Pozrite si prehľad termínov na podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2017/2018, termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy, bilingválne gymnáziá a osemročné gymnáziá.

Talentové odbory vybraných stredných škôl

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách. (BILINGVÁLNE, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ, UMELECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNÉ ŠKOLY)

  • do 1.2.2017 – zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu
  • do 20.2.2017 – možnosť meniť stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu, dopĺňať diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach, rozdanie vyplnených prihlášok na talentové skúšky žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie od lekára. Potvrdené a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi najneskôr do 24.2. 2017.
  • do 28.2.2017 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ s talentovými odbormi za celú ZŠ
  • talentové skúšky od 25. marca – 15. apríla 2017 – uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) a testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
  • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
  • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý

Netalentové odbory stredných škôl

  • apríl 2017: Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
  • výsledky testovania – SŠ si vyžiadajú od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9 (termín a spôsob určuje MŠSR)
  • do 31.3.2017 – zverejnené kritériá stredných škôl na netalentové odbory
  • do 10.4.2017 – možnosť meniť stredné školy, dopĺňať diplomy a úspechy na súťažiach (odporučenie: vybrať dve školy na základe výsledkov testovania 9 a simulácie umiestnenia na zvolenej škole, upravovať poradie resp. výber SŠ), rozdanie prihlášok na SŠ žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie od lekára. Potvrdené a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi najneskôr do 15.4. 2017.
  • apríl 2017 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za celú ZŠ
  • 9. máj 2017: 1. termín 1. kola prijímacích skúšok
  • 11. máj 2017: 2. termín 1. kola prijímacích skúšok
  • 20. jún 2017: 2. kolo prijímacích skúšok (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)
  • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
  • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý

Informácie o prihláškach na stredné školy pre bilingválne gymnáziá – 8. ročník

  • do 1.2.2017 – zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na bilingválne gymnázia
  • do 20.2.2017 – možnosť meniť bilingválne gymnáziá, dopĺňať diplomy a potvrdenia úspechov na súťažiach, rozdanie vyplnených prihlášok na talentové skúšky žiakom na podpis zákonného zástupcu a potvrdenie od lekára. Potvrdené a podpísané prihlášky vrátiť výchovnému poradcovi najneskôr do 24.2. 2016.
  • do 28.2.2017 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na bilingválne gymnáziá za celú ZŠ
  • talentové skúšky od 25. marca – 15. apríla 2017 – uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) a testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
  • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
  • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý

Informácie o prihláškach na stredné školy pre osemročné gymnáziá – 5. ročník

  • do 10.4.2017 – možnosť nahlásiť výchovnému poradcovi záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu, dopĺňať diplomy a úspechy na súťažiach, rozdanie prihlášok na osemročné gymnáziá žiakom
  • od 10.4.2017 do 15.4.2017 – potvrdiť prihlášky u lekára, podpísať zákonným zástupcom a odovzdať výchovnému poradcovi
  • apríl 2017 – hromadné posielanie podpísaných prihlášok s overenými diplomami a sprievodnými lístkami na SŠ za celú ZŠ
  • 9. máj 2017: 1. termín 1. kola prijímacích skúšok
  • 11. máj 2017: 2. termín 1. kola prijímacích skúšok
  • 20. jún 2017: 2. kolo prijímacích skúšok (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)
  • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
  • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ

Ďalšie dôležité informácie

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

Pri prijímaní na štúdium na stredné školy postupujú riaditelia škôl v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Zb.z. o sústave ZŠ a SŠ v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.596/2003 Zb.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.145/1996 Zb.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Dôležité termíny prijímacích skúšok

  • 25.3. – 15.4.2017 – talentové skúšky
  • 9.5.2017 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
  • 11.5.2017 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
  • 20.6.2017 – 2. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (nevzťahuje sa na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Systém duálneho vzdelávania

  1. Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
  2. Stredným odborným školám sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania.
  3. V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so zamestnávateľom písomnú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
  4. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
  5. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

Prihlášky na stredné školy

  • Vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca ZŠ
  • Žiak si môže podať 2 prihlášky, + 2 na talentovú, t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.
  • Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
  • Obe prihlášky sú rovnocenné.
  • Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech z konca 6. 7. 8. ročníka a 1.polroka 9. ročníka, úspešnosť v % po napísaní Testovania 9, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže, prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.
  • Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky. Je preto vhodné, aby ste si overili na škole, kam by vaše dieťa chcelo prestúpiť, kedy je potrebné žiadosť o prestup podať.

Ako správne vyplniť prihlášku na SŠ + prílohy

  • Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
  • Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.
  • Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

Zápisný lístok

Zápisný lístok vystavuje výchovný poradca ZŠ, slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Zápisný lístok vydáva ZŠ, každému prijatému žiakovi len jeden. Rodič môže zapísať uchádzača (dieťa) na vybranú školu. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístka končí možnosť štúdia žiaka na tejto škole.

Kam zo základnej školy?

Ak máte ukončený 9. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

  • gymnázium
  • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5–ročné štúdium)
  • gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ak máte ukončený 8. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

  • gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
  • obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ak máte ukončený 5. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

  • gymnázium (8-ročné štúdium)

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

Prehľad profilových predmetov

Ministerstvo školstva každoročne pripravuje prehľad profilových predmetov na prijímacie skúšky jednotlivých škôl. Detaily nájdete na stránke Ministerstva školstva www.minedu.sk, keď sa ministerstvu konečne uráči tie informácie uverejniť. Na stránke Stredneskoly.sk nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl.

Nové testy pre školský rok 2016/2017

Prijímacie skúšky na strednú školu 2016, 2015, 2014

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Zdroje

Ministerstvo školstva SR

Stránky stredných škôl a gymnázií na Slovensku


Komentáre

  1. Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica Autor textu

    KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE UCHÁDZAČOV DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
    Riaditeľ Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici v súlade s § 62 až § 71 zákona č. 245/2008 Z. z.
    o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
    predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
    poriadok) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, zákona č.
    428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným počtom
    prijímaných žiakov a tried Trenčianskym samosprávnym krajom a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa
    25.11.2015 a po vyjadrení rady školy dňa 14.10.2015 stanovuje pre prijatie do 1. ročníka pre školský rok
    2016/2017 tieto kritériá:
    Dátum prijímacieho konania: 1. kolo – 09. máj 2016 a 12. máj 2016
    2. kolo – 21. jún 2016
    Počet tried: 3
    Počet žiakov: 99
    Študijné odbory: 1 trieda
    3650 M staviteľstvo – 11 žiakov,
    3656 K operátor stavebnej výroby – 12 žiakov,
    3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení – 10 žiakov.
    Učebné odbory: 2 triedy
    2487 H 01 autoopravár – mechanik – 20 žiakov,
    2487 H 02 autoopravár – elektrikár – 10 žiakov,
    2487 H 03 autoopravár – karosár – 8 žiakov,
    3355 H stolár – 8 žiakov,
    3661 H murár – 8 žiakov,
    3668 H montér suchých stavieb – 7 žiakov,
    3684 H strechár – 5 žiakov.

    Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre študijné odbory. Pre učebné odbory sa prijímacie skúšky neuskutočnia,
    uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania.
    KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE
    A. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
    Uchádzači o štúdium budú robiť prijímacie skúšky z učiva základnej školy podľa platných učebných osnov
    z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
    Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov základnej školy
    2014 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra
    a matematika).
    V prijímacom konaní budú posudzované:
    1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
    2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 8. ročníka
    a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
    3. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ.
    4. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.
    2
    Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom
    študijnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí.
    Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:
    – uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
    – lepší výsledok prijímacej skúšky,
    – lepší prospech zo SJ a M na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
    – lepší celkový priemerný prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
    – väčší celkový počet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.
    Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú, ponúknuté voľné miesta v iných
    odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
    Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného
    vzdelania.
    Prijatý uchádzač musí priniesť potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre
    príslušný študijný odbor, v prípade ŤZP potvrdenie od dorastového lekára.
    B. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM UČEBNÝCH ODBOROV
    Prijímacie skúšky do učebných odborov sa neuskutočnia, uchádzači budú prijímaní na základe výberového
    konania.
    V prijímacom konaní budú posudzované:
    1. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 8. ročníka
    a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
    2. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ.
    3. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.
    Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom
    učebnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí.
    Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:
    – uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
    – lepší prospech zo SJ a M na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
    – lepší celkový priemerný prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
    – väčší celkový počet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.
    Uchádzač bude automaticky prijatý, ak v celoslovenskom testovaní žiakov základnej školy 2015 dosiahol
    v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra a matematika).
    Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú, ponúknuté voľné miesta v iných
    odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
    Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného
    vzdelania.
    Prijatý uchádzač musí priniesť potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre
    príslušný učebný odbor, v prípade ŤZP potvrdenie od dorastového lekára.
    C. POSUDZOVANÉ KRITÉRIÁ V PRIJÍMACOM KONANÍ
    1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.
    Skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a sa uskutoční formou písomného testu. Z každého
    predmetu je možné dosiahnuť 24 bodov. Uchádzač môže z prijímacej skúšky získať maximálne 48 bodov.
    V prípade, ak uchádzač nedosiahne minimálne 5 bodov v slovenskom jazyku a literatúre a súčasne
    minimálne 5 bodov v matematike, nebude prijatý.
    2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na ZŠ
    V prijímacom konaní sa zohľadňuje priemerný prospech uchádzačov:
    a) zo všetkých predmetov na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ (mimo výchov),
    b) z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na konci 8. ročníka a za 1. polrok
    9. ročníka ZŠ bude prepočítaný na body nasledovne:
    3
    priemerný prospech počet bodov
    1,00 – 1,25 12
    1,26 – 1,50 11
    1,51 – 1,75 10
    1,76 – 2,00 9
    2,01 – 2,25 8
    2,26 – 2,50 7
    2,51 – 2,75 6
    2,76 – 3,00 5
    3,01 – 3,25 4
    3,26 – 3,50 3
    3,51 – 3,75 2
    3,76 – 4,00 1
    4,01 – a viac 0
    Uchádzač môže získať maximálne 36 bodov. Za priemerný prospech zo všetkých predmetov mimo
    výchov 12 bodov, za priemerný prospech zo slovenského jazyka a literatúry 12 bodov, za priemerný
    prospech z matematiky 12 bodov.
    3. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ
    Úspešnosť (%) v teste zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude prepočítaná na body podľa
    ďalej uvedenej tabuľky.
    slovenský jazyk a literatúra matematika
    úspešnosť v (%) počet bodov úspešnosť v (%) počet bodov
    91 – 100 12 91 – 100 12
    81 – 90 10 81 – 90 10
    71 – 80 8 71 – 80 8
    61 – 70 6 61 – 70 6
    51 – 60 4 51 – 60 4
    41 – 50 3 41 – 50 3
    31 – 40 2 31 – 40 2
    21 – 30 1 21 – 30 1
    0 – 20 0 0 – 20 0
    Uchádzač môže získať maximálne 24 bodov. Ak uchádzač dosiahol v každom predmete samostatne
    úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra a matematika), bude prijatý bez prijímacích skúšok.
    V prípade, že uchádzač neabsolvoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, bude mať za túto časť
    pridelených 0 bodov.
    4. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach
    Za účasť v predmetovej olympiáde, prípadne v inej súťaži z profilových predmetov sa uchádzačovi
    v závislosti od dôležitosti súťaže a umiestnenia pripočíta 5 až 10 bodov. Za umiestnenie do 3. miesta v súťaži
    celoštátnej a krajskej 10 bodov, za umiestnenie do 3. miesta v súťaži okresnej a regionálnej 5 bodov.
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
    Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu
    žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna integrácia neznamená
    uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní, integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.
    Považská Bystrica 05. 11. 2015 Ing. Ján Kunovský
    riaditeľ SOŠ

  2. SOU hotelových služieb a obchodu

    P R I J Í M A Č K Y

    KRITÉRIÁ

    pre prijatie na štúdium pre školský rok 2016/2017

    Prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 1. februára 2016
    Kód školy: 666 501

    Riaditeľ SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán podľa § 5, ods. 4, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 1. februára 2016 určuje nasledovné podmienky prijímacieho konania:

    I. Študijné a učebné odbory
    V školskom roku 2016/2017 v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica otvárame:
    3-ročné učebné odbory:

    6456 H

    kaderník

    10 žiakov

    1/3 triedy

    6444 H

    čašník, servírka

    11 žiakov

    1/3 triedy

    6445 H

    kuchár

    10 žiakov

    1/3 triedy

    4-ročné študijné odbory s maturitou:

    6444 K

    čašník, servírka

    16 žiakov

    1/2 triedy

    6445 K

    kuchár

    15 žiakov

    1/2 triedy

    5-ročný študijný odbor s maturitou:

    6323 K

    hotelová akadémia

    62 žiakov

    2 triedy

    II. Kritériá prijímacieho konania

    1. Učebné odbory:
    a) Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.
    (V zmysle Zákona č. 245/2008 §62 ods. 5, 6.)
    b) Ak počet prihlásených žiakov presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016.
    Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do jednotlivých učebných odborov v počte podľa bodu I.
    c) S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.
    d) V prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví na zápis ani neoznámi dôvod, bude rozhodnutie o prijatí zrušené a poradie bude posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia.

    2. Študijné odbory:
    a) Do všetkých študijných odborov budú uchádzači prijatí na základe prijímacích skúšok (v zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5,6) okrem žiakov, ktorí dosiahli vo výsledkoch celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a súčasne matematiky 90 a viac percent. Títo žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok.
    b) Ak počet prihlásených žiakov v študijných odboroch 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 a výsledkov testov zo slovenského jazyka a matematiky. Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do jednotlivých uvedených odborov v počte podľa bodu I.
    c) Ak počet prihlásených žiakov v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 a výsledkov testov zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka, ktorý absolvovali na základnej škole. Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do uvedeného odboru v počte podľa bodu I.
    d) S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.
    e) V prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví na zápis ani neoznámi dôvod, bude rozhodnutie o prijatí zrušené a poradie bude posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia.

    III. Záverečné ustanovenie
    1. Body pridelené za študijné výsledky na ZŠ, monitor a skúšobné testy
    • 1. priemer – body pridelené za priemerný prospech (bez známok z výchovných predmetov) z koncoročného vysvedčenia za 8. ročník základnej školy (max. 40 bodov).
    • 2. priemer – body pridelené za priemerný prospech (bez známok z výchovných predmetov) z polročného vysvedčenia za 9. ročník základnej školy (max. 40 bodov).
    • Monitor – celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016 (max. 40 bodov).
    • Test zo slovenského jazyka pre všetky študijné odbory (max. 40 bodov).
    • Test z matematiky pre študijné odbory 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka (max. 40 bodov).
    • Test z cudzieho jazyka pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia (max. 40 bodov).
    O poradí bude rozhodovať súčet hore uvedených bodov za všetky časti prijímacích skúšok.
    V prípade rovnosti bodov za prijímacie skúšky sa zohľadnia kritériá v tomto poradí:
    1. V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov riaditeľstvo školy prednostne príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacieho konania.
    2. V prípade rovnosti bodov budú uprednostní žiaci, ktorí získali viac bodov zo skúšobných testov na prijímacích pohovoroch.
    3. V prípade rovnosti z bodu 2, sú uprednostnení žiaci, ktorí získali viac bodov z celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016.
    4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávajú prijímacie skúšky podľa platných právnych predpisov v školstve so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole. K prihláške na strednú školu je nutné priložiť žiadosť zákonného zástupcu žiaka o individuálnu integráciu žiaka na strednej škole spolu s aktuálnou správou zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a správou zo psychologického vyšetrenia žiaka.
    Kritéria platia pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017.

    Banská Bystrica, 1. februára 2016

    RNDr. Ján VAŠAŠ
    riaditeľ školy
    Po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľstvo školy zoznam uchádzačov, ktorí boli prijatí/neprijatí v priestoroch školy a na internetovej stránke http://www.soshotelovabb.sk.

    Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradený podľa celkového počtu získaných bodov pri prijímacom konaní.

  3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov

    Prijímacie konanie
    Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/17
    ODBOR
    Číslo odboru
    Š-študijný /
    U-učebný odbor
    Forma
    / dĺžka štúdia
    Počet žiakov
    (počet tried) Doklad o ukončení štúdia
    Študijné odbory
    Hotelová akadémia 6323 K Š denná / 5 Maturitné vysvedčenie + Výučný list
    Pracovník marketingu 6445 K Š denná/4 Maturitné vysvedčenie + Výučný list
    Obchod a podnikanie,
    zameranie na cestovný ruch
    6352 M Š denná/4 Maturitné vysvedčenie

    Učebné odbory
    Kuchár 6445 H U denná/3 Výučný list
    Čašník, Servírka 6444 H U denná/3 Výučný list
    Hostinský, Hostinská 6489 H U denná/3 Výučný list
    Kaderník 6456 H U denná/3 Výučný list
    Cukrár 2964 H U denná/3 Výučný list
    Mäsiar 2954 H U denná/3 Výučný list
    NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM Nadstavbové denné štúdium
    nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
    (prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
    Spoločné stravovanie 6421 L Š denná/2 Maturitné vysvedčenie
    Vlasová kozmetika 6426 L Š denná/2 Maturitné vysvedčenie

  4. .. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 36, LEVICE - Prijímacie konanie na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2015/2016

    Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium
    na SOŠ, Ul. sv. Michala 36, Levice v školskom roku 2015/2016
    Prijímanie na štúdium sa koná v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove
    a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemcovia o nadstavbové
    štúdium sa zúčastnia prijímacích skúšok.
    Hodnotenie je anonymné a výsledné poradie sa určí podľa nasledovných kritérií:
    1. Priemerného prospechu za 1. polrok 3. ročníka učebných odborov (okrem
    výchovných predmetov), za ktorý sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia
    (viď bod 12).
    2. Bodov dosiahnutých na prijímacích skúškach konaných dňa 23. júna 2015 zo SJL a
    MAT, o 8.00 hod. SJL, o 9.30 hod. z MAT, alebo 25. augusta 2015 tiež od 8.00 hod.
    (individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 minút)
    3. Bodov získaných za okresnú, krajskú, celoslovenskú prípadne za medzinárodnú súťaž
    a jazykové olympiády (viď bod 13). Uchádzač predloží potvrdenie o umiestnení
    v súťažiach s prihláškovým materiálom do 29. 05. 2015 na sekretariát RŠ, započítava
    sa lepšie umiestnenie za posledné 2 roky. Celoslovenská a medzinárodná súťaž sa
    boduje tak ako krajská súťaž.
    4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najprv známka zo slovenského jazyka, potom z
    cudzieho jazyka a nakoniec z ďalšieho profilového predmetu (matematika, fyzika)
    v 2. polroku 2. ročníka.
    5. V zmysle platnej legislatívy o prijímaní na štúdium na stredných školách v prípade
    rovnosti bodov riaditeľ školy prednostne prijíma uchádzača, ktorý má podľa
    rozhodnutia posudkovej komisie ZPS.
    6. Ďalším pomocným kritériom pri rovnosti bodov je priemer z II. polroka 2. ročníka
    7. Ak sa naplní plán výkonov v 1. kole (jún 2015), 2. kolo (august 2015) sa nekoná.
    8. Kritériá sú platné aj pre 2. kolo.
    9. Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí – neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií a
    vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy a pozve plnoletého uchádzača na zápis,
    prípadne zákonného zástupcu na zápis. Zápis sa uskutoční v termíne určenom
    v doručenom rozhodnutí o prijatí uchádzača na štúdium na sekretariáte riaditeľa SOŠ,
    Ul. sv. Michala 36 v Leviciach. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium do
    stanoveného termínu, vydané rozhodnutie o prijatí je neplatné. Uvoľnené miesto
    riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov
    prijímacieho konania. Voči rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 5 dní na
    príslušnú školu, riaditeľ školy skompletizuje podklady a doručí odvolania na Úrad
    Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.
    10. V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov ako 10 sa odbor neotvorí.
    11. Počty prijímaných žiakov pre školský rok 2015/2016:
    kód a názov odboru počet žiakov/tried profilové predmety
    6426 L – vlasová kozmetika 15/0,5 MAT, SJL, CHE
    6421 L – spoločné stravovanie 20/0,6 MAT, SJL, CHE
    2414 L 01 – strojárstvo- výroba, montáž a oprava 10/0,3 MAT, SJL, CHE
    strojov prístrojov a zariadení
    6403 L – podnikanie v remeslách a službách 15/0,5 MAT, SJL, CHE
    12. Bodové hodnotenie za priemer:
    Priemer: Body: Priemer: Body: Priemer: Body:
    1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
    1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 8
    1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 6
    1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 4
    1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 2
    1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 a viac 0
    1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14
    1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13
    1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12
    1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11
    13. Body za súťaže a olympiády a za mimoškolskú činnosť:
    súťaže a olympiády mimoškolská činnosť:
    umiestnenie okresné kolo krajské kolo okresné kolo krajské kolo
    1. 5 10 3 6
    2. 4 8 2 4
    3. 3 6 1 2
    4. 2 4 0 0
    5. 1 2 0 0
    Kritériá schválené na pedagogickej rade 15. 04. 2015
    Levice 15. 04. 2015
    Mgr. Zuzana Nemčoková
    riaditeľka školy

  5. Gymnázium, Bilíkova 24

    Prijímacie pohovory

    Uchádzači budú pozvaní na prijímacie skúšky najneskôr 5 pracovných dní pred konaním skúšky.

    Kritériá prijímacej skúšky na školský rok 2016/17

    V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. a ďalšou platnou legislatívou určujem podmienky prijatia na štúdium na Gymnázium, Bilíkova 24.

    ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J)

    (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

    Termín prijímacej skúšky: 9. a 12. mája 2016
    Termín odovzdania prihlášky: do 20. apríla 2016
    Zápis prijatých uchádzačov: 19. a 20. mája 2016
    Forma skúšky : písomné testy

    Test zo Slovenského jazyka a literatúry, vrátane diktátu (45 minút)
    Test z matematiky (45 minút)
    Do testov sú zakomponované úlohy, ktoré preverujú študijné predpoklady uchádzačov

    Obsah a rozsah skúšok: učivo ZŠ do príslušnej časti 9. ročníka

    Bodovanie pri prijímacích skúškach:

    Žiak má možnosť získať maximálne 200 bodov, a to:

    100 bodov za percentá získané v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (maximálne 50 bodov za Slovenský jazyk a literatúru a maximálne 50 bodov za Matematiku. Za jedno percento z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka získa uchádzač 0,5 bodu.).
    0 až 15 bodov za výsledky na ZŠ, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia a cudzí jazyk (lepšia známka) na polročnom vysvedčení prebiehajúceho školského roka a na koncoročnom vysvedčení predchádzajúceho ročníka.
    Plný počet bodov (15) je za samé jednotky z uvedených predmetov
    za každú známku „chválitebný“ sa odpočíta 1 bod
    za každú známku „dobrý“ sa odpočítajú 3 body
    za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 7 bodov
    za každú známku „nedostatočný“ sa odpočíta 15 bodov

    Minimálny počet bodov je 0, uchádzač nemôže mať mínusové body.

    maximálne 40 bodov z testu 1
    maximálne 30 bodov z testu 2
    maximálne 15 bodov za individuálne aktivity (dosiahnuté výsledky v olympiádach vypísaných MŠVVaŠ SR v školskom roku 2014/15 a 2015/16)
    za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 15 bodov
    za 1.-3. miesto v krajskom kole 10 bodov
    za 1.-3. miesto v okresnom kole 5 bodov
    (Hodnotí sa najvyššie umiestnenie – výsledky jednotlivých kôl sa nesčítavajú.)

    Podmienka úspešného vykonania skúšok:

    Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky ak získa z testu 1 minimálne 15 bodov a z testu 2 minimálne 10 bodov.

    Podmienky prijatia:

    Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí na Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka získali zo Slovenského jazyka a literatúry minimálne 90 % a zároveň z Matematiky minimálne 90 %.
    Podľa celkového počtu bodov (súčet bodov získaných za Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, za známky na ZŠ, za test 1, za test 2 a za individuálne aktivity) sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.
    Do 1. ročníka Gymnázia, Bilíkova 24 – štvorročné štúdium – bude prijatých spomedzi úspešných kandidátov 28 žiakov s najvyšším celkovým počtom dosiahnutých bodov.
    V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce kritériá:
    Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
    V prípade, že nebude možné rozhodnúť podľa predchádzajúceho bodu, zoberie sa do úvahy vyšší počet bodov uchádzača v prvom teste, prípadne druhom teste.
    Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na vstupnej bráne a stránke školy http://www.gymbilba.sk najneskôr dňa 13.05.2016 (piatok) do 14,00 hod.

    Bratislava 15.01.2016 Mgr. Ján Dančík v.r.

    riaditeľ školy

  6. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Kontakty Aktuality

    O škole

    Prijímacie pohovory – kritéria
    fNájdete tu informácie súvisiace s prijímacím konaním t.j. kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka (z ktorých vyplýva, aké št. odbory chceme v nasledujúcom šk. roku otvoriť) a následne i výsledky skúšok (okrem textu nižšie pozrieť súvisiace informácie na podstránke „Št. odbory“ alebo na letáčiku pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov [PDF – 321,24 KB]).

    Termín podania prihlášok [336.23 KB, PDF] na diaľkové štúdium: do 31. 5. (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).

    • Podklady pre talentové prijímacie skúšky z telesnej výchovy [PDF – 346,63 KB].

    Videosúbory (wmv alebo zip) pre telesnú výchovu si môžete buď:

    a) prezerať a stiahnuť [ wmv – 11,27 MB | zip – 11 MB ] a l e b o

    b) priamo pozrieť v prehliadači [wmv – 11.27 MB, 1:24 min] – http://www.youtube.com.

    KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA:

    Kritéria pre študijný odbor 7649 M (UV): učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – denné 4-ročné štúdium s maturitou [kriteria_UV_2016-17.pdf – 211,25 KB]
    Kritéria pre študijný odbor 7649 N (UVD): učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – 2-ročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium [kriteria_UVD_2016-17.pdf – 211,25 KB]
    Kritéria pre študijný odbor 7661 M (SVP): sociálno-výchovný pracovník – denné 4-ročné štúdium s maturitou [PDF – 223,18 KB]
    Kritéria pre študijný odbor 7646 M (VOČ): vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť – denné 4-ročné štúdium s maturitou [Kriteria_VOC_2016-17.pdf – 222,76 KB]
    Viac info na : https://pasaca.edupage.org/about/?subpage=3

  7. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 NITRA

    K r i t é r i á

    pre prijímacie konanie v SPŠ SE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra pre šk. rok 2016/17 v súlade so zákonmi č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ,

    zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z o sústave odborov vzdelávania v znení neskorších predpisov.

    SPŠ SE po schválení v pedagogickej rade, Rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2016/2017 štyri triedy a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

    – 2675 M elektrotechnika 60 žiakov

    – 2387 M mechatronika 31 žiakov

    – 2381 M strojárstvo 23 žiakov

    I. Termíny prijímacích skúšok:

    Prvé kolo PS 1. termín: 9. mája 2016

    2. termín: 12. mája 2016

    Druhé kolo PS sa uskutoční 21. júna 2016 len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom kole.

    II. Forma prijímacej skúšky

    Prijímacia skúška bude vykonaná písomnou formou z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

    Čas vymedzený na test z matematiky: 60 minút

    Čas vymedzený na test zo slovenského jazyka a literatúry: 45 minút.

    III. Obsah a rozsah prijímacej skúšky

    Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom základnej školy.

    IV. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v SŠ

    Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, že žiak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania

    V. Kritéria na prijatie

    Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90%. Vo výslednom poradovníku budú títo žiaci uvedení od 1. miesta.
    Ostatní žiaci vykonajú písomnú skúšku z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
    Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne na prijímacej skúške z matematiky najmenej 12 bodov a zo slovenského jazyka a literatúry najmenej 12 bodov.
    Prijatí budú žiaci, ktorí sa po zoradení podľa kritérií prijímacej komisie umiestnia v študijnom odbore elektrotechnika maximálne do 60-teho miesta poradovníka, v študijnom odbore mechatronika maximálne do 31- ho miesta a v študijnom odbore strojárstvo maximálne do 23 – tieho miesta poradovníka.
    Poradovník žiakov pre prijatie bude vytvorený podľa celkového počtu bodov, ktorý vznikne súčtom bodov za:
    prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
    študijné výsledky z profilových predmetov na základnej škole
    testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry
    za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

    VI. Pri rovnosti bodov rozhodne o prijatí žiaka prijímacia komisia podľa nasledujúcich pomocných kritérií

    zmenená pracovná schopnosť v zmysle školského zákona §67 ods.3. (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia),
    vyššie bodové hodnotenie z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetu matematika,
    vyššie bodové hodnotenie z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
    vyššie bodové hodnotenie z matematiky na prijímacej skúške,
    vyššie bodové hodnotenie zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške,

    VII. Maximálny počet získaných bodov: 214

    max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra
    max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika
    max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov /MAT, FYZ, SjL a lepšia známka z cudzieho jazyka / na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ
    max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov /MAT, FYZ, SjL a lepšia známka z cudzieho jazyka / na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ
    max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra
    max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu matematika
    max. 20 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SjL, NEJ a ANJ, v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školských rokoch 2013/2014, 2014/2015 alebo 2015/2016 a súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom

    Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ

    Známka
    Body
    1
    8 bodov
    2
    6 bodov
    3
    4 body
    4
    0 bodov
    5
    0 bodov

    Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika ( každý predmet samostatne )

    Úspešnosť
    Body
    100%
    25 bodov
    96%
    24 bodov

    alikvotne za každé 4%
    1 bod

    4%
    1 bod
    0%
    0 bodov

    Body za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SjL, NEJ a ANJ, v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školských rokoch 2013/2014, 2014/2015 alebo 2015/2016 a súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom

    ( maximálne za dve najlepšie umiestnenia)

    Úroveň súťaže
    Umiestnenie
    Body
    Okresné kolo
    do 3. miesta
    7 bodov
    Krajské a vyššie kolo
    do 3. miesta
    10 bodov

    VIII. Ďalšie informácie

    Žiak so zdravotným znevýhodnením (zrakové, sluchové, resp. iné telesné postihnutie) je povinný pripojiť k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
    Vhodnosť štúdia poskytovaných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, resp. špecifickými vývinovými poruchami učenia je potrebné konzultovať so špeciálnym pedagógom a psychológom a pripojiť ich vyjadrenie.

    IX. Zápis žiakov na štúdium

    Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené v kódovanej forme 16. mája 2016 na webovom sídle školy http://www.spskralanr.edu.sk a na verejne prístupnom mieste školy. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy vydá bezodkladne rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na štúdium.

    Žiaci, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí informáciu o termíne, mieste a spôsobe zápisu. Záväzný zápis prijatých uchádzačov na štúdium v SPŠ SE v Nitre na školský rok 2016/2017 vykonajú zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, ktorí prinesú so sebou zápisný lístok.

    Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí je n e p l a t n é

    Uvoľnené miesto škola ponúkne ďalšiemu neprijatému žiakovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, na základe jeho odvolania voči neprijatiu.

    .
    Kritéria boli prerokované a schválené pedagogickou radou SPŠ SE v Nitre dňa: 26.1.2016.

    Ing. Jozef G e r h á t

    riaditeľ školy

  8. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 1 –
    KRITÉRIÁ
    prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok
    do 1. ročníka na školský rok 2015/2016
    V zmysle § 33 ods.1 a § 65 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
    a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova,
    Masarykova 1, Michalovce, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy a so súhlasom
    zriaďovateľa, určuje, že do tried 1. ročníka na školský rok 2015/2016 bude možné prijať 210
    žiakov.
    Do siedmich tried bude prijatých najviac 210 žiakov, t. j. najviac 30 žiakov
    do jednej triedy.
    Do troch tried všeobecného študijného odboru 7902 J gymnázium (Modul 1
    Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 90 žiakov.
    Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky (Modul 2
    Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 30 žiakov.
    Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej
    výchovy (Modul 3 Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac
    30 žiakov.
    Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (Modul 4
    Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 30 žiakov.
    Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním prírodovedných
    predmetov (Modul 5 Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac
    30 žiakov.
    Riaditeľstvo Gymnázia Pavla Horova určuje termíny prijímacích skúšok nasledovne:
    V zmysle § 66 ods. 5 a 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov sa overovanie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti
    do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
    (Modul 3 ŠkVP) uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2015 v priestoroch Gymnázia Pavla
    Horova v Michalovciach.
    Prijímacie skúšky pre všetky zamerania (Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 a Modul 5
    ŠkVP):
    1. termín – 11. máj 2015 (pondelok) – slovenský jazyk a matematika
    2. termín – 14. máj 2015 (štvrtok) – slovenský jazyk a matematika
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 2 –
    V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce,
    určuje:
    – písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a písomnú formu
    prijímacej skúšky z predmetu matematika;
    – pre triedu 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (Modul
    3 ŠkVP) určuje v stanovenom predtermíne overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej
    výkonnosti.
    Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva
    slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto
    predmetov bude v súlade so ŠVP pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.
    Skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky
    bude trvať tiež 60 minút, overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti bude trvať
    približne 120 minút.
    I. Pre školský rok 2015/2016 budú žiaci prijímaní na základe:
    a) výsledkov z celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a matematiky (Testovanie 9
    žiakov 9. ročníka ZŠ);
    b) študijných výsledkov na konci 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka;
    c) umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach;
    d) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra
    a z predmetu matematika;
    e) žiaci, ktorí sa hlásia do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej
    a športovej výchovy (Modul 3 ŠkVP), budú zaradení do osobitného poradia, ak dosiahnu
    úspešnosť 51 % a viac v teste všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti;
    f) žiak, ktorý v teste všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti nedosiahne 51 % a viac,
    alebo sa testovania nezúčastní, môže sa uchádzať o prijatie do triedy s rozšíreným
    vyučovaním informatiky, s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, s rozšíreným
    vyučovaním prírodovedných predmetov alebo do všeobecného študijného odboru 7902 J
    gymnázium, pričom zákonný zástupca žiaka musí osobne urobiť zmenu v prihláške;
    g) v prípade, že medzi uchádzačmi o jednotlivé zamerania bude menej ako 30 záujemcov,
    do tejto triedy budú, so súhlasom zákonného zástupcu uchádzača, zaradení – až
    do počtu 30 – žiaci, ktorí o štúdium v tejto triede záujem nemali a v celkovom poradí sa
    umiestnili od 90. miesta nižšie;
    h) žiaci, ktorí sa hlásia do všetkých modulov a na ZŠ boli v druhom polroku 8. ročníka
    a v prvom polroku 9. ročníka hodnotení známkou „dostatočný“, nebudú zaradení
    do prijímacieho konania pre prijatie na školský rok 2015/2016; o prijatí žiakov
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 3 –
    s mimoriadnym talentom a reprezentantov Slovenska vo vedomostných a v športových
    súťažiach s takýmto prospechom rozhodne riaditeľ školy.
    II. Jednotné kritériá prijatia pre obidva termíny prijímacieho konania:
    a) o poradí uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je súčet bodov za bonifikáciu
    za celoslovenské Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ, za bonifikáciu za prospech
    na ZŠ, za bonifikáciu za súťaže a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
    a matematiky;
    b) výsledný súčet bodov z celoslovenského Testovania 9 je aritmetickým priemerom súčtu
    bodov, získaných v testovaní v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike;
    c) výsledný súčet bodov z prijímacej skúšky je polovica súčtu bodov, získaných z testov
    zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky;
    d) prospech zo ZŠ je priemerný prospech za druhý polrok 8. ročníka a za prvý polrok
    9. ročníka (do všetkých priemerov sa počíta len jeden cudzí jazyk, a to ten, z ktorého má
    žiak lepšie známky, nerátajú sa známky z tzv. výchov);
    e) bonifikáciu za súťaže získa žiak, ktorý ako žiak 6. – 9. ročníka buď sám, alebo ako člen
    družstva získal jedno z prvých troch miest v okresných, krajských, celoštátnych
    a medzinárodných kolách umeleckých, športových a vedomostných súťaží,
    organizovaných MŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi
    alebo kultúrnymi strediskami a doloží o tom doklad (diplom či iné akceptovateľné
    potvrdenie) najneskôr do 30. apríla 2015;
    f) v prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže, uvedené
    v bode II. e), o jej zaradení či nezaradení a o možnej bonifikácii rozhodne riaditeľ školy,
    a to na základe návrhu prijímacej komisie;
    g) žiak môže pri písomných prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov – 25 bodov
    z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 25 bodov z matematiky.
    Bonifikácia za prospech na ZŠ:
    Rozpätie bodov Počet bodov
    1,00 60
    1,01 – 1,10 50
    1,11 – 1,20 45
    1,21 – 1,30 43
    1,31 – 1,40 40
    1,41 – 1,50 38
    1,51 – 1,60 35
    1,61 – 1,70 30
    1,71 – 1,80 25
    1,81 – 1,90 20
    1,91 – 2,00 15
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 4 –
    Bonifikácia za súťaže:
    Ø súťaž okresného významu: 1. miesto – 15 bodov
    2. miesto – 10 bodov
    3. miesto – 5 bodov
    Ø súťaž krajského významu: 1. miesto – 20 bodov
    2. miesto – 18 bodov
    3. miesto – 15 bodov
    Ø súťaž slovenského (nadkrajského) významu:
    1. miesto – 25 bodov
    2. miesto – 23 bodov
    3. miesto – 20 bodov
    Ø medzinárodná súťaž: 1. miesto – 30 bodov
    2. miesto – 28 bodov
    3. miesto – 25 bodov
    V prípade, že žiak v jednom umeleckom odbore (napr. tanec, recitácia a pod.),
    v športe (napr. ľahká atletika, futbal a pod.) a vo vedomostnom zameraní (napr. matematika,
    história, cudzí jazyk a pod.) získa viac ocenení, bonifikácia sa mu zaráta len za jedno, a to
    najvyššie v danom odbore, smere či zameraní.
    Bonifikácia za celoslovenské Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ:
    – 39 % a menej zo slovenského jazyka a literatúry – 20 b
    – 39 % a menej z matematiky – 20 b
    – minimálne 40 % a maximálne 59 % zo slovenského jazyka a literatúry – 40 b
    – minimálne 40 % a maximálne 59 % z matematiky – 40 b
    – minimálne 60 % a maximálne 79 % zo slovenského jazyka a literatúry – 50 b
    – minimálne 60 % a maximálne 79 % z matematiky – 50 b
    – minimálne 80 % a maximálne 100 % zo slovenského jazyka a literatúry – 60 b
    – minimálne 80 % a maximálne 100 % z matematiky – 60 b
    III. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok:
    Bez prijímacích skúšok budú do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 prijatí žiaci, ktorí
    v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 získali
    v predmete slovenský jazyk a literatúra minimálne 90 %-nú úspešnosť a v predmete
    matematika minimálne 90 %-nú úspešnosť.
    IV. Kritériá prijatia pri rovnosti bodov žiakov, prijatých bez prijímacích skúšok
    a žiakov, prijatých na základe prijímacích skúšok:
    1. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 90. mieste všeobecného
    študijného odboru 7902 J gymnázium (Modul 1), na 180. mieste všetkých študijných
    odborov, resp. na 30. mieste študijného odboru 7902 J gymnázium s rozšíreným
    vyučovaním informatiky (Modul 2), s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (Modul 4)
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 5 –
    alebo s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (Modul 5) budú mať pri prijatí
    prednosť tí žiaci, ktorí (v nasledujúcej postupnosti):
    a) majú zníženú pracovnú schopnosť;
    b) majú lepší prospech na ZŠ (viď bod II. c) týchto kritérií);
    c) sú reprezentantmi okresu, mesta a školy vo vedomostných, v umeleckých
    a športových súťažiach (rozhodne výška bonifikácie);
    d) majú lepší priemer známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
    za 8. ročník a za prvý polrok 9. ročníka;
    e) dosiahli lepší celkový výsledok v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ
    v školskom roku 2014/2015.
    2. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 30. mieste, ktorí majú záujem
    študovať v študijnom odbore 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej
    a športovej výchovy (Modul 3), budú prednostne zaradení (v nasledujúcej postupnosti
    až do počtu 30) žiaci, ktorí:
    a) dosiahli vyššie bodové ohodnotenie z testov všeobecnej a špeciálnej pohybovej
    výkonnosti;
    b) sú reprezentantmi Slovenska, okresu, mesta a školy v športových súťažiach
    (rozhoduje vyššie umiestnenie v súťaži v postupnosti: medzinárodná súťaž,
    majstrovstvá Slovenska, kraj a okres);
    c) majú lepší priemerný prospech z predmetu slovenský jazyk a literatúra
    a matematika v 6. – 9. ročníku ZŠ;
    d) majú lepší prospech (viď bod II. c) týchto kritérií);
    e) dosiahli lepší výsledok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
    v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015.
    Kritériá schválila Pedagogická rada školy dňa 4. marca 2015.
    Michalovce 4. marca 2015
    …..
    Rudolf Gadomský
    riaditeľ školy
    Príloha: KRITÉRIÁ overenia pohybovej a športovej výkonnosti pre triedu s rozšíreným
    vyučovaním telesnej a športovej výchovy (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP)
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 6 –
    KRITÉRIÁ
    overenia pohybovej a športovej výkonnosti
    pre triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
    (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP)
    V zmysle § 65 ods. 1 a § 66 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
    (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova
    v Michalovciach, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 11. marca 2015, určuje, že
    pre triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (7902 J gymnázium –
    Modul 3 ŠkVP) sa overovanie pohybovej a športovej výkonnosti uskutoční v dňoch 28. a 29.
    apríla 2015 v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
    Do tejto triedy (zameranie na kolektívne športy – futbal, hádzaná, basketbal) bude
    možné prijať 30 žiakov.
    Overenie pohybovej a športovej výkonnosti bude pozostávať z týchto častí:
    1. testy všeobecnej pohybovej výkonnosti,
    2. testy špeciálnej pohybovej výkonnosti.
    Súčasťou overenia pohybovej výkonnosti je:
    1. predloženie osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti uchádzača
    (uchádzač predloží doklad od lekára);
    2. potvrdenie od športového klubu, resp. od telovýchovnej jednoty o tom, že uchádzač
    hrá aktívne futbal, hádzanú alebo basketbal;
    3. do triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy môžu byť
    (po splnení kritérií) prijatí aj uchádzači v individuálnych športoch (plávanie, džudo,
    tenis, atletika a pod.) – o ich prijatí rozhodne riaditeľ školy, a to po odporúčaní
    skúšobnej komisie pre overenie pohybovej a športovej výkonnosti.
    Záujemcovia o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
    (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP) musia dosiahnuť 51 % a viac v testoch všeobecnej
    pohybovej výkonnosti a 51 % a viac v testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti.
    Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti obsahujú:
    • hod plnou loptou – 2 kg (ukazovateľ dynamickej sily horných končatín)
    Faktor: sila brušného a chrbtového svalstva
    Opis testu: stoj rozkročný, záklon trupu so zapažením pokrčmo a dynamický švih paží, odhod
    lopty; pri odhode zostávajú nohy v kontakte s podložkou; test sa opakuje trikrát, hodnotí sa
    najdlhší hod
    • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ dynamickej sily dolných končatín)
    Faktor: výbušná sila dolných končatín
    Opis testu: skok do diaľky z miesta odrazom znožmo; testovaný má tri pokusy, hodnotí sa
    najdlhší pokus
    • viacstupňový člnkový beh na vzdialenosť 20 m
    Faktor: bežecká rýchlosť a obratnosť
    Opis testu: testovaná osoba prekonáva vzdialenosť 20 m (od čiary k čiare) na základe
    časového signálu, reprodukovaného z magnetofónu; daná osoba musí na spomínanej dráhe
    (20 m) prebehnúť postupne sa zvyšujúcou rýchlosťou čo najviac úsekov; test končí, ak
    testovaná osoba nie je schopná dvakrát po sebe došľapnúť na čiaru v danom časovom
    limite; v prvej minúte je rozdiel medzi časovými signálmi, označujúcimi dobeh testovanej
    osoby na métu, 9 sekúnd, postupne sa skracuje až na 4 sekundy v dvadsiatej minúte
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 7 –
    Testy špeciálnej pohybovej výkonnosti obsahujú:
    Futbal:
    1. slalom s loptou
    Faktor: rýchlosť a technika vedenia lopty
    Opis testu: testovaný vedie loptu slalomom medzi piatimi stojanmi tam a späť na štartovú
    čiaru (vzdialenosť medzi stojanmi je 2 m, celková dĺžka predstavuje 2 x 10 m); testovaný má
    dva pokusy, hodnotí sa dosiahnutý čas a technika vykonania
    2. žonglovanie s loptou ľubovoľnou povolenou časťou tela
    Faktor: technika ovládania lopty
    Opis testu: testovaný musí správne vykonať maximálny počet dotknutí sa lopty ktoroukoľvek
    povolenou časťou tela, a to bez dotknutia sa lopty podložky; k dispozícii má dva pokusy,
    hodnotí sa počet dotykov
    3. kop na presnosť
    Opis testu: testovaný musí zrealizovať tri kopy dominantnou nohou a dva opačnou nohou
    do rôznych častí bránky; hodnotí sa počet presných zásahov
    4. hra na malom ihrisku
    Opis testu: hodnotí sa komplexný herný prejav (trojčlennou komisiou)
    Hádzaná:
    1. vedenie lopty na 30 m
    Faktor: bežecká rýchlosť a technika vedenia lopty
    Opis testu: testovaná osoba na zrakový signál štartuje z hráčskeho strehu tesne za štartovou
    čiarou, v rukách drží loptu; súčasne s prvým krokom ju vypúšťa z rúk do určeného priestoru
    (30-metrový úsek), a to maximálne 1,5 m za štartovou čiarou; po prebehnutí 30-metrového
    úseku musí táto osoba zakončiť test chytením lopty (loptu môže chytiť najskôr po prebehnutí
    cieľa)
    2. päťskok
    Faktor: výbušná sila dolných končatín
    Opis testu: testovaná osoba stojí za čiarou, ktorá určuje miesto prvého odrazu, s odrazovou
    nohou vpredu; v blízkosti pásma, bez nakročenia, prekonáva piatimi skokmi (iba z odrazovej
    nohy) čo najväčšiu vzdialenosť, posledný dopad môže byť na obe nohy
    3. hod loptou do diaľky z miesta
    Faktor: výbušná sila horných končatín
    Opis testu: hádže sa od odhodovej čiary z miesta vrchným spôsobom jednoručne do výseče;
    pri realizácii hodu sa testovaný musí nepretržite dotýkať zeme aspoň časťou jednej nohy
    (podobne ako pri 7-metrovom hode); prekročenie čiary je možné až po odhode
    4. beh na 10 x 20 m
    Faktor: vytrvalosť v rýchlosti
    Opis testu: testovaný beží súvisle desať 20-metrových úsekov z polovysokého štartu; daná
    osoba môže vyraziť opačným smerom až po dotyku, resp. po prekročení vyznačených čiar
    jednou nohou; aktivitu vykonáva jedna, prípadne dve osoby súčasne, štartuje sa na zrakový
    signál (pohyb paže)
    Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
    – 8 –
    Basketbal:
    1. streľba po dvojtakte
    Opis testu: testovaná osoba štartuje z pravého horného rohu vymedzeného územia (šestky),
    kde sa nachádza kužeľ, využíva jeden dribling, preniká ku košu pravým dvojtaktom a strieľa
    donáškou zhora; doskakuje loptu, dribluje čo najrýchlejšie ľavou rukou smerom k ľavému
    hornému rohu vymedzeného územia, kde sa nachádza druhý kužeľ, obchádza ho, preniká
    ku košu ľavým dvojtaktom a strieľa donáškou zhora ľavou rukou; doskakuje loptu, dribluje
    k pravému rohu, obchádza kužeľ, znova preniká ku košu pravým dvojtaktom a strieľa
    donáškou zhora; takto striedavo vykonáva pravý a ľavý dvojtakt s cieľom dosiahnuť čo
    najviac košov za 30 sekúnd; k dispozícii má dva pokusy (pomôcky: stopky, lopta, kôš,
    2 kužele)
    2. slalomový dribling (4 x 20 m)
    Opis testu: hodnotí sa dosiahnutý čas
    3. streľba – 10 x TH (trestný hod)
    Opis testu: hodnotí sa úspešnosť
    4. hra na jeden kôš
    Opis testu: hodnotí sa komplexný herný prejav (trojčlennou komisiou)
    Michalovce 4. marca 2015
    …..
    Rudolf Gadomský
    riaditeľ školy

  9. Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa

    Prijímacie pohovory – Kritéria prijatia
    Št, 02.04.2015 – 10:15 poslal Ing. Gustáv Paučo
    GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

    Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016

    Študijný odbor gymnázium
    všeobecné gymnaziálne štúdium 7902 J
    Počet rokov štúdia 4
    Počet žiakov, ktorých možno prijať – 30 / 1 trieda

    Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra
    matematika

    Dátum prijímacích skúšok
    1. termín 11. máj 2015
    2. termín 14. máj 2015

    Podmienky prijatia
    Podľa zákona 245/2008 Z.z. paragraf 65 ods.4 ak žiak 9. ročníka dosiahol v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez prijímacej skúšky.
    Ostatní žiaci prihlásení na štúdium budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

    Obsahom prijímacej skúšky je učivo obsiahnuté v učebných osnovách pre 2. stupeň ZŠ.

    Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 100
    Minimálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 30

    1. Za študijné výsledky v polročnej klasifikácii 9. ročníka
    • Priemerná známka do 1,50 : 30 bodov
    • Priemerná známka nad 1,50 : 20 bodov

    2. Za úspešnosť v Testovaní 9 – 2013 v každom predmete samostatne budú body udelené nasledovne :
    •15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80 % a viac,
    •10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60 % a viac, ale menej ako 80 %,
    •5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40 % a viac, ale menej ako 60 %.

    3. Za prijímacie skúšky

    Slovenský jazyk a literatúra – maximálny počet: 20 bodov
    Matematika – maximálny počet: 20 bodov

    Na základe sčítania počtu bodov ( za výsledky z 1. polroka 9. ročníka štúdia, úspešnosť v Testovaní 9-2015 a výsledkov oboch častí prijímacej skúšky ) bude stanovené poradie uchádzačov o štúdium.
    Uvedené kritériá budú platiť pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok.

    Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016

    Študijný odbor gymnázium 7902 J podľa školského vzdelávacieho programu – profilácia na cudzie jazyky

    Počet rokov 8
    Počet žiakov, ktorých možno prijať 18 / 1 trieda

    Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra
    matematika

    Dátum prijímacích skúšok 11. máj 2015

    Podmienky prijatia
    O osemročné štúdium sa v školskom roku 2015/2016 môžu uchádzať len žiaci navštevujúci 5. ročník základnej školy.
    Prijímacie skúšky bude konať žiak zo slovenského jazyka a matematiky.

    Maximály počet bodov, ktoré môže žiak získať – 100.
    Minimálny počet bodov, ktoré môže žiak získať – 30.

    Z toho :

    1. Za výsledky v polročnej klasifikácii 5. ročníka budú body udelené nasledovne :
    • priemerná známka do 1,50 : 50 bodov
    • priemerná známka nad 1,50 : 30 bodov

    2. max.počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL 25 bodov
    3. max. počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT 25 bodov

    Na základe sčítania počtu bodov ( za výsledky z 1. polroka 5. ročníka štúdia na ZŠ a výsledkov oboch častí prijímacej skúšky ) bude stanovené poradie uchádzačov o štúdium a prijatých bude prvých 18.

    Odovzdávanie prihlášok na štúdium :
    do 10. apríla 2015 riaditeľovi základnej školy
    do 20. apríla odoslanie prihlášok na SŠ

    PhDr. Margita Féderová
    riaditeľka školy

  10. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

    Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom na základe Zákona 245/2008 Z. z.
    o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so
    zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
    zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. a správnom konaní v znení neskorších
    predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy u r č u j e :
    Článok I.
    Počet žiakov, ktorých možno prijať
    Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa možno do tried prvého ročníka
    v školskom roku 2015/2016 prijať počet žiakov nasledovne :
    O d b o r počet žiakov
    2381 M strojárstvo 30
    2387 M mechatronika 45
    2675 M elektrotechnika 75
    3917 M03 technické a informatické služby 30
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    SPOLU 6 tried 180 žiakov
    Článok II.
    Termíny konania prijímacích skúšok
    V zmysle zákona Zákona č. 245/2008 Z. z. podľa § 65, ods. 1 sú termíny prijímacích skúšok nasledovné :
    prvý termín: 11. máj 2015 / t.j. pondelok/ o 8,00 hod.
    druhý termín: 14. máj 2015 /t.j. štvrtok/ o 8,00 hod.
    Článok III.
    Jednotné kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania
    V zmysle zákona Zákona č. 245/2008 Z. z. podľa § 65, ods. 2, určujem nasledovné jednotné kritériá prijímacieho konania na
    štúdium v Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom :
    A/ Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky /Zákon č. 245/2008 Z. z. § 65, ods.4/ :
    Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych
    ročníkov v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
    B/ Uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prideliť body nasledovne :

    1) Body za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý
    stupeň ZŠ, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na
    konci prvého polroku deviateho ročníka prideliť nasledovne :
    priemer body
    1,00 35
    1,05 34
    1,10 33
    1,15 32
    1,20 31
    1,25 30
    1,30 29
    1,35 28
    1,40 27
    1,45 26
    1,50 25
    1,55 24
    1,60 23
    1,65 22
    1,70 21
    1,75 20
    1,80 19
    1,85 18
    1,90 17
    1,95 16
    2,00 15
    2,05 14
    2,10 13
    2,15 12
    2,20 11
    2,25 10
    2,30 9
    2,35 8
    2,40 7
    2,45 6
    2,50 5
    2,55 4
    2,60 3
    2,65 2
    2,70 1
    2,75 0
    Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé polroky. ( Maximálny počet pridelených bodov je 70 ).
    2) Na základe celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov ZŠ uchádzačom prideliť body nasledovne :
    Percentá body
    100 30
    97 29
    94 28
    91 27
    88 26
    85 25
    82 24
    79 23
    76 22
    73 21
    70 20
    67 19
    64 18
    61 17
    58 16
    55 15
    52 14
    49 13
    46 12
    43 11
    40 10
    37 9
    34 8
    31 7
    28 6
    25 5
    22 4
    19 3
    16 2
    13 1
    10 0

    Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé predmety /SJL, MAT/. ( Maximálny počet pridelených bodov je 60 ).
    Ak sa uchádzač z objektívnych dôvodov testovania nezúčastní ani v náhradnom termíne a ZŠ nepredloží potvrdenie
    o náhradnom testovaní, pridelíme body za známky z predmetov SJL a MAT na konci prvého polroku v 9. ročníku ZŠ
    nasledovne: výborný – 30 bodov, chválitebný – 20 bodov, dobrý – 10 bodov /za každý predmet samostatne/.
    Výsledný počet bodov získaných zo základnej školy je daný súčtom bodov v odseku 1) a 2).
    C/ Účasť na olympiádach obsahovo súvisiacich so študijným odborom.
    Prideliť body nasledovne : – okresné kolo do tretieho miesta 5 bodov
    – krajské kolo do tretieho miesta 10 bodov
    Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach /kolách/, započíta sa mu do súčtu najviac 20 bodov.
    Potvrdenia – diplomy o účasti v okresnej a krajskej olympiáde predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň
    prijímacej skúšky, najneskôr do 7,45 hod.
    D/ Zmenená pracovná schopnosť /ZPS/ 10 bodov
    E/ Aktívny športovec na úrovni Slovenska 5 bodov
    Potvrdenia ZPS, aktívny športovec SR predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň prijímacej skúšky
    najneskôr do 7,45 hod. Body za odseky D/ a E/ budú uznané len v prípade rovnakých výsledkov uchádzačov na prijímacej
    skúške, pri rozhodovaní o prijatí. Prednostne budú prijatí uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou /§ 67, ods. 3/.
    Na základe predložených písomných dokladov žiaka so zdravotným znevýhodnením posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri
    prijímacej skúške.
    F/ Písomná skúška v určených predmetoch /SJL, MAT/
    Bude pridelený počet v rozsahu 0 až 35 bodov pre každý predmet samostatne. Rozpis bodov je prílohou zadaných úloh.
    Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru
    vzdelávania v základných školách.
    Celkový počet bodov :
    Celkový počet bodov, rozhodujúci pre prijatie, bude daný súčtom bodov v odsekoch B, C a F. V prípade rovnosti
    výsledných bodov bude ako ďalšie kritérium na posúdenie prijatia slúžiť počet bodov v odsekoch D a E a z písomnej skúšky
    /ods. F/. Aj pri takto vzniknutej rovnosti bude posudzovaný celkový dosiahnutý priemer na konci prvého polroku deviateho
    ročníka ZŠ. Výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok 2015/2016.
    Podmienkou zaradenia uchádzača do zoznamu úspešných uchádzačov je, aby z každého predmetu skúšky získal viac ako 5 bodov.
    Podmienkou prijatia uchádzača je, aby sa uchádzač umiestnil v jednotlivých študijných odboroch nasledovne :
    strojárstvo – do 30. miesta vrátane mechatronika – do 45. miesta vrátane
    elektrotechnika – do 75. miesta vrátane technické a informatické služby – do 30. miesta vrátane
    Ďalšou podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej školy.
    Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov
    uchádzačovej zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor riaditeľ školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
    Ak bude uchádzačov o príslušný študijný odbor menej ako 17 v triede, uvedený študijný odbor sa neotvorí.
    Uvedené kritériá boli prerokované pedagogickou radou dňa 12. marca 2015.
    Rada školy s uvedenými kritériami súhlasí.
    Ing. Pavol B a g i n
    riaditeľ školy

  11. GYMNÁZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA

    PRIJÍMACIE POHOVORY

    Do pozornosti všetkým ôsmakom a deviatakom – otvárame nový 5 – ročný študijný odbor:
    slovensko – čínske bilingválne gymnázium

    Bližšie info na DOD 11.2.2016 v ESC BB

    Kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2016/2017 – odkazy na stiahnutie

    Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2016/2017 do 5-ročného bilingválneho slovensko – španielskeho štúdia
    Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2016/2017 do 5-ročného bilingválneho slovensko – čínskeho štúdia

    Termín prijímacích skúšok je:
    4.4.2016 – do 5-ročného bilingválneho slovensko – španielskeho štúdia
    5.4.2016 – do 5-ročného bilingválneho slovensko – čínskeho štúdia

    Prijímací test do španielskej i čínskej sekcie obsahuje 2 oddiely, spolu 45 úloh.
    1. oddiel – Jazyk a neverbálna časť
    2. oddiel Analytická a kvantitatívna časť

    —————————————————————
    Stašie informácie:

    Vyplnenú prihlášku zákonný zástupca žiaka odovzdá na svojej ZŠ najneskôr do 20.2.2016. Vzor vyplnenej prihlášky nájdete TU

    Kritériá na prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho slovensko – španielskeho a slovensko – čínskeho štúdia na šk. rok 2015/2016 nájdete TU – Kritériá na príjmacie pohovory na šk. rok 2015/2016

    VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na školský rok 2015/2016!!!!! – Výsledky si môžete pozrieť – TU!!!

    Kritériá na prijímacie pohovory – školský rok 2014/2015 – Kritériá na prijímacie skúšky …

    Ukážky testov z prijímacích pohovorov – testy…

    Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2014/2015 – ďalej
    Viac info tu: http://gmkbb.sk/prijimacky1.html

  12. Gymnázium Janka Kráľa - Zlaté Moravce

    Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
    telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
    ——————————————————————————————————-
    1
    KRITÉRIÁ
    na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre
    školský rok 2016/2017
    študijný odbor – zameranie: 79 02J – gymnázium
    Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
    v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
    neskorších predpisov, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
    neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
    neskorších predpisov, stanovujem pre prijímanie žiakov do štvorročného študijného programu
    pre školský rok 2016/2017 tieto kritériá:
    1) Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy
    a so súhlasom zriaďovateľa prijme do štvorročného gymnázia
    62 žiakov do dvoch tried
    2) Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:
    1.termín – 9. mája 2016 (pondelok)
    2.termín – 12. mája 2016 (štvrtok)
    3) Organizácia prijímacieho konania bude prebiehať nasledovne:
    a) prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky budú trvať po 45
    minút,
    b) žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku,
    c) obsah prijímacej skúšky určujú učebné osnovy ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie,
    d) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí
    s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie,
    e) bez prijímacej skúšky je prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom Testovaní 9 – 2016
    dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%,
    f) ďalšie miesta v poradovníku obsadia žiaci podľa celkového súčtu bodov, ktoré získajú
    v prijímacom konaní takto:
     20 bodov za študijné výsledky (priemerné prospechy) na ZŠ, ktoré dosiahli na
    koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a na polročnom vysvedčení 9.
    Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
    telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
    ——————————————————————————————————-
    2
    ročníka v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (započíta
    sa lepšia známka), dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a chémia,
    8. a 9.ročník BODY 8. a 9.ročník BODY 8. a 9.ročník BODY
    1,00 – 1,09 20 1,40 – 1,49 12 1,80 – 1,89 4
    1,10 – 1,19 18 1,50 – 1,59 10 1,90 – 1,99 2
    1,20 – 1,29 16 1,60 – 1,69 8 2,00 1
    1,30 – 1,39 14 1,70 – 1,79 6
     za každý stupeň zníženej známky zo správania sa žiakovi odrátajú 3 body,
     40 bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
     40 bodov za písomnú skúšku z matematiky.
    g) podmienkou pre úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky je získanie najmenej
    10 bodov v každom predmete,
    h) počet bodov, ktoré žiak získa na celoslovenskom Testovaní 9 – 2016 zo slovenského
    jazyka a literatúry a z matematiky sa žiakom započíta zvlášť za každý predmet takto:
    Priemerné %
    úspešnosti
    BODY Priemerné %
    úspešnosti
    BODY Priemerné %
    úspešnosti
    BODY
    100 – 90 20 59,9 – 50 12 19,9 – 10 4
    89,9 – 80 18 49,9 – 40 10 9,9 – 0 2
    79,9 – 70 16 39,9 – 30 8
    69,9 – 60 14 29,9 – 20 6
    i) body za výsledky v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku
    v obvodnom/okresnom kole, v krajskom kole a v celoštátnom kole v predmetových
    olympiádach z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, slovenského
    jazyka, cudzieho jazyka a súťaže Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda. Žiakovi sa
    započítavajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže,
    Umiestnenie BODY
    Obvodné/okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo
    1.miesto 5 7 10
    2.miesto 4 6 9
    3.miesto 3 5 8
    Úspešný riešiteľ 1 4 7
    j) o prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa počtu
    získaných bodov za:
     za študijné výsledky na ZŠ – najviac 20 bodov,
    Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
    telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
    ——————————————————————————————————-
    3
     za celoslovenské Testovanie 9 – 2016 zo slovenského jazyka a literatúry
    a z matematiky – najviac 40 bodov
     za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky –
    najviac 80 bodov
     za umiestenie v olympiádach a vedomostných súťažiach.
     maximálny počet bodov: 140 + body za súťaže
    k) pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
     prednostne sa prijme žiak so ZPS
     prednostne sa prijme žiak s lepším priemerom známok na konci 8. ročníka a v druhom
    polroku 9. ročníka z predmetov uvedených v bode 3e týchto kritérií
     prednostne sa prijme žiak, ktorý má vyšší počet bodov v celoslovenskom Testovaní 9 –
    2016 z matematiky
     prednostne sa prijme žiak, ktorý má vyšší počet bodov v celoslovenskom Testovaní 9 –
    2016 zo slovenského jazyka a literatúry.
    4) Do prvého ročníka štvorročného gymnázia môže byť žiak prijatý, ak získal nižšie stredné
    vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.
    5) Zoznamy uchádzačov, ktorí splnili kritériá na prijatie podľa bodu 3e, budú zverejnené na
    výveske školy a na internetovej stránke školy dňa 2.mája 2016. V súlade so zákonom
    o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale kódy, ktoré budú žiakom
    vopred pridelené.
    Zoznamy ostatných uchádzačov z prijímacieho konania budú podobným spôsobom
    zverejnené na výveske školy a na internetovej stránke školy dňa 17.mája 2016.
    6) Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania.
    Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a spôsob
    zápisu na štúdium. Zápis je povinný vykonať zákonný zástupca žiaka.
    Účasť prijatého žiaka na zápise je povinná.
    Pri zápise je potrebné predložiť
    – preukaz totožnosti zákonného zástupcu žiaka
    – zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou
    – rozhodnutie o prijatí na štúdium
    7) V prípade nenaplnenia počtu miest sa prijímacie skúšky uskutočnia 21.júna 2016.
    Riaditeľka školy toto rozhodnutie zverejní najneskôr 6.júna 2016 na výveske školy a na
    internetovej stránke školy.
    8) Ak sa uchádzač nezapíše v deň zápisu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
    štúdium je neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí
    ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijatia.
    9) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto
    skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr nasledujúci deň po termíne konania skúšky
    Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
    telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
    ——————————————————————————————————-
    4
    do 12,00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný
    termín prijímacej skúšky.
    10) Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len
    v školskom roku, pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.
    11) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca
    uchádzača odvolať v lehote 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom
    riaditeľky, ktorá odstúpi odvolania zriaďovateľovi.
    Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na pedagogickej rade dňa 8.02.2016.
    V Zlatých Moravciach 8.02.2016 RNDr. Renáta Kunová, PhD.
    riaditeľka školy

  13. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

    Kritéria prijímania na školský rok 2016/2017, pondelok, 15. február 2016, 12:00
    Termín prijímacieho konania 23. marca 2016
    Termín podania prihlášok
    do 20. februára 2016 – u riaditeľa ZŠ, ktorej žiakmi sú v súčasnosti
    do 26. februára 2016 – uchádzač, ktorý prichádza z 8 ročného gymnázia, priamo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
    Prihláška na štúdium 2016_2017

    Posledných päť rokov majú jednotlivé školy na základe reformy možnosť vybrať a zadeliť si učivo podľa svojich potrieb. Rozhodli sme sa preto bližšie špecifikovať požiadavky na prijímacie pohovory na naše gymnázium, aby ste v prípade potreby mali možnosť doučiť sa učivo, ktoré vaša škola do výučby nezaradila. Nižšie nájdete okruhy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

    vzory kalkulačiek
    Požiadavky na prijímacie pohovory z matematiky
    Požiadavky na prijímacie pohovory z anglického jazyka
    Požiadavky na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry

    Súčasťou pohovorov je aj test z anglického jazyka a všeobecných jazykových a študijných predpokladov.
    Viac info tu:http://www.bilgym.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=936:kriteria-prijimania-na-sk-rok-2014-2018&catid=96&Itemid=544&lang=sk

  14. Hotelová akadémia Nitra

    Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 6323 K
    hotelová akadémia pre školský rok 2015/2016

    V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 zo dňa 31.10.2014 sa do I. ročníka pre školský rok 2015/2016 prijímajú žiaci nasledovne:
    Určený počet tried: 3
    Počet žiakov: 93

    Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok
    O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov IX. ročníka ZŠ v predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v VI. až IX. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

    Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok
    Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov SJL a CUJ v jednom z dvoch termínov: 11.5.2015 (pondelok) resp. 14.5.2015 (štvrtok). Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške. Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

    Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.
    Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní
    maximálne 100 bodov:

    Za prospech na ZŠ – maximálne 30 bodov.

    Systém bodového hodnotenia:
    Za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍ, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku – maximálne po 10 bodov (t.j. spolu maximálne 20 bodov).

    Za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a CUJ na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku – maximálne po 5 bodov (t.j. spolu maximálne 10 bodov).

    Za prospech z profilových predmetov na prijímacej skúške – SJL a CUJ maximálne po 35 bodov (t.j. spolu maximálne 70 bodov).
    Ak záujem uchádzačov výrazne prevýši určený počet žiakov, môže riaditeľ školy požiadať zriaďovateľa o navýšenie počtu tried do začiatku termínu konania prijímacích skúšok.

    Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 11.3.2015.

    Kritériá na tlač

    Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dvoch májových termínoch – 11.5. (pondelok) a 14.5.2015 (štvrtok).

  15. Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany 95501

    KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov pre šk. r. 2016/2017

    pre študijné a učebné odbory

    Riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v zmysle § 65 ods.1 a ods.2 a § 66 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , v zmysle vyhlášky MŠ SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách určuje nasledovné kritéria:

    Študijné odbory:

    2682 K mechanik počítačových sietí

    3336 M drevárstvo a nábytkárstvo

    3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    3917 M 12 technické a informatické služby so zameraním na spracúvanie dreva

    8269 M tvorba nábytku a interiéru

    3355 H stolár

    3370 H čalúnnik

    3663 H tesár

    Nadstavbové štúdium:
    3347 L drevárska a nábytkárska výroba
    8501 L umelecko-remeselné práce
    6403 L podnikanie v remeslách a službách

Pridaj komentár