Definícia pojmu financie

Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných operácii s reálnymi peniazmi, ktorými sa menia peňažné prostriedky u ekonomických subjektov s tým účelom, aby došlo k rozdeleniu a realizácii národného dôchodku. Pojem financií predstavuje sústavu peňažných vzťahov, ktoré sú spojene so získaním a použitím nazhromaždených prostriedkov.

Peňažné javy a operácie

Financie môžu byť chápané aj ako peňažné javy a operácie. V naturálnom hospodárstve sa nepoužíva výraz peniaze ani financie. Základnou podmienkou peňažných javov a operácií je tovarovo –peňažné hospodárstvo.

Financie ako veda o peňažných javoch a operáciách je odvetvím ekonómie. Predmetom financií je predovšetkým pohyb peňazí, ich tvorba v bankovom sektore, ich obeh medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a ich skupinami, ukladanie uspor a ako aj peňažné rezervy. Medzi jednotlivými subjektmi tak vznikajú rôzne peňažné vzťahy.

Peňažné vzťahy

Finančnými javmi sa zaoberajú aj iné vedné disciplíny (napríklad právo). Peňažné vzťahy môžu byť nenávratné (platby za tovary a služby), návratné (úver…) a peňažné vzťahy s podmienenou návratnosťou, ktoré sa vyznačujú pojmom neekvivalentnosť (poistenie). Peňažné vzťahy z hľadiska vecného (z hľadiska subjektov) delíme na:

  • realizačné tovarovo-peňažné vzťahy (podnik)
  • redistribučné peňažné vzťahy (daňové úrady)
  • úverové peňažné vzťahy (bankový sektor)
  • poisťovacie peňažné vzťahy (poisťovne)

Verejné a súkromné financie

Financie predstavujú peňažné prostriedky získavané a použité rôznymi hospodárskymi subjektmi, do ktorých je možné zahrnúť verejný sektor, výrobné a obchodné podniky, podniky služieb, a spotrebiteľské jednotky. Z hľadiska subjektov môžeme rozdeliť financie na:

  • verejne financie
  • súkromné financie

Peňažné prostriedky a financie

Peňažné prostriedky

Peňažné prostriedky vyjadrujú mieru hodnoty v účtovníctve, štatistike, iných druhoch evidencie – dôsledok materiálového charakteru produkcie – materiálne prostriedky majú svoju hodnotu vyjadrenú cenou. Analýza peňažných prostriedkov vo financiách sa zaoberá analýzou finančných kategórií, ako sú cena, úroková miera, miera zdanenia, kurzy valút a pod.

Financie

Financie predstavujú ekonomickú stránku hospodárenia s peniazmi v oblasti verejných financií (štát, samospráva) alebo súkromných financií (podniky, banky, domácnosti). Predmetom záujmu financií je pohyb peňazí a tieto kategórie:

  • tvorba peňazí v bankovom systéme
  • obeh peňazí medzi rôznymi hospodárskymi jednotkami a ich skupinami
  • ukladanie peňazí vo forme úspor a peňažných rezerv

Analýza pohybu peňazí vo financiách nie je ohraničená len do oblasti vlastných peňažných javov, vykonáva sa aj na podklade a v súvislosti s priebehom javov v reálnej /hmotnej sfére hospodárstva, a to na podklade výroby, deľby, individuálnej ako aj kolektívnej spotreby, investícii, alebo zahraničnej výmeny.

Články v kategórii Financie

Články z kategórie Financie nájdete na stránke Vaše články: Financie.


Pridaj komentár