(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Financie – 04 – 09 – Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 09 – Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces) (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 04 – 09 – Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces).


Financie - otázka č. 13
13.1. Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces)
Úspešne riadiť podnik = prijímať správne rozhodnutia. A tie je možné prijímať vtedy, ak poznáme situáciu, v akej sa nachádza.
Cieľom finančnej analýzy: je zhodnotiť finančnú situáciu podniu (finančné zdravie) a precizovať príčiny, ktoré ju ovplyvnili. Určiť všetky činitele, ktoré determinovali finančné zdravie podniku.
Externé činitele: pôsobiace na podnik a jeho okolie (rozpočtová politika štátu, stav meny a monetárna politika bánk, vývoj inflácie a podobne). Podnik ich môže svojim správaním ovplyvniť len veľmi obmedzene. Majú - objektívny charakter.
Interné činitele: môže ichpodnik svojimi aktivitami ovplyvniť, preto majú - subjektívny charakter. Členíme ich na: kvantitatívne a kvalitatívne (na zychatenie obidvoch skupín využívame sústavu ukazovateľov).
Úlohou finančnej analýzy: je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom, a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti opierať.
13.1.1. Zdroje pre finančnú analýzu.
Zdroje údajov pre finančnú analýzu: sú výkazy tvoriace účtovnú závierku podniku:
- výkaz ziskov a strát (údaje majú tokový charakter),
- súvaha (údaje majú stavový charakter),
- prehľad peňažných tokov (výkaz cash flow).
Okrem uvedených zdrojov sa používajú na naplnenie niektorých ukazovateľov aj údaje z kapitálového trhu, ďalej informácie o počte pracovníkov a o ich štruktúre.
13.1.2. Metódy finančnej analýzy.
Základnou metódou sú: pomerové finančné ukazovatele. Sú základným nástrojom na stanovenie výkonnosti a stability podniku.
Členenie ukazovateľov:
1. ukazovatele rentability (výnosnosti),
2. ukazovatele likvidity,
3. ukazovatele zadĺženosti,
4. ukazovatele aktivity a produktivity,
5. ukazovatele trhovej hodnoty (kapitálového trhu).
Ukazovatele rentability (vyjadrujú schopnosť manažmntu využívať zdroje a aktíva podniku na tvorbu zisku):
Rentabilita tržieb, rentabilita kapitálu, rentabilita aktívn, rentabilita vlastného kapitálu.
Ukazovatele likvidity (vyjadrujú schopnosť podniku uhradiť splatné záväzky):
Celková likvidita = obežné aktíva/krátkodobé záväzky
Bežná likvidita = (obežné aktíva - zásoby)/krátkodobé záväzky
Pohotová likvidita = krátkodobý finančný majetok/krátkodobé záväzky
Ukazovatele zadlženosti (hodnotia finančnú štruktúru podniku a schopnosť splácať dlhy):
Koeficient dlhu = celkové cudzie zdroje/celkové aktíva
Stupeň samofinancovania = celkové cudzie zdroje/vlastné imanie
Úrokové krytie = zisk pred úrokmi a zdanením/ročné výdavky na úroky
Ukazovatele aktivity a produktivity (vyjadrujú efektívnosť využívania zdrojov podniku):
Obrat aktív = tržby/celkové aktíva (priemerný stav)
Doba obratu zásob = zásoby . 360/náklady na predané výrobky
Doba inkasa pohľadávok = pohľadávky . 360/tržby
Doba splácania záväzkov = záväzky . 360/náklady na predané výrobky
Tržby na pracovníka = tržby/pracovníci
Ukazovatele trhovej hodnoty (vyjadrujú pohľad kapitálového trhu na podnik, ako vidia investori budúcnosť podniku):
Pomer trhovej ceny akcie a čistého zisku na akciu (P/E) = trhová cena akcie/zisk na akciu
Kurz akcie = trhová cena akcie/nominálna hodnota akcie
Dividendový výnos = dividenda na akciu/trhová cena akcie
Pomer trhovej ceny akcie ku cash flow na akciu = trhová cena akcie/cash flow na akciu
Zisk na akciu = čistý zisk/počet akcií
Metóda percentuálneho rozboru: položky výkazu ziskov a strát sa dávajú do pomeru s celkovými tržbami a jednotlivé položky súvahy s celkovými aktívami. Takto vypočítané ukazovatele umožňujú hodnotiť štruktúru nákladov a podiel jednotlivých položiek na tvorbe výnosov, alebo štruktúre aktív (majetku) a zdrojov ich krytia. Cenné informácie získame porovnaním ukazovateľov s predchádzajúcimi obdobiami.
Súhrnné hodnotenie finančnej situácie a jej predikcia: snaha o predikciu jedného syntetického ukazovateľa.
Altmanov model - Z skoré:
Z = čistý prevádzkový kapitál/aktíva . 1,2 + nerozdelený zisk/aktíva . 1,4 + prevádzkový zisk/aktíva . 3,3 + trhová cena účastín/celkové dlhy . 0,6 + tržby/aktíva . 1 = =skóre Z
Skóre Z podľa E. Altmana Pravdepodobnosť skorého úpadku
1,8 a menej veľmi vysoká
1,9 - 2,7 vysoká
2,8 - 2,9 možná
3,0 a viac nepravdepodobná
Tento model bol konštruovaný na základe empirického prieskumu v USA. Vhodný je pre podniky s verejne obchodovateľnými cennými papiermi.
Podniky, ktorých cenné papiere nie sú obchodovateľné na kapitálovom trhu:
Z = tie isté pomery, len čísla sú: 0,717 + 0,847 + 3,107 + 0,420 + 0,998
Z - 2,9 - dobrá finančná situácie,
1,21 - Z - 2,9 - sivá zóna nevyhranených výsledkov,
Z - 1,2 - zlá finančná situácie, horzí bankrot.
Pokusy o midifikáciu modelu na domáce podmienky sú rpedmetom výskumu. V ČR sa používa index IN, ktorý jemožné aplikovať vzhľadom napodobnosť aj na naše podmienky:
IN = aktíva/celkové dlhy . 0,15 + prevádzkový zisk/úroky .0,11 + prevádzkový kapitál/aktíva.4,61 + tržby/aktíva.0,72 + obežné aktíva/krátkodobé cudzie zdroje.0,10 + záväzky po lehote splatnosti/tržby.55,89
IN - 2 - podnik s výborným finančným dzravím, IN od 1 do 2 - bezprognózy, IN - 1 - podnik na pokraji bankrotu.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 04 – 09 – Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces) (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 21.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár