblastiach činnosti podniku
- informačnej povahy - vždy vychádzajú zo vzťahov vecnej alebo finančnej povahy
Najdôležitejšie funkcie zásobovacej stratégie:
- cieľová a kontrolná funkcia - vytvorenie strednodobého a dlhodobého rámca orientácie obchodu v MH
- harmonizačná funkcia - zosúlaďovanie protichodných cieľov (napr. záujmom výroby je max. stupeň istoty zabezpečenia surovinami, kým záujmom fin. hospodárstva je naopak znižovanie zásob a tým znižovanie fin. prostriedkov viazaných v zásobách)
- informačná funkcia - vychádza zo vzťahov k dodávateľom a miestam spotreby v podniku
- motivačná a aktivizačná (manažérska) funkcia - aktívne pôsobenie na podnikový manažment
Zásobovacia stratégia (ZS) podniku vychádza z odbytovej stratégie podniku, z poznatkov o podmienkach výroby a dostupnosti materiálových zdrojov na obstarávacích trhoch. ZS aktívne ovplyvňuje rozhodovanie o budúcom materiálovom variante výrobku, ovplyvňuje technickú, konštrukčnú a technologickú prípravu výroby, ovplyvňuje rozhodovanie o uplatnení úsporných technológií.
ZS je široký pojem a v konkrétnych podmienkach sa realizuje prostredníctvom prvkov ZS. Prvky ZS určujú postup podniku pri realizácii nákupu materiálu (zásobovaní materiálom). Prvky ZS môžeme rozdeliť na:
a) prvky súvisiace s predmetom nákupu - politika množstva, politika kvality a cenová politika
b) prvky súvisiace so zdrojmi nákupu - spôsob dodania, počet dodávateľov a priestorové rozloženie dodávateľov
c) prvky spojené s tvorbou podmienok nákupu - vytváranie dodávateľských vzťahov, nákupná reklama, nákupné orgány a kooperácia pri nákupe
Pri tvorbe ZS ide o rozhodovanie o kombinácii prvkov ZS.
ZS sa vytvárajú predovšetkým pre tie skupiny materiálov, ktoré majú podstatný vplyv na podnikové činnosti. Ako metóda odvodenia ZS sa používa portfóliová analýza. Jej kroky:
1. určenie relatívne homogénnych skupín materiálov, ktoré majú strategicky značný význam z hľadiska prosperity podniku. Ako vymedzujúce kritéria možno použiť vlastnosti obstarávacieho trhu a vlastnosti nakupovaných materiálov. Tieto vymedzujúce kritériá sa označujú ako strategické faktory podnikovej prosperity. Jeden faktor by sa mal vzťahovať na okolie podniku (napr. sila dodávateľského trhu, riziko zásobovania, vývoj nákladov obstarania atď.) a druhý na samotný podnik (napr. relatívna sila podniku, flexibilita podnikových potrieb a pod.).
2. určenie dimenzií (rozmerov) faktorov. Dimenzie bývajú dvojstupňové alebo trojstupňové, t. j. portfóliová matica je štvorpoľová alebo deväťpoľová.
3. zobrazenie portfoliovej matice.
Riziko veľké S1 I1 I2
obstarávacieho stredné O1 S2 I3
trhu malé O2 O3 S3
veľká stredná malá
Flexibilita potrieb
O = stratégia odčerpávania (úsporná ZS) - dominuje v zásobovacích situáciách s malých trhovým rizikom a vysokou flexibilitou potrieb
I = stratégia investovania (zdrojovo náročná ZS vyžadujúca ďalšie investovanie prostriedkov) - nevyhnutné pre situáciu s vysokým rizikom obstarania na trhu a malou flexibilitou potrieb
S = selektívna ZS - používa sa v situáciách, keď sú riziko na obstarávacom trhu a flexibilita potrieb na rovnakej úrovni.
4. skúmanie skutočného portfólia, vytváranie konkrétnych zásobovacích stratégií pre uvedené skupiny materiálov. Snahou podniku je dostať väčšinu materiálov do "políčok" O - aby ušetrili náklady na obstarávanie.
Metóda ABC pri spracovaní ZS
Vychádza z toho, že nie všetky materiálové vstupy sú pre podnik rovnako dôležité. Metóda ABC uplatňuje selektívny prístup, pomocou ktorého možno určiť primerané finančné i personálne zabezpečenie obstarávania jednotlivých skupín materiálov. Je založená na poznatku, že relatívne malá časť celkového počtu nakupovaných materiálov reprezentuje podstatný objemový (hodnotový) podiel obstarávaných materiálových vstupov.
Podľa tejto metódy sa nakupované materiálové vstupy rozdelia podľa ich relatívneho podielu na celkovej hodnote nakupovaných materiálov na skupiny A, B a C (príp. aj viac skupín). Pri zostavovaní ZS jednotlivých skupín sa potom najväčšia pozornosť venuje skupine A, ktorá má najvyšší hodnotový podiel na obstarávaných materiálových vstupoch, preto sa predpokladá, že v tejto oblasti možno dosiahnuť najvyššie nákladové úspory. Pri skupine C, ktorá má relatívne malý podiel, sa upúšťa od presného programovania nákupu a často sa celá predpokladaná spotreba zabezpečuje jediným nákupom na začiatku obdobia.
Všeobecné skúsenosti ukazujú, že skupina A reprezentuje asi 70 - 80 % celkovej hodnoty materiálových vstupov, pričom podiel na celkovom počte materiálových položiek je len cca 10 - 20 %. Skupina C sa naproti tomu podieľa na celkovej sume 5 - 15 % a na počte položiek 50 - 70 %.
Výber dodávateľov (D)
D sú takí dôležití obch. partneri ako odberatelia. Spoľahliví a seriózni D prispievajú k bezproblémovému fungovaniu podniku. Základné činitele, ktoré treba brať do úvahy pri výbere D:
1. Spoľahlivosť - posudzuje sa hlavne na základe schopnosti dodať požadovanú kvalitu a množstvo v požadovanom čase.
2. Poskytované obchodno-technické služby - úroveň predaja, vystupovanie obch. zástupcov D, spôsob platby za dodávky, možnosti reklamácie.
3. Lokácia - vplýva na N spojené s obstaraním. Dôležitý je aj časový faktor - bližší D môže dodávku realizovať rýchlejšie.
4. Cena - základná obchodná podmienka, ale pri výbere D by sme ju nemali považovať za jeho základnú charakteristiku. V súvislosti s rokovaním o cene treba vyjednávať o otázkach ako: podmienky stanovenia ceny, možnosti cenových zliav, podmienky platby.
Pri rokovaní s D nesmieme zabudnúť aj na také dôležité problémy ako: termíny dodania, podmienky dopravy, balenie, dodanie vzoriek, podmienky reklamácie, resp. iné podmienky zmluvy a záruky jej plnenia.
Určovanie potreby materiálových vstupov

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 05 – 03 – ZÁSOBOVANIE PODNIKU, ANALÝZA ZÁSOB (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár