(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Financie – 02 – 05 – Analýza efektívnosti podniku, Pojem a ukazovatele efektívnosti, Modely efektívnosti podniku (pyramídový rozklad syntetických ukazovateľov (ROA a ROE), Metódy kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť podniku

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 05 – Analýza efektívnosti podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Financie – 02 – 05 – Analýza efektívnosti podniku, Pojem a ukazovatele efektívnosti, Modely efektívnosti podniku (pyramídový rozklad syntetických ukazovateľov (ROA a ROE), Metódy kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť podniku.


5. Analýza efektívnosti podniku
- Pojem a ukazovatele efektívnosti
- Modely efektívnosti podniku (pyramídový rozklad syntetických ukazovateľov (ROA a ROE)
- Metódy kvantifikácie faktorov ovplyvňujúcich efektívnosť podniku
POJEM EFEKTÍVNOSTI
Tento pojem je najdôležitejším pojmom v ekonomike.
Vstupy Výstupy
-
Na 1. strane leží množstvo dostupných a ocenených vstupov a na 2. strane iné množstvo ocenených výstupov, a samozrejme, medzi nimi leží P. V P prebieha transformácia vstupov na výstupy, pričom transformácia je efektívna vtedy, ak P používa takú kombináciu zdrojov a kapacít na produkciu výstupov, že inou kombináciou daných zdrojov a kapacít nemôže dosiahnuť vyššie množstvo výstupov.
Ak sa P pohybuje na hranici svojich výrobných možností - podnik je efektívny.
Teda ak platí, že hraničné náklady = hraničné príjmy, tak P je efektívny.
Tento vzťah platí iba v dokonalej konkurencii. V bode, kde sa hraničné N = hraničným príjmom, sú najnižšie N na jednotku produkcie a najvyššie príjmy z vyprodukovanej jednotky, t. j. maximalizuje sa tu zisk / zisk je tu najvyšší.
V skutočnosti je konkurencia nedokonalá, a vzťah hraničné náklady = hraničné príjmy nemusí viesť, ale môže, k najnižším N na jednotku produkcie a najvyšším príjmom na jednotku produkcie. Toto všetko závisí od okolia P a od cieľa, ktorý bude P sledovať. V súčasnosti ide o komplex cieľov, pričom niekedy sú tieto ciele v protiklade.
Hl. cieľom každého P by mal byť udržanie trvalého rastu firmy (tento cieľ je spojený s ľudským faktorom).
Ekonomická teória nehovorí, ako dosiahnuť efektívnosť (nehovorí, ako by sa mali manažéri chovať, čo by mali robiť).
Ako dosiahnuť efektívnosť? To môže vyriešiť len komplexná ekonomická a finančná analýza, lebo vychádza z ekonomických činností a ukazovateľov P.
Komplexná ekonomická a finančná analýza by mala hodnotiť podnik ako celok, na základe skúmania meniacich sa častí, pričom zmeny by mali viesť k zabezpečeniu splnenia hlavného cieľa.
Ekonomická analýza tvorí podklad pre zmeny plánované, ktoré by mali viesť k vyššej efektívnosti.
METÓDY HODNOTENIA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Ide o kvantitatívne metódy, ktoré vychádzajú z hodnotenia ekonomických ukazovateľov na základe matematických modelov.
Hodnotenie sa uskutočňuje v 3 krokoch:
1. Analýza výkazov (súvahy, výsledovky a CF).
2. Tvorba sústavy ukazovateľov - na základe analýzy výkazov sa zostavuje sústava ukazovateľov, ktoré sú schopné presnejšie zachytiť vzťahy medzi jednotlivými položkami výkazov, t. j. medzi stavovými a tokovými veličinami.
3. Vyhodnotenie miery efektívnosti - sústavy ukazovateľov je potrebné vyhodnotiť a získať predstavu o miere efektívnosti (pyramídová sústava, predikčné metódy, pomerové ukazovatele).
Každá metóda hodnotenia zahrňuje 2 základné prvky:
I. sústavu ukazovateľov
II. vlastnú metódu hodnotenia
Analýza v podniku sa spracováva v 2 okruhoch:
1. primárna analýza - Je to analýza súhrnných ukazovateľov. Manažér by mal začať touto primárnou analýzou, ktorá by mala byť predmetom záujmu vrcholového manažmentu. Obsahom tohto okruhu sú tie hospodárske výsledky, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú situáciu P. Ide o výsledky, prostredníctvom ktorých sa podnik javí svojmu okoliu, a na základe ktorých ho okolie vníma (ide o tieto ukazovatele: ROA, ROE, ROS - rentabilita tržieb).
2. sekundárna analýza - Je to analýza parciálnych ukazovateľov.Táto analýza by mala byť v centre pozornosti odborných útvarov. Akonáhle vrcholový manažment zistí nedostatky pri primárnej analýze, tak na príslušnom útvare nasleduje ďalšia podrobná analýza. Mala by naznačiť cesty riešenia a odkryť rezervy. Najčastejšia oblasť jej zamerania je využitie výrobných činiteľov, viazanosť výrobných činiteľov a N.
MODELY HODNOTENIA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Poznáme 3 základné druhy modelov:
a) Analýza absolútnych ukazovateľov - ide o analýzu "masy" efektívnosti (napr. zisku, tržieb a pod.).
b) Analýza pomerových ukazovateľov - ide tu o analýzu "miery / úrovne" efektívnosti (napr. zisk / aktíva; zisk / tržby a pod.).
c) Analýza sústav ukazovateľov - používame tu 2 základné druhy modelov:
- pyramidálne modely zamerané na retrospektívne zameranie analýzy (ex post),
- predikčné modely, ktoré umožňujú predpoveď budúceho vývoja (ex ante).
Analýza absolútnych ukazovateľov
Rozlišujeme tu 2 základné druhy modelov:
1. horizontálna analýza (analýza trendov)
Táto analýza by mala byť aspoň za 5 rokov.
Používa sa ako pre analýzu absolútnych ukazovateľov, tak aj pre analýzu pomerových ukazovateľov.
Podstatou tejto analýzy je porovnávanie hodnôt zvolených ukazovateľov v rôznom čase.
Vyjadruje skutočnosť, že v jednom riadku sú umiestnené vecne rovnaké údaje za rôzne obdobie. Informácie získavané o vývoji ukazovateľov z tejto analýzy sú informácie v zásadnom význame (ide o prvý pohľad).
Horizontálna analýza súvahy dáva obraz o vývoji aktív a pasív (o vývoji majetku a finančných zdrojov jeho krytia) a vypovedá o objemových zmenách a dynamike zmien. V súvahe je veľmi vhodné porovnať vývoj obežných aktív a stálych aktív. A na stane pasív je to vývoj vlastných zdrojov a cudzích zdrojov.
Horizontálna analýza výsledovky hodnotí vývoj nákladov, výnosov a vývoj zisku ? tvorba pomerových ukazovateľov, ktoré sa potom hodnotia.
Horizontálnu analýzu je možné využiť len v rámci jedného podniku.
Zisk Stĺpcový graf
Trendový graf
Roky
2. vertikálna analýza (percentuálny rozbor)

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Financie – 02 – 05 – Analýza efektívnosti podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár