(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Financie – 04 – 17 – POISTENIE

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 17 – POISTENIE (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 17 – POISTENIE.


Ekonomika podniku - okruh č. 13
POISTENIE
Možnosti krytia škôd
Poisťovne využívajú na plnenie záväzkov:
a) technické rezervy
b) zaistenie
c) platobná schopnosť
Technické rezervy
- predstavujú cudzí zdroj krytia záväzkov poisťovne a nemali by sa použiť na iné účely ako výplatu poistného plnenia.
- Tvoria sa vo výške objektivizovanej, kalkulovanej platby pre krytie známych/pravdepodobne vzniknutých záväzkov poisťovne.
- Východiskom pre ich stanovenie je jedna zo základných zásad účtovníctva - priradenie nákladov a výdavkov tomu obdobiu, v ktorom vznikli = aj výdavky, ktoré súvisia so sledovaným obdobím, ale budú vynaložené až v budúcom sa realizujú vytváraním rezerv.
Definícia rezerv podľa Kafkovej (pre istotu ?):
Rezervy sú peňažné prostriedky poistených, ktoré sa kumulujú z časti poistného na základe princípov poistnej matematiky v životnom a neživotnom poistení. Spravuje ich poisťovňa s účelom schopnosti plniť všetky relevantné požiadavky vyplývajúce z aktuálneho portfólia poistných zmlúv, pričom manipulačný priestor a zásady pre ich zhodnocovanie na kapitálovom trhu stanovuje dozorný orgán, ktorý súčasne reguluje a kontroluje ich výšku. (kam sa hrabe Kotler! ?)
Poistné, druhy poistného
Poistné je cena za poskytovanú poistnú službu, ktorú musí zaplatiť poistený ako protihodnotu za finančné krytia rizika. Je potrebné zaplatiť na určené poistné obdobie, aby poistenie bolo v platnosti.
Druhy poistného:
1. netto - čisté - má pokrývať priemernú škodovosť v tom ktorom riziku
brutto = netto + zábranná činnosť poisťovne + všetky náklady poisťovne + kalkulovaný zisk
2. predpísané - sumár účtovných predpisov poistného daného odvetvia/rizika
prijaté - ktoré poisťovňa reálne prijala
rozdiel medzi predpísaným a prijatým by mal byť 10 %
3. zaslúžené
nezaslúžené
- súvisí s časovým rozlíšením príjmov a výdavkov
4. bežne platené - v splatných obdobiach, ako je dohodnuté
jednorázové
Výška poistného by mala byť stanovená tak:
a) pokrývalo nároky poistených v priebehu poistnej doby
b) aby pokrylo všetky výdavky poisťovne
c) aby umožnilo tvorbu zisku
d) aby sa vytvorili poistné rezervy
Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky (PP)
Rozsah poistenia - poistenia pre prípad PP ? doplnkové poistenie PO, ktoré majú dojednané poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou pohromou.
Predmet poistenia
1. zisk z obratu tvoreného predajom obchodného tovaru, vl. výrobkov alebo zisk z poskytovaných služieb
2. stále N
3. mzdy zamestnancom
P nahradí zisk a stále N do výšky rozdielu oproti predpokladanej výške za obdobie skutočného prerušenia prevádzky, maximálne do konca doby ručenia. Predmetom p. je poistenie proti stratám vzniknutým prerušením prevádzky, ktoré bolo spôsobené následkom vecnej škody v priestoroch označených v PZ ako miesto prevádzky.
Vecná škoda je definovaná ako poškodenie, zničenie alebo strata vecí slúžiacich na účely podnikania, ku ktorým došlo v priestoroch uvedených v PZ v dôsledku:
požiaru, výbuchu, blesku
nárazu, pádu pilot. lietadla, časti nákladu
hasenia, demolácie, odpratávania trosiek v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí
Vylúčenia z poistenia
1. nevzťahuje sa na vecné škody v dôsledku nepokojov, vojen, štrajku, ...
2. zemetrasenia alebo jadrovej energie
3. povodne, záplavy
4. zničenie, strata, poškodenie hotovosti a CP, ...
5. daň z obratu, spotrebná daň, vývozné clá
6. P nemusí plniť v celom rozsahu, ak následky škody boli spôsobené v dôsledku PP ďalšou mimoriadnou udalosťou vzniknutou počas PP
7. P je oprávnená p. plnenie znížiť, ak malo PP podstatný vplyv na vznik PU alebo zvýšenie N
Spoluúčasť
1. časová (max. 7 dní)
2. finančná (5%-10%)
Poistený znáša škodu z existujúcej PU v rozsahu spoluúčasti za 1 deň prerušenia ? deň vzniku PU, ak nastala v pracovnom čase, inak je to nasledujúci prac. deň. Všetky PU, ktoré vzniknú pre jednu príčinu v časovej súvislosti 72 hodín sa považujú za 1 PU.
Povinnosti P a poisteného
- všeobecné záväzné povinnosti
- poistený musí dbať, aby PU nenastala
- vykonávať riadnu údržbu poistených vecí
- oznámiť P všetky zmeny v náležitostiach, ktoré boli predpokladom PZ
- v prípade vecnej škody s následkom PP poistený túto skutočnosť bezodkladne oznámi P
- pri vzniku PU z PP má poistený povinnosť
- oznámiť príslušným bezpečnostným orgánom alebo prokurátorovi PU, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestnej činnosti
- nezmeniť stav spôsobený PU, pokým nie je prešetrená
- dodržiavať pokyny P
1. po vzniku PU začať so šetrením o príčinách vzniku
2. po prešetrení potvrdiť oprávnenosť na poistné; výška p. plnenia
Plnenie P
1. P má právo na plnenie vtedy, ak vznikne taká PU, v dôsledku ktorej bol chod polovice pol. prevádzky prerušený ? nebolo možné dosiahnuť zisk z obratu, výroby výrobkov alebo obchodu s tovarom, resp. poskytovania služieb
2. výška plnenia P
2.1 z obratu - ktorý poistený dosiahol za posledných 12 mesiacov pred PU, odpočíta sa obrat za oceňovacie obdobie = rozdiel obratov; oceňovacie obdobie ? 12 mesiacov, končí sa okamihom, od ktorého už nedochádza ku škodám z dôvodu PP, najneskôr po uplynutí trvania poistného krytia;
2.2 plnenie na zisk ? rozdiel obratov * pomer zisku k obratu dosiahnutého za posledných 12 mesiacov
2.3 plnenie za stále N ? rozdiel obratov * pomer stálych N k obratu. Plnenie za stále N nemôže byť väčšie ako dohodnutá poistná suma. Môžu to byť N, ktoré poistený vynakladá v priebehu PP a ich vynakladanie je nutné alebo hospodársky odôvodnené.
2.4 plnenie za mzdy ? ak boli dojednané na dobu ručenia 12 mesiacov ? rozdiel obratov * pomer miezd k obratu za 12 mesiacov
2.5 poistený sa na plnení spolupodieľa dohodnutou spoluúčasťou
3. v prípade zatajovania okolností PU alebo úmyselné nepravdivé informácie poisteného, môže P p. plnenie odmietnuť v zmysle obč. zák.
4. povinnosť P poskytnúť p. plnenie zaniká, ak poistený z hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne privodil vecnú škodu, alebo škodu zapríčinenú PP
5. ak poistený urobil opatrenia, ktoré vzhľadom na okolnosti PU považoval za nevyhnutné na zníženie alebo odvrátenie škody, P mu nahradí tieto N
6. P môže uplatniť námietku podpoistenia, ak je v prípade vzniku PU p. suma nižšia ako p, hodnota ? P uhradí len časť škody, ktorý je v rovnakom pomere k existujúcej škode, ako je p. suma k jej p. hodnote
7. v prípade spornej PU si poistený zvolí súdneho znalca; porovnajú sa výsledky ? výška škody sa určí na základe znaleckého posudku
Z predložených údajov za posledný ukončený rok sa bude vychádzať pri stanovení výšky poistného.
Celková p. suma (A+B+C) * príslušná sadzba = ročné poistné
Platenie poistného
Poistený platí poistné za zmluvne dohodnuté poistné obdobie v dohodnutých splátkach a termínoch. Rozhodujúcimi ukazovateľmi sú:
1. výška dosahovaného zisku
2. výška dosahovaných stálych N
3. výška vyplatených miezd, mzdových prídavkov a príspevkov do rôznych fondov
Výklad pojmov
?Obrat - - vyplat. / splatná poistenému za predaný a dodaný obchodný tovar, vlastné výrobky, služby
?Zisk - od pridanej hodnoty - ostatné náklady, odpisy, daň z príjmov za bežnú činnosť
Stále N - riadne a právne predložené platobné záväzky, ktoré zaťažujú poisteného aj pri PP: nájomné, elektrina, leasing, predplatné, ...
Mzdy - mzdové náklady + náklady na sociálne zabezpečenie
Spoluúčasť - výška podielu, ktorou sa poistený finančne zúčastňuje na p. plnení.
Zánik poistenia - doplnkové poistenie zaniká k tomu istému dňu ako poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou udalosťou.
Poistenie vývozných úverov proti komerčným a politickým rizikám
Tento druh poistenia poskytuje EXIMBANKA SR.
Hlavné výhody úverového poistenia:
- eliminácia rizík súvisiacich s úhradou platby za vývoz
- možnosť vstupovať bez obáv na nové zahraničné trhy
- pozitívny vplyv na úroveň peňažných tokov veriteľa
- zvyšovanie konkurencieschopnosti vývozu ponukou výhodnejšej a lacnejšej platobnej podmienky kupujúcemu
- lepší prístup k úverom komerčných bánk
- monitorovanie vývozných úverových rizík na profesionálnej úrovni
Rozsah poistného krytia:
Úverové poistenie kryje celú škálu rizík, ktoré môžu spôsobiť nezaplatenie pohľadávok z vývozného kontraktu zo strany zahraničného dlžníka. V zásade sa tieto riziká delia na dve základné skupiny - komerčné a politické riziká.
Komerčné riziká (bonita firmy) vyplývajú z ekonomickej alebo finančnej situácie zahraničného dlžníka - doložená platobná neschopnosť alebo predpokladaná platobná schopnosť či nevôľa.
Politické riziká (bonita teritória) vyplývajú z politických udalostí a z administratívnych opatrení v krajine sídla zahraničného dlžníka alebo v tretej krajine a majú z hľadiska obchodného partnera povahu vyššej moci - nemožnosť transferu úhrad do SR, prírodné katastrofy a pod.
Poistné produkty a podmienky:
a) poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerčným rizikám
b) poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám
c) poistenie strednodobých a dlhodobých dodávateľských úverov proti politickým a komerčným rizikám
d) poistenie odberateľských úverov proti politickým a komerčným rizikám
e) poistenie výrobného rizika
f) poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí
g) poistenie potvrdeného neodvolateľného vývozného dokumentárneho akreditívu
h) úver na financovanie výroby na vývoz
Stanovenie poistnej sumy
Poistná suma predstavuje maximálne plnenie poisťovne, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve alebo v minulosti bolo stanovené právnym predpisom. Určí sa viacerými spôsobmi:
1. na jednu poistnú udalosť
2. na všetky poistné udalosti v stanovenom období
3. ako maximálna suma poistného plnenia počas celého trvania poistného vzťahu

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 17 – POISTENIE (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 21.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár