(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 02 – Klasifikácia podnikov. Hľadiská členenia podnikov a typy podnikov. Podniky podľa charakteru výsledkov činnosti, podľa odvetví, podľa technicko-organizačnej charakteristiky, podľa veľkosti, podľa vlastníctva a financovania.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 02 – Klasifikácia podnikov. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 02 – Klasifikácia podnikov. Hľadiská členenia podnikov a typy podnikov. Podniky podľa charakteru výsledkov činnosti, podľa odvetví, podľa technicko-organizačnej charakteristiky, podľa veľkosti, podľa vlastníctva a financovania. .


2. Klasifikácia podnikov. Hľadiská členenia podnikov a typy podnikov. Podniky podľa charakteru výsledkov činnosti, podľa odvetví, podľa technicko-organizačnej charakteristiky, podľa veľkosti, podľa vlastníctva a financovania.
Medzi najčastejšie kritériá, ktoré používame pri klasifikácii podnikov, patria:
- charakter konečného výsledku podnikovej činnosti
- hospodárske odvetvie
- technicko-organizačná charakteristika podniku
- veľkosť podniku
- vlastníctvo podniku
- právna forma podniku
I. Charakter konečného výsledku podnikovej činnosti (výrobky alebo služby):
a) výrobné podniky - vyrábajú výrobky. Podľa druhu výrobkov ich môžeme členiť na:
- podniky prvovýroby (poľnohospodárske, lesné, ťažobné a energetické podniky, lov a rybolov) - ich spoločným znakom je získavanie statkov z prírody. Prvovýroba je náročná na prácu a kapitál.
- podniky druhovýroby (výroba investičných a spotrebných tovarov)
b) podniky služieb - ide o obchodné, dopravné, bankové, poisťovacie a iné podniky, ktoré poskytujú služby. Je náročná na ľudskú prácu.
Na tomto základe môžeme podniky rozdeliť do 3 sektorov národného hospodárstva:
- primárny sektor (podniky prvovýroby)
- sekundárny sektor (spracovateľské podniky)
- terciárny sektor (podniky služieb)
II. Hospodárske odvetvie: podľa príslušnosti podnikov k odvetviu hospodárstva členíme podniky na poľnohospodárske, lesnícke, vodného hospodárstva, priemyselné, stavebné, dopravy a spojov, obchodné, peňažné, poisťovacie, bytového hospodárstva a pod.
III. Technicko-organizačná charakteristika podniku:
a) podľa typu výroby:
- podniky hromadnej výroby - sú charakteristické úzkym sortimentom výrobkov vyrábaných vo veľkom množstve, čo spôsobuje vysokú mieru opakovateľnosti výrobného procesu. Po technickej stránke umožňuje najvyšší stupeň mechanizácie a automatizácie výrobného procesu (napr. hutnícke podniky, automobilky, ...).
- podniky sériovej výroby - sú charakteristické opakovateľnosťou operácií a výrobkov, čo sa prejavuje v zhotovovaní väčšieho počtu rovnorodých výrobkov (napr. elektrotechnika, strojárenstvo, ...). Podľa pravidelnosti opakovania môže ísť o podniky veľkosériovej, strednosériovej alebo malosériovej výroby.
- podniky s kusovou výrobou - sú charakteristické neopakovateľnosťou jednotlivých druhov výrobkov a operácií, príp. ide o nepravidelnú opakovateľnosť. Sú to hlavne podniky vyrábajúce na objednávku (napr. lode, turbíny, nábytok, ...).
b) podľa špecializácie výroby:
- predmetovo špecializované podniky - vyhotovujú rovnaké, príp. príbuzné druhy výrobkov alebo súčiastok
- technologicky špecializované podniky - vykonávajú určité technologické operácie rovnakých technických znakov na rôznych druhoch výrobkov (frézovanie, brúsenie, lakovanie, lisovanie a pod.)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 02 – Klasifikácia podnikov. (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár