(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Financie – 04 – 05 – ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 05 – ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 05 – ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK.


Ekonomika podniku - okruh č. 15
ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK
A Pasívne úverové obchody bánk
- sú to operácie, prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje peňažné zdroje od svojich klientov a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich aktívnych obchodov teda poskytovanie úverov, pôžičiek a rôznych druhov investícií, čím vytvára zisk.
Ciele podnikania v bankovníctve, ktorými sú solventnosť, vysoká likvidita a ziskovosť, možno dosiahnuť prostredníctvom riadenia bankových aktív a pasív.
Klasifikácia pasívnych úverových obchodov bánk:
a) z pohľadu banky:
- priame - primárne zdroje - od vkladateľov
- nepriame - od iných bánk
- s NBS
b) z hľadiska obchodných partnerov ako veriteľov banky:
- s FO
- s PO
- s inými peňažnými ústavmi a organizáciami
c) z pohľadu úverovej viazanosti zdrojov:
- netermínované
- termínované (KD - do 1 roka, SD - 2 - 4 roky, DD - viac ako 4 roky)
d) z pohľadu produktu, na ktorý banka získava zdroje:
- vkladné knižky alebo vkladové účty s alebo bez uvedenia dĺžky doby vkladu
- vkladové listy, vkladové certifikáty
- bankové obligácie
- životné poistky
- rôzne druhy prémiových sporení
- iné produkty
Rozdelenie vkladov:
1. vklady na požiadanie (VNP)
2. termínované vklady
3. úsporné vklady
1. vklady na požiadanie:
- vklady podnikov a organizácií
- vklady obyvateľstva
- vklady orgánov samospráv
- vklady od iných bánk a iných finančných inštitúcií
VNP - avista vklady (denné peniaze) - slúžia klientom na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami. Charakteristickým znakom je vysoký stupeň likvidity.
výhody - neobmedzené disponovanie a realizácia bezhotovostného styku
nevýhody - vysoko nestabilný cudzí kapitál pre banku - banky ho nemôžu v plnej miere využívať na aktívne operácie
Bežný účet
podmienky na zriaďovanie účtu:
- na žiadosť klienta, na jeho meno alebo spoločný účet v mene 2 alebo viacerých osôb
- ihneď po podpise zmluvy
- podpisový vzor - predkladá klient
podmienky disponovania s účtom:
- všetky osoby uvedené v podpisovom vzore ale len na základe písomných príkazov
obmedzenie disponovania s účtom:
- v prípade úmrtia vlastníka alebo splnomocnenca
- pri zaistení majetku vlastníka účtu
- v prípade súdneho rozhodnutia
banka informuje o stavoch na účte - kedykoľvek
zrušenie účtu - kedykoľvek a bez dôvodu
Kontokorentný bežný účet
- klient môže prejsť do debetného zostatku ale len do výšky povoleného úverového limitu
2. termínové vklady ( v SK, v cudzej mene)
- vklady, pri ktorých klient vkladá svoj vklad na vkladový účet, pričom sa zmluvne zaväzuje pozastavením práva disponovať so svojimi finančnými prostriedkami na isté, vopred dohodnuté obdobie
3. úsporné vklady
- nie je stanovené časové obmedzenie pre disponovanie s vkladom
- ide prevažne o vklady FO na dlhšiu dobu
B Aktívne obchody bánk
Etapy úverového procesu:
1. identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika - zásady, postupy, ponuka produktov, žiadosť klienta, posúdenie úverovej schopnosti klienta, úvodné jednanie, predbežná analýza a posúdenie klienta, bilančné a iné finančné analýzy, spracovanie ponuky, spracovanie úverového návrhu a posúdenie klienta (rating), personálne zabezpečenie, informačné toky, ...
2. rozhodovací a schvaľovací proces - rozhodovanie o úverovom návrhu v rámci kompetencií, posúdenie rizika, definovanie podmienok pre schválenie, odsúhlasenie podmienok zmluvy, zmeny podmienok, administratívne činnosti
riziko - podľa ohodnotenia rizika pohľadávok a základných opatrení NBS
- podľa tvorby opravných položiek na rizikové pohľadávky vo výkaze ziskov a strát
3. príprava úverovej dokumentácie - spracovanie štandardnej dokumentácie, spracovanie úprav, opakovanie cyklu rozhodovacieho procesu, podpis zmluvy
4. verifikácia údajov, čerpanie finančných prostriedkov - verifikácia údajov, čerpanie, splácanie finančných prostriedkov, zadávanie zmien, vysporiadanie obchodu

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 05 – ÚVEROVÉ OBCHODY BÁNK (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 21.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár