(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Manažment – 07 – 05 – Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd (miesto a zásady mzdovej stimulácie v kontexte celkovej motivácie pracovníkov, druhy a formy miezd, metódy hodnotenia práce a tvorba miezd).

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 05 – Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 07 – 05 – Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd (miesto a zásady mzdovej stimulácie v kontexte celkovej motivácie pracovníkov, druhy a formy miezd, metódy hodnotenia práce a tvorba miezd)..


Manažment - otázka č. 5
Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd (miesto a zásady mzdovej stimulácie v kontexte celkovej motivácie pracovníkov, druhy a formy miezd, metódy hodnotenia práce a tvorba miezd).
Finančná odmena je veľmi dôležitá tak z ekonomického, ako aj z psychologického hľadiska. Bez nej nie je možné kupovať výrobky či služby, zvyšovať životnú úroveň. Mnohí zamestnanci sú citliví na výšku odmeny, ktorú dostávajú, ako aj na to ako je porovnateľná s tou, ktorú dostávajú v podniku iní. Odmena môže silno ovplyvňovať motiváciu pracovníkov. Na to, aby odmena pôsobila dostatočne motivujúco, musia ľudia veriť, že za svoj čas, úsilie a výsledky, ktoré poskytujú organizácii, budú spravodlivo odmeňovaní.
Systém odmeňovania je spôsob stanovenia miezd a platov, prípadne zamestnaneckých výhod pracovníkov. Systém odmeňovania slúži najmä ako prostriedok kompenzácie pracovníkov za vykonanú prácu, ale plní aj ďalšie funkcie, ako napr:
- odmena pracovníkov za lojalitu
- motivácia pracovníkov
- stimuluje k zvyšovaniu kvalifikácie...
Podľa "Zákona o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o primeranom zárobku" je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Dojednáva sa v pracovnej, kolektívnej alebo inej zmluve a jej výška musí minimálne dosahovať úroveň minimálnej mzdy.
Vnútropdnikové mzdotvorné faktory:
- Faktory súvisiace s úlohami a požiadavkami na dané pracovné miesto - zdrojom info je opis a špecifikácia daného pracovného miesta, hodnotenie práce daného pracovného miesta.
- Pracovné správanie pracovníka, výsledky jeho práce, vedomosti, schopnosti - zdrojom info je hodnotenie pracovníkov
- Pracovné podmienky na danom pracovnom mieste, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie pracovníka.
Hodnotenie práce
Hodnotenie práce je systematické určovanie hodnoty každej práce alebo pracovného miesta vo vzťahu k iným prácam alebo iným pracovným miestam v podniku. Neurčuje konkrétnu výšku odmeny, len zaisťuje, aby sa požiadavky, náročnosť a zložitosť práce odrazili v diferenciácii odmeny pracovníkov.
Hodnotenie práce využíva 4 základné metódy:
1. Odstupňovanie - najjednoduchšia, ale aj najmenej presná metóda hodnotenia. Odborníci posúdia info získané pracovnou analýzou a potom zaradia jednotlivé práce podľa ich relatívnej dôležitosti.
2. Klasifikácia - známkovanie. Známka určuje normovaný opis, ktorý najlepšie zodpovedá opisu príslušnej práce
3. Porovnávanie - porovnávajú sa jednotlivé kľúčové faktory daného zamestnania (sú spoločné všetkým zamestnancom - zodpovednosť, kvalifikácia, duševná námaha...) Týmto spôsobom možno určiť relatívnu hodnotu každého zamestnanca.
4. Bodovacia metóda - najpoužívanejšia. každá práca sa rozdelí na rad kľúčových faktorov a subfaktorov. Každému z faktorov a subfaktorov sú pridelené body, ktoré odrážajú ich relatívnu dôležitosť pre danú prácu. Do úvahy sa berú aj vzťahy jednotlivých faktorov a subfaktorov ( faktory, napr. kvalifikácia, námaha, subfaktory, napr: vzdelanie, jazykové znalosti. námaha - duševná a fyzická) Súčet získaných bodov predstavuje relatívnu hodnotu zamestnania a základ na zatriedenie do mzdovej tarify.
Konkrétna výška odmeny v nadväznosti na hodnotenie práce určuje finančné ocenenie práce. Najznámejšie metódy, ktoré umožňujú prevod hodnoty práce sú:
- metóda poradia
- klasifikačná metóda
Mzdové formy:
Úlohou je oceniť výsledky práce pracovníka, oceniť všetky aspekty jeho výkonov s prihliadnutím na tie mzdové faktory, ktoré sú pre podnik dôležité. Mzdové formy sa v praxi realizujú ako základné formy miezd a doplnkové formy miezd.
Základné mzdové formy sú:
- časová mzda - stanovuje sa ako hodinová, týždenná či mesačná. Je jednoduchá, pre pracovníkov zrozumiteľná a administratívne menej náročná. Nevýhodou je, že nestimuluje pracovníkov ku zvyšovaniu výkonu.
- individuálne odmeňovanie založené na výkone - používa sa, ak sa dá merať práca každého jednotlivca, pričom pracovník musí mať možnosť ovplyvňovať tempo práce, musí byť zabezpečená plynulosť práce.
- odmeňovanie založené na skupinovom výkone - ak je ťažké stanoviť podiel jednotlivca na výkone. Skupina by nemala byť veľká, aby sa nestratil motivačný účinok . Môže viesť k vyššej spokojnosti pracovníkov, zlepšeniu tímovej práce, na druhej strane vyžaduje ustavičnú kontrolu a môže viesť k zhoršeniu medziľudských vzťahov.
Systém odmeňovania založený na výkone nadobúda v praxi nasledovné formy:
úkolová mzda - priamo závisí od skutočného výkonu, je vhodná na odmeňovanie robotníkov.
akordná mzda - je druhom úkolovej mzdy. Používa sa v skupine, kde sú pracovníci odmenení za ucelenú časť výrobku alebo diela, s uvedením termínu ukončenia práce. Zárobok sa rozdeľuje podľa vopred dohodnutých pravidiel.
podielová mzda - uplatňuje sa v obchodných činnostiach, alebo v niektorých službách. Závisí od predaného množstva alebo poskytovanej služby, určí sa % vopred.
zmiešaná mzda - kombinácia časovej a úkolovej, resp. časovej a podielovej mzdy.
zmluvná mzda - (manažérska) dohodnutá mzda medzi zamestnávateľom a zamestnancom
naturálna mzda - umožňuje ju zákon o mzde, poskytuje sa len so súhlasom zamestnanca. Časť mzdy je hradená formou výrobku, služby...
Dodatkové mzdové formy sú:
prémie - viažu sa na splnenie určitého ekonomického ukazovateľa, majú vopred danú sadzbu. Môžu byť individuálne/skupinové.
odmeny - sú poskytované k časovej alebo úkolovej mzde, buď periodicky alebo jednorazovo. poskytujú sa za splnenie menovitých úloh.
osobné ohodnotenie - % základnej mzdy alebo platu, na základe hodnotenia výkonu pracovníka
podiely na HV - najčastejšie podiel na zisku po uzavretí výsledkov hospodárenia podniku.
zamestnanecké akcie - doplnková forma, zvyšuje sa ňou výkon pracovníka, lebo je motivovaný na výsledkoch firmy.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 05 – Komplexne vysvetlite problematiku mzdovej politiky a riadenia miezd (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 21.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár