(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Semestrálna práca – Personalistika – Opis pracovného miesta, nábor, inzerát

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Personalistika – Opis pracovného miesta, nábor, inzerát (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Semestrálna práca – Personalistika – Opis pracovného miesta, nábor, inzerát.


CASE 1b
A) Opis pracovného miesta vedúceho cestovnej kancelárie
Názov pracovného miesta: vedúci cestovnej kancelárie
Účel pracovného miesta: Vedúci CK zabezpečuje bežný chod CK, prijíma príkazy od nadriadeného a deleguje úlohy svojim podriadeným. Riadi, usmerňuje a motivuje ostatných pracovníkov, zabezpečuje komunikáciu CK s inými cestovnými kanceláriami, dozerá a kontroluje činnosť podriadených. Zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom (reklama, výstavy cestovných kancelárií, propagačné materiály)
Organizačné vzťahy: vedúci CK je priamo podriadený riaditeľovi CK. Vedúcemu podliehajú dvaja pracovníci - referenti CK.
Referent č.1 - zabezpečuje komunikáciu so zahraničím, vybavuje agendu CK
Referent č.2 - zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom
Povinnosti a úlohy:
1. Riadenie a usmerňovanie práce ostatných pracovníkov CK
2. Vykonávanie náborovej činnosti ďalších pracovníkov (v prípade potreby)
3. Zabezpečovanie propagácie ponúkaných produktov (výber média, formy, druhu) po dohode s riaditeľom
4. Dbá na hospodárnosť a efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov
5. vybavovanie agendy CK došlej na expozitúru resp. jej odstúpenie na úsek riaditeľa CK alebo iným pracovníkom zodpovedným za danú oblasť
6. Spolupráca s inými CK na báze zmluvných vzťahov
7. Kontrola činnosti podriadených pracovníkov
Pracovné podmienky: pracovník vykonáva prácu v čistých, bezhlučných kancelárskych priestoroch. Pracovná doba od 10.00 do 18.00 hod. Obedňajšia prestávka 1h. Možnosť stravovania sa v blízkej reštaurácii, cestovná kancelária poskytuje lístky na obed v hodnote 50,- Sk. Podľa potreby vedúci pracovník vykonáva pracovné cesty na Slovensku, v prípade potreby aj zahraničí. Ostatné pracovné podmienky podľa zákonníka práce.
Špecifikácia pracovného miesta vedúceho cestovnej kancelárie
Vzdelanie: Ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky alebo cestovného ruchu
Skúsenosti a prax: prax v odbore minimálne 3 roky
Osobné vlastnosti: spoľahlivosť, zodpovednosť k práci, komunikatívnosť, reprezentatívny vzhľad, schopnosť rozhodovať. Ďalšie schopnosti, zručnosti a vlastnosti vedúceho pracovníka: znalosť práce na PC (internet - email, word, excel), znalosť cudzích jazykov (anglický jazyk, vítaný taliansky jazyk).
Telesná zdatnosť: dobrý zdravotný stav pre prípad pracovných ciest na Slovensku aj zahraničí.
B) INZERÁT
CK ......., so sídlom .................., zaoberajúca sa predajom rekreačných, liečebných a vzdelávacích pobytov v tak Európskych krajinách ako aj v rôznych exotických krajinách a USA prijme do TPP riaditeľa cestovnej kancelárie.
Popis práce:
- riadi a metodicky usmerňuje prácu v CK
- vykonáva náborovú činnosť
- zabezpečuje propagáciu ponúkaných služieb
- zabezpečuje spoluprácu s inými CK
- aktívne sa spolupodieľa sa na tvorbe nových ponúk
Vyžadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie
- prax v odbore min. 3 roky
- zodpovedný prístup k práci
- znalosť práce na PC (Windows, Word, Excel, Internet)
- znalosť cudzích jazykov (AJ, vítaný taliansky jazyk)
- komunikatívnosť a reprezentatívny vzhľad
Uchádzači nás môžu kontaktovať osobne v sídle CK v Košiciach na Pražskej ulici č.4 alebo telefonicky na číslach 095/ 685482, 6833888. Kontaktná pracovníčka: ...................... Žiadosť spolu so životopisom zameraným na odbornosť, fotografiu s rozmerom 4x3 cm zasielajte do 2.11.2009 (certifikát jazykovej skúšky vítaný).
Výberové konanie sa uskutoční v dňoch 12.-13. 11. 2009 (uchádzači, ktorí splnia podmienky budú o presnom čase a mieste výberového konania včas informovaní).
Médium: odborné časopisy zamerané na cestovanie a turistický ruch (napr. Cestovateľ alebo Sezóna)
Dôvod: hľadám človeka s príslušným vzdelaním a praxou a predpokladám, že čitateľmi horeuvedených novín sú práve títo ľudia.
Formát:
1. Plošná inzercia formátu 1/4 A4 v horeuvedených časopisoch
2. V rádiu by som zabezpečil diskusiu na tému cestovanie a cestovný ruch, kde by som uviedol aj našu ponuku (!!! Nie reklamný spot)

Download súboru

Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Personalistika – Opis pracovného miesta, nábor, inzerát (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár