(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 13 – Poistenie podnikateľských subjektov. Možnosti krytia škôd. Poistné, druhy poistného. Poistenie prerušenia prevádzky. Poistenie vývozných úverov proti komerčným a politickým rizikám. Stanovenie poistnej sumy. Nadhodnotenie a podhodnotenie, jeho vplyv na poistnú sumu a poistné plnenie.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 13 – Poistenie podnikateľských subjektov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 13 – Poistenie podnikateľských subjektov. Možnosti krytia škôd. Poistné, druhy poistného. Poistenie prerušenia prevádzky. Poistenie vývozných úverov proti komerčným a politickým rizikám. Stanovenie poistnej sumy. Nadhodnotenie a podhodnotenie, jeho vplyv na poistnú sumu a poistné plnenie..


13. Poistenie podnikateľských subjektov. Možnosti krytia škôd. Poistné, druhy poistného. Poistenie prerušenia prevádzky. Poistenie vývozných úverov proti komerčným a politickým rizikám. Stanovenie poistnej sumy. Nadhodnotenie a podhodnotenie, jeho vplyv na poistnú sumu a poistné plnenie.
Možnosti krytie škôd: vlastné zdroje, úvery, poistenie
Výhody krytia rizík poistením:
- finančné zdroje sú prakticky disponibilné v plnej výške škody podľa rozsahu poistného krytia
- finančné zdroje nie sú závislé od výšky vkladov (poistného) poistených subjektov
- výška náhrady (poistného plnenia) je objektivizovaná podľa jednotných pravidiel a jednotných prístupov
- výška náhrady zodpovedá rozsahu dojednaných poistných podmienok
- výška poistného (cena) je tým menšia, čím je poistené riziko lepšie plošne rozložené a na čím dlhšiu dobu je poistenie uzavreté
Poistný trh - spoločenské prostredie a územie, na ktorom pôsobí ponuka a dopyt po produktoch poistenia. Poistný trh je živý, dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov.
Bežné poistné - poistné určené na dohodnuté poistné obdobie, ktorým je obyčajne kalendárny rok. Bežné poistné a jeho platenie je dôležitým bodom poistnej zmluvy. Možno dohodnúť ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobia, podľa zvyklostí a podmienok jednotlivých poisťovní.
Jednorazové poistné - poistné zaplatené naraz na celé obdobie platnosti poistenia.
Podpoistenie - poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet poistného a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika. V prípade poistnej udalosti poskytuje poisťovňa poistné nižšie, a to v pomere, v akom je skutočne platené poistné k poistnému, ktoré sa malo správne určiť.
Zaslúžené a nezaslúžené poistné
1.1.02 31.12.02
15.4.02 15. 4.03
nezaslúžené poistné sa odloží do rezervy budúcich období
Splatné poistné = "zročné poistné", poistné, ktoré je splatné v tom-ktorom období maximálne do 3 týždňov od uzatvorenia poistnej zmluvy (potom až 6 mesiacov - 6 mesačná poistná ochrana)
Predpísané poistné - Zaplatené = Nezaplatené alebo dĺžne poistné
Bežne platené poistné - platí sa v splatných obdobiach, na ktorých sme sa dohodli, môže byť ročne, štvrťročne, polročne alebo mesačne platené. S tým súvisí aj výška poistného a zľavy, lebo napr. pri ročnom pracovníčka vykoná len raz operácie za to zľava cca 4%.
Jednorázové poistné - poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia
POISTENIE PRE PRÍPAD PRERUŠENIA PREVÁDZKY
I. Rozsah poistenia
Poistenie pre prípad prerušenia prevádzky sa uzatvára ako doplnkové poistenie PO, ktoré majú poistenie majetku pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí životnou udalosťou.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 13 – Poistenie podnikateľských subjektov (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár