(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 12 – Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH. Funkcie poisťovníctva. Subjekty poistného trhu, ich vzájomné väzby. Poistná zmluva. Účastníci poistného vzťahu, práva a povinnosti zúčastnených strán.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 12 – Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 12 – Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH. Funkcie poisťovníctva. Subjekty poistného trhu, ich vzájomné väzby. Poistná zmluva. Účastníci poistného vzťahu, práva a povinnosti zúčastnených strán..


12. Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH. Funkcie poisťovníctva. Subjekty poistného trhu, ich vzájomné väzby. Poistná zmluva. Účastníci poistného vzťahu, práva a povinnosti zúčastnených strán.
Kocher: Poisťovníctvo je tým, že preberá na seba riziká množstva domácnosti a podnikateľských subjektov oveľa viac ako ktorékoľvek iné prostredie so spoločenským prostredím. Prijímanie imaginárnych, komplikovaným právnickým jazykom popísaných PP je popísané ale aj formované postojmi, očakávaniami a vzorcami správania sa ľudí. Tieto sú základom tak pri dopyte, či rozhodnutí uzavrieť zmluvu, rovnako ako aj pri uplatňovaní nárokov pri poistnej udalosti. A práve preto, že je to takto pre poisťovňu dôležitý image. (pozn. : image z predmetu marketing)
Zdroje Dynamika Aktéri
-Ľudský kapitál Distribučné a Súkromné spoločnosti
demografia, zdravie, redistribučné
zručnosti, schopnosti, procesy Štátne inštitúcie
vedomosti, záujmy, prostredníctvom:
motivácie Asociácie
-Prírodné zdroje Cirkevné a náboženské
pôda, suroviny, komunity
voľné zdroje - ek. aktivít
založených na práci Domácnosti
-Reálny kapitál
budovy, stroje, Občania
prostriedky... - sociálne a politické
regulácie
-Finančný kapitál
poisťovníctvo
bankovníctvo
Pôvodnou, ale aj dnes ešte základnou úlohou poistenia je nahrádzať škody a kryť zvýšené potreby, a tak sa sprostredkovane zúčastňovať na odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili náhodné udalosti.
Poisťovníctvo plní v podmienkach TE úlohu stabilizátora ekonomickej úrovne podnikateľských subjektov a životnej úrovne obyvateľstva v prípade neočakávanej (náhodnej) udalosti.
Poistenie - právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok
POISTNÁ ZMLUVA
- právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov, ktorou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie určená.
Rámcová poistná zmluva - poistná zmluva dohodnutá s právnickou osobou, stanovuje základné poistné podmienky a rozsah poistného krytia
Klasifikácia poistných zmlúv:
1. Podľa formy spôsobu vzniku:
- zákonné - už neexistuje
- zmluvné: dobrovoľné a povinne zmluvné (lekári, poľovníci, letecká doprava, projektanti..)
2. Podľa predmetu poistenia:
- poistenie osôb,
- poistenie majetku,
- poistenie záujmov (zodpovednosti), kde medzi poisťovňu a poistníka vstupuje aj poškodený
3. Podľa tvorby technických rezerv:
- rizikové poistenia (majetok...)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 12 – Poisťovníctvo ako špecifické odvetvie NH (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár