(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Financie – 02 – 02 – Analýza výsledku hospodárenia podniku

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 02 – Analýza výsledku hospodárenia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 02 – Analýza výsledku hospodárenia podniku.


2. Analýza výsledku hospodárenia podniku
Efekt vytvorený v transformačnom procese je súhrnne vyjadrený kvalitatívnym ukazovateľom o podnikovej činnosti nazvanom VH (zisk alebo strata).
Vytvorený HV determinuje možnosti jeho využitia ako vlastného interného zdroja samofinancovania firmy a zároveň aj mieru uspokojenia nárokov vlastníkov, ktorí podniku poskytli kapitál v podobe externých vlastných zdrojov. Práve "dilema" o spravodlivom rozdelení zisku medzi vlastníkov a podnik je jednou z najzaujímavejších oblastí analýzy použitia VH.
ŠTRUKTÚRA VH
Rozhodujúcim zdrojom zisku vo výrobných P za účtovné obdobie býva spravidla prevádzkový VH. Tento je značne heterogénnou veličinou. Jeho súčasťou je:
- výsledok z obchodnej činnosti
- výsledok z predaja vlastných výrobkov a služieb
- výsledok súvisiaci s existenciou tzv. doplnkových výnosov:
- zmena stavu vnútropodnikových zásob
- aktivácia
- predaj DM a materiálu
- tvorba a čerpanie rezerv a ďalšie
Zisk = Tržby - Náklady
PVH = - PCi * Qi - - Ni * Qi
Z = ZQ + ZPC + ZN + ZS + m
Z = +/- ZQ +/- ZPC +/- ZN +/- ZS +/- m
Z - zmena zisku v stanovenom období
Chceme zistiť prírastok zisku, rozdiel medzi bežným a základným obdobím. Zmena prevádzkového VH môže byť vyvolaná: - zmenou objemu predaja
- zmenou predajnej ceny
- zmenou nákladov
- zmenou sortimentnej štruktúry
- náhodnými (mimoriadnymi) udalosťami (napr. inflácia)
Z = Zt - Zt-1 alebo Z = Z1 - Z0
ZQ - zmena zisku spôsobená zmenou objemu predaja
ZPC - zmena zisku spôsobená zmenou predajnej ceny
ZS - zmena zisku spôsobená zmenou sortimentu
m - zmena zisku spôsobená mimoriadnymi udalosťami
VH z finančných operácií je výslednicou finančných výnosov a finančných nákladov, prevažne spojených s vlastnením CP a iných finančných investícií, s využívaním cudzích zdrojov v podnikaní a z dopadov kurzových rozdielov pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi na ekonomiku podniku.
Faktory:
- interné - manažér môže ovplyvniť - finančnú štruktúru, kvalitu finančného investovania, znalosti v oblasti zahranično-obchodných operácií
- externé - úr. sadzby, dopady kurzových rozdielov, možnosti fin. investovania, vývoj menových kurzov
Hlavný vplyv pri VH z finančných operácií majú najmä externé faktory na rozdiel od prevádzkového VH.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 02 – Analýza výsledku hospodárenia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár